Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Ezher Denkli─?inin ┬?d├╝n├╝ bug├╝n├╝ yar─▒n─▒┬? - D─░B - Adil Haber Yorum
 
EZHER DENKLŢ─?ŢNŢN ┬?D├╝N├╝ BUG├╝N├╝ YAR─▒N─▒┬?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 14-08-2015 / 09-05

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Dib Haberleri  
Ezher Denkli─?inin ┬?d├╝n├╝ bug├╝n├╝ yar─▒n─▒┬?

Ezher Denkliđ?inin ’dünü bugünü yarđ▒nđ▒’

Bedirhaber olarak Ezder BaŮ?kanđ▒ Ekrem Düzcan’la Ezher üniversitesi eđ?itimini ve diploma denkliđ?inin iptal sürecinde yaŮ?anan sđ▒kđ▒ntđ▒larđ▒ ve sonrasđ▒nđ▒ konuŮ?tuk.

EZDER BaŮ?kanđ▒ Ekrem Düzcan’la Ezher diplomalarđ▒nđ▒n 28 Ů?ubat döneminden önce iptal edilmesini, sonra da zorlaŮ?tđ▒rđ▒lan diploma denkliđ?inin YÖK’ün yeni uygulamasđ▒yla çözüme kavuŮ?masđ▒nđ▒ konuŮ?tuk.

Düzcan, yaŮ?anan süreçte çekilen sđ▒kđ▒ntđ▒lara dikkat çekerek yaŮ?ananlarđ▒n üniversitenin itibarđ▒nđ▒ zedelediđ?ini ve öđ?renci sayđ▒sđ▒nda düŮ?üŮ? yaŮ?andđ▒đ?đ▒nđ▒ kaydetti.

Ezher Üniversitesi hakkđ▒nda bilgi verir misiniz?

El-Ezher Üniversitesi 975 tarihinden itibaren Mđ▒sđ▒r’đ▒n baŮ?kenti Kahire’de đ░slami fakültelerin yanđ▒nda 44 ‘ e yakđ▒n farklđ▒ alanlarda eđ?itim veren bir üniversitedir. Dünyanđ▒n en eski üniversitelerinden biri olan El-Ezher Üniversitesi sđ▒rasđ▒yla Fatimiler, Eyyubiler, Memlüklüler ve Osmanlđ▒lar döneminde de bu fonksiyonunu devam ettirmiŮ?tir. El-Ezher Üniversitesi, đ░slâm ve Arap ilimleri alanđ▒nda dünyanđ▒n en önde gelen bir eđ?itim kurumu olma özelliđ?ine sahiptir.

Ezher üniversitesinin köklü bir üniversite olduđ?u bilinmektedir. Üniversite kaç farklđ▒ ülkeden öđ?renciye eđ?itim vermektedir? Kaç fakülteden oluŮ?maktadđ▒r?

1029 yđ▒llđ▒k bir geçmiŮ?i vardđ▒r.103 farklđ▒ ülkeden öđ?rencinin öđ?renim gördüđ?ü, 44 fakülte, 6254 öđ?retim elemanđ▒ olan, ciddi ve düzeyli bir üniversitedir.

Neden kendi ülkenizde deđ?il de Mđ▒sđ▒r da okumayđ▒ tercih ettiniz? Ayrđ▒ca yabancđ▒ bir ülkede eđ?itim görmenin faydalarđ▒nđ▒ ve zorluklarđ▒nđ▒ anlatđ▒r mđ▒sđ▒nđ▒z?

Pendik đ░mam Hatip Lisesinde okurken, çok deđ?erli Arapça hocam mđ▒sđ▒r hatđ▒ralarđ▒nđ▒ anlatđ▒rdđ▒. Üniversitenin kalitesinden bahsederdi. Bende onun gibi kaliteli bir eđ?itim alđ▒p ülkeme hizmet etmek için mđ▒sđ▒rda okumayđ▒ tercih ettim. Özellikle Arapça ve đ░slami đ░limler açđ▒sđ▒ndan çok iyi eđ?itim veren bir üniversitedir. đ░yi ki gitmiŮ?im, bizi teŮ?vik eden hocalarđ▒mđ▒zdan Allah razđ▒ olsun. Ů?u an dünyanđ▒n her yerinden tanđ▒dđ▒klarđ▒m var. Aslđ▒nda okul okumaya gittim ama bunu yanđ▒nda dünyayđ▒ tanđ▒dđ▒m, dil öđ?rendim, Diyanet’imi öđ?rendim, çok ciddi bir eđ?itim aldđ▒m ve herkese tavsiye ediyorum. Bunun yanđ▒nda zorluklarđ▒ vardđ▒ tabiki de. Her ülke kendi ülkesinin öđ?rencilerine yardđ▒mcđ▒ olur, yurt ve burs imkânđ▒ sađ?lardđ▒. Bizde ise tam tersine sđ▒kđ▒ntđ▒…

Pasaportlarđ▒mđ▒zđ▒n süresi bitince uzatamazdđ▒k. Askerlik iŮ?lemlerini yapamazdđ▒k. Devlet tarafđ▒ndan ne kadar zorluk varsa önümüze sürerlerdi. Hatta bir defasđ▒nda askerlik iŮ?lemlerini yaptđ▒rmak için Konsolosluđ?a gittik. Pasaportlarđ▒mđ▒zđ▒ verdik. Hava çok sđ▒caktđ▒. Gölgelenmek için Konsolosluđ?un duvarđ▒na yaslandđ▒k. Bizi gören görevli yanđ▒na çađ?đ▒rdđ▒. Neden duvara yaslanđ▒yorsunuz diye sordu ve bize Ů?iddet uygulayđ▒p, hakaretlerde bulundu. Sizin ne iŮ?iniz var burada? Türkiye’de okul yok muydu? Yarđ▒n bir gün bizim içkimize kumarđ▒mđ▒za karđ▒Ů?acaksđ▒nđ▒z diye burada telaffuz edemeyeceđ?im ađ?đ▒r hakaretlere maruz kaldđ▒k. Yani biz öđ?rencilik yđ▒llarđ▒mđ▒zda devletimiz tarafđ▒ndan destek yerine köstek görerek okuduk. Allah’a sonsuz Ů?ükürler olsun ki iyiki Ezher Üniversitesi’nde okumuŮ?um.

Siz Mđ▒sđ▒r’a gittiđ?inizde Türkiye ile Mđ▒sđ▒r arasđ▒nda Kültür AntlaŮ?masđ▒ yani denklik var mđ▒ydđ▒?

Evet vardđ▒. Hatta bende 1992 de mezun olduktan sonra denkliđ?i alđ▒p öđ?retmenliđ?e baŮ?ladđ▒m. O yđ▒llarda denklik sorunu olmayan bu Üniversite’ye 28 Ů?ubat sürecinden sonra bütün yurtdđ▒Ů?đ▒ đ░slami Üniversitelerini kapsayacak Ů?ekilde hak ihlali ve mađ?duriyetine gidilmiŮ? ve binlerce öđ?renci bugünde halen devam etmekte olan bu sürecin etkisi altđ▒nda kalmaktadđ▒r. Hâlbuki Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu düzenlemelerle kendi uyruđ?undaki öđ?rencilerin yurtdđ▒Ů?đ▒nda öđ?renim görmelerini tanđ▒mđ▒Ů?, belli süreçlerde denklik belgelerini sorunsuz olarak hazđ▒rlamđ▒Ů? ve her türlü hukuki altyapđ▒yđ▒ hazđ▒rlayarak desteklemiŮ? olmakla, netice olarak ecnebi memleketlerde öđ?renim görmelerine zemin hazđ▒rlamđ▒Ů? hatta bir kđ▒sđ▒m öđ?rencileri kendisi bizzat burslu olarak göndermiŮ?tir.

Dünyaca ünlü bu üniversiteden mezun olan Türk öđ?rencilere Türkiye’de denklik belgesi verilmemesi, denklik verilmiŮ? olanlarđ▒n da denkliklerinin iptal edilmesi süreci nasđ▒l geliŮ?ti? YÖK hangi tarihten itibaren denklikleri iptal etmeye baŮ?ladđ▒?

2.4.1997 tarih ve 97.11.799 sayđ▒lđ▒ karar toplantđ▒sđ▒nda, Mđ▒sđ▒r’daki El-Ezher Üniversitesi’nin diplomalarđ▒na artđ▒k denklik belgesi düzenlenmeyeceđ?i Ů?eklindeydi. 16.7.1997 tarihli toplantđ▒sđ▒nda ise YÖK, daha önce vermiŮ? olduđ?u kararđ▒n çerçevesini iyice geniŮ?leterek yurtdđ▒Ů?đ▒ndaki üniversitelerden ilahiyat alanđ▒nda yapđ▒lan diplomalara denklik belgesi verilmemesini karara bađ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒, ayrđ▒ca daha önce verilen denklik belgelerinin de iptal ettiđ?ini açđ▒kladđ▒. Bu kararla daha önce MEB’de görev almđ▒Ů? olan yurtdđ▒Ů?đ▒ ilahiyat fakültesi mezunu kiŮ?i YÖK’ün isteđ?i üzerine süratle görevden alđ▒ndđ▒.

Buna istinaden, Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒ da, Mđ▒sđ▒r El-Ezher Üniversitesinden mezun olmuŮ?, her türlü yasal prosedürleri tamamlayarak denkliklerini alđ▒p, 1 yđ▒ldan tutun da 10,hatta 20 yđ▒llđ▒k hizmet süreleri olan öđ?retmenleri bile gözünün yaŮ?đ▒na bakmadan görevden aldđ▒đ?đ▒ gibi, yeni müracaatlarđ▒ da kabul etmedi.

YÖK, 28 Ů?ubattan sonra denklik verilmemesi için nasđ▒l bir uygulama baŮ?lattđ▒? Bu süreçte mezun olan Ezherliler nasđ▒l bir hayatla karŮ?đ▒laŮ?tđ▒lar?

YÖK, dört yđ▒llđ▒k Ezher diplomasđ▒nđ▒ ön lisans diplomasđ▒na çevirirken yaklaŮ?đ▒k iki yđ▒llđ▒k bir programđ▒ kapsayan lisans tamamlama sonrasđ▒nda verilen denklik belgesine de ne acđ▒dđ▒r ki;"Bu belge öđ?retmen atamalarđ▒nda geçerli deđ?ildir"“bu belge sadece diyanet iŮ?leri baŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda geçerlidir” Ů?eklinde Ů?erh koydu.

Söz konusu iŮ?lemle, yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalđ▒Ů?malarđ▒nđ▒ tamamlamđ▒Ů? veya devam eden yüzlerce El-Ezher Üniversitesi mezunu mensubumuz, tarihte benzeri görülmeyen bu kđ▒yđ▒mđ▒n, geçmiŮ?e teŮ?mili nedeniyle bütün akademik çalđ▒Ů?malarđ▒na son vermek zorunda bđ▒rakđ▒lmđ▒Ů?lardđ▒r. YÖK’ün almđ▒Ů? olduđ?u bu kararla da, Türkiye’de doktora veya mastđ▒r yapan 80’e yakđ▒n yurtdđ▒Ů?đ▒ ilahiyat fakültesi mezunu öđ?rencinin okullarđ▒yla olan iliŮ?ikleri kesildi.

Denkliđ?in kaldđ▒rđ▒lmasđ▒nđ▒n ardđ▒ndan Ezher’e giden öđ?renci sayđ▒larđ▒nda azalma meydana geldi mi?

Mutlaka azalma oldu zaten geçmiŮ? hükümette azaltđ▒ldđ▒ hatta yok denecek kadar darbeden sonrada öđ?renci kalmadđ▒. Ů?imdi Ezher’e gidiŮ? baŮ?ladđ▒ ama birkaç tane..

YÖK’ün aldđ▒đ?đ▒ kararla mezunlarđ▒nđ▒zđ▒n askerlik durumu nasđ▒l bir geliŮ?me gösterdi?

YÖK’ün almđ▒Ů? olduđ?u iptal kararđ▒ndan sonra, özellikle askerlikle iliŮ?kisi olan kiŮ?ilerin (direkt askerlik Ů?ubelerine askere alđ▒nmalarđ▒ için yazđ▒ göndererek) tebliđ?i edilmeye baŮ?lanmđ▒Ů?tđ▒r. Ayrđ▒ca diplomalarđ▒n iptalinden dolayđ▒ mezunlarđ▒n bir kđ▒smđ▒ kđ▒sa dönem olarak yaptđ▒klarđ▒ askerliklerini terhislerinden sonra 18 aya tamamlamak suretiyle tekrar askere çađ?rđ▒lđ▒p iki defa silah altđ▒na alđ▒nmđ▒Ů?, diđ?er mezunlar ise diploma iptalinden dolayđ▒ lise mezunu sayđ▒ldđ▒klarđ▒ için kđ▒sa dönem yerine 18 ay er ve erbaŮ? olarak askerlik yaptđ▒rđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Aynđ▒ anda yüzlerce El-Ezher Üniversitesi đ░lahiyat Fakültesi mezunlarđ▒nđ▒, denklik belgesine istinaden her türlü kamu kurum ve kuruluŮ?larđ▒nda çalđ▒Ů?anlarđ▒, öđ?retmenleri, lisansüstü ve doktora, (v.s) öđ?renim gören kiŮ?iyi ve ailelerini mađ?dur ve periŮ?an ettiđ?i gibi, yapđ▒labilecek haksđ▒zlđ▒klar açđ▒sđ▒ndan da tedirgin ve endiŮ?eli bir bekleyiŮ? içine sokmuŮ?tur. Ayrđ▒ca diploma denkliđ?ini hiç alamayan mezun öđ?renciler de aynđ▒ Ů?ekilde lise mezunu sayđ▒larak hayatlarđ▒nđ▒n en karanlđ▒k günlerini yaŮ?amaya mahkûm edilmiŮ?lerdir.

Ekrem Bey Denklikte son durum nedir?

Denklik almak için YÖK’e müracaat ettiđ?iniz takdirde lisans tamamlama eđ?itimi adđ▒ altđ▒nda adresinize en yakđ▒n bir üniversitede öngörülen fark derslerini almak suretiyle baŮ?arđ▒lđ▒ olan mezunlara YÖK tarafđ▒ndan yapđ▒lan yeni düzenlemeye göre, denklik belgesi verilmektedir.

Ů?öyleki El-Ezher ve diđ?er yurtdđ▒Ů?đ▒ đ░slami üniversite mezunlarđ▒, ilerleyen yaŮ?larđ▒na rađ?men tekrar öđ?rencilik yaptđ▒rđ▒lmak suretiyle bile olsa, diploma denklik belgelerini aldđ▒lar ve almaya da halen devam ediyorlar Biz dernek yeni yönetimi olarak direk olarak denklik verilmesi gerektiđ?ini inandđ▒k ve çalđ▒Ů?malarđ▒mđ▒z o yönden yođ?unlaŮ?tđ▒rdđ▒k. Denkliđ?in mđ▒sđ▒rdan gelen diplomalarđ▒ direk kabul edilmesi gerekir önceden öyle idi Ů?imdide öyle olmasđ▒ gerekir.

Mesela benim denkliđ?im vardđ▒. Bu denklikle öđ?retmenliđ?e atandđ▒m ve 7 seneye yakđ▒n öđ?retmenlik yaptđ▒m. 28 Ů?ubatta görevden alđ▒ndđ▒m. Öđ?retmenlik kadrosundan memurluđ?a indirdiler. 28 Ů?ubat mađ?durlarđ▒na hak verilecekse alđ▒ndđ▒đ?đ▒m yerden görevimi iade etmeleri gerekir ama o da yapđ▒lmadđ▒. đ░lahiyattan fark derslerini aldđ▒ktan sonra atđ▒lacađ?đ▒z. Fark ders dediklerimiz ise 10’a yakđ▒n ders. Yani lisans tamamlama 2 seneni alđ▒yor. Böyle bir durum vardđ▒. Fakat bu denkliđ?e yeni bir uygulama baŮ?latđ▒ldđ▒ direk denklik verilmeye baŮ?landđ▒. Yetkililere son derece müteŮ?ekkiriz kim vesile olmuŮ?sa Ezher’li mađ?durlarđ▒ adđ▒na buradan teŮ?ekkürlerimi gönderiyorum. Büyük bir ayđ▒bđ▒ ve haksđ▒zlđ▒đ?đ▒ ortadan kaldđ▒rdđ▒lar.

Bundan sonraki süreç nasđ▒l olacak Ezher mezunlarđ▒n yaŮ?larđ▒ sanđ▒rđ▒m 40 aŮ?tđ▒ bu denkliđ?in çözülmesi sizi memnun etti mi?

Elbette etti. Yalnđ▒z bazđ▒ arkadaŮ?larđ▒n iŮ?lerine yaradđ▒ bazđ▒larđ▒ ise denkliklerini lisans tamamlama ile almđ▒Ů?lardđ▒. Ellerindeki denklik iŮ?e yaramđ▒yordu kamu kurum kuruluŮ?larđ▒ KPSS ile alđ▒m yapđ▒yorlar. Mađ?dur olan arkadaŮ?larda yeni mezun olanlarla aynđ▒ yarđ▒Ů?a sđ▒nava girmeleri ne derece adaletli olur bunlar yđ▒llarca mađ?dur olmuŮ? Ů?imdide KPSS olayđ▒ karsđ▒larđ▒na çđ▒ktđ▒. Okullarđ▒ bittiđ?inde KPSS olayđ▒ yoktu bunun için KPSS’siz girmeleri gerekmektedir. Yetkililerin bu konuya da el atmalarđ▒ gerekmektedir.

đ░mam Hatip öđ?rencilerinin Ezher Üniversitesi’ nde okumalarđ▒nđ▒ tavsiye eder misiniz?

Evet, kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle đ░mam-Hatip Mezunu olduktan sonra akademik eđ?itimlerini Arapça ve đ░slami đ░limler üzerine devam ettirmeyi planlayan veya düŮ?ünen öđ?renciler için ’Ezher Üniversitesi’ ilk tercihleri olmalđ▒dđ▒r. Ki Ezher Üniversitesi bu iki alanda hem Mđ▒sđ▒r’da hem de dünya genelinde kaliteli eđ?itim ve öđ?retimiyle kendini ispatlamđ▒Ů? bir üniversitedir. Bugün kendi Ülkemiz ’de Yöneticilerimiz de Arapça üzerine dil eđ?itimi almak için ilk olarak Ezher Üniversitesi’ni tercih ediyorlar ve etmiŮ?lerdir. Aynđ▒ zamanda yine Ülkemizde iyi tanđ▒nan ünlü đ░lahiyatçđ▒larđ▒mđ▒zđ▒n çođ?u Ezher Üniversitesi Mezunudur. Bende bir ilahiyatçđ▒ olarak đ░mam-Hatip Mezunu olan öđ?rencilerimize Üniversite tercihlerinde ilahiyat veya Arapça üzerine akademik hayatlarđ▒nđ▒ devam ettirmek istiyorlarsa kesinlikle tavsiye ederim ki, artđ▒k denklik sorunu da çözüm aŮ?amasđ▒na geldi hamdolsun.

Son olarak yetkililere ne demek istersiniz?

Sayđ▒n devlet büyüklerim baŮ?ta MEB Bakanlđ▒đ?đ▒ olmak üzere, ilgili tüm resmi kurumlarđ▒ bu konuda göreve davet ediyoruz. Konuyla ilgili STK’larđ▒n bu meseleyi gündemlerine almalarđ▒nđ▒ arzuluyoruz.
28 Ů?ubat’đ▒n 1 tek mađ?duru bile kalmamalđ▒dđ▒r. Her bir insan bizim için kđ▒ymetlidir. đ░nancđ▒ için mađ?duriyet yaŮ?amđ▒Ů? kiŮ?ilerin mađ?duriyetlerinin tam olarak giderilmesi hepimizin ortak derdidir.
Sayđ▒n CumhurbaŮ?kanđ▒m, BaŮ?bakanđ▒m, BaŮ?bakan Yardđ▒mcđ▒larđ▒m ve Milletvekillerim Sizlerden bu mađ?duriyetlerimizin giderilmesini beklemekteyiz. 
Mađ?durlara iadeyi itibar ve mađ?duriyetlerini giderici tüm özlük, , sosyal ve ekonomik zararlarđ▒nđ▒ da zarar sahiplerine geri ödemelidir. Hukuk iŮ?letilmeli ve adalet geç ve eksikte olsa yerini bulmalđ▒dđ▒r.

Bütün bunlara rađ?men 28 Ů?ubat’đ▒n Ezher Üniversitesi mađ?durlarđ▒ inancđ▒ndan dolayđ▒ devletine isyan etmedi, dađ?a çđ▒kmadđ▒ ve adam öldürmedi. 28 Ů?ubatta sistematik bir zulme maruz kaldđ▒k 28 Ů?ubat zulmünün bize düŮ?en payđ▒ ile hiçbir zaman gariban rolüne girmedik ve asla merhamet dilemedik.

Bizim inancđ▒mđ▒za göre kin nefret yoktur. Bu kadar zulme rađ?men bizleri vatan haini yapamadđ▒lar. Yapamayacaklar. Bizler rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Ve onun elçileriyiz.
Sayđ▒n büyüklerimiz. Sizlerden bu mađ?duriyetlerimizin giderilmesini beklemekteyiz. Allah yar ve yardđ▒mcđ▒nđ▒z olsun.

EZ-DER(El Ezher Üniversitesi mezunlarđ▒ ve mensuplarđ▒ derneđ?i)BaŮ?kanđ▒ Ekrem DÜZCAN kimdir?

1965 yđ▒lđ▒nda Amasya Merzifon’da dođ?dum. đ░lkokulu köyümde, Orta öđ?retimi Gazi Osman PaŮ?a đ░mam Hatip Lisesinde, Lise bölümünü Kartal đ░mam Hatip Lisesinde okudum. Yüksek Öđ?renimi Kahire’de El Ezher Üniversitesinde bitirdim. ÇeŮ?itli özel okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öđ?retmeni olarak çalđ▒Ů?tđ▒m.

1993 yđ▒lđ▒nda Mahalli đ░dareler Enstitüsünde Ů?ehir Planlamasđ▒, Belediyecilik ve Yöneticilik Programlarđ▒nđ▒ baŮ?arđ▒yla bitirdim. Bir siyasi partide Yönetim Kurulu Üyeliđ?i ve Eđ?itim Birimi BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒nđ▒ yürüttüm. ÇeŮ?itli vakđ▒f ve derneklerin kurucu baŮ?kanlđ▒đ?đ▒ yaptđ▒m. 1995 đ░stanbul BüyükŮ?ehir Belediyesi’ne bađ?lđ▒ Çamlđ▒ca Sosyal Tesislerine Yönetici olarak atandđ▒m. Gazeteci yazar Mehmet Ů?evket Eygi ile iki yđ▒lđ▒ aŮ?kđ▒n tesislerde yöneticilik yaptđ▒m.1995 yđ▒lđ▒nda Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒’na geçerek öđ?retmen ve idarecilik görevlerinde bulundum ve 28 Ů?ubatta postmodern darbe sonrasđ▒nda 28 Ů?ubat mađ?durlarđ▒ arasđ▒na girdim. 6 yđ▒llđ▒k öđ?retmenken tenzili rütbe ile memurluđ?a geçirdiler..

Ücretsiz izin alarak yurt dđ▒Ů?đ▒na çđ▒kmak zorunda kaldđ▒m. Mekke ve Medine’de ticaret’e atđ▒ldđ▒m. Ve rabbime sonsuz Ů?ükürler olsun ki büyük baŮ?arđ▒lara imza attđ▒m. 2005 -2012 yđ▒llarđ▒ arasđ▒nda 22. ve 23. dönemlerde TBMM Milletvekil Danđ▒Ů?manlđ▒đ?đ▒ ve Plan ve Bütçe Komisyon BaŮ?kan Danđ▒Ů?manlđ▒đ?đ▒ yaptđ▒m. Ů?imdi bir kamu kuruluŮ?unda çalđ▒Ů?đ▒yorum. 2014 Ocak ayđ▒nda EZDER’in Genel Kurul Toplantđ▒sđ▒nda Ezder BaŮ?kanđ▒ seçildim. Evli ve üç çocuk babasđ▒yđ▒m. Arapça ve đ░ngilizce bilmekteyim.

https://bedirhaber.com/haber/ezher-denkliginin-dunu-bugunu-ve-yarini-24179.html

(BU RÖPORTAJIN HER HAKKI HABđ░BE CENGđ░┬?E Ađ░TTđ░R)

HABđ░BE CENGđ░Z

EZDER ve ADđ░LHABERYORUM GENEL YAYIN YÖNETMENđ░


Ezher Denkli─?inin ┬?d├╝n├╝ bug├╝n├╝ yar─▒n─▒┬? : Google'da Ara
Ezher Denkli─?inin ┬?d├╝n├╝ bug├╝n├╝ yar─▒n─▒┬?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        D─░B

  UMRE┬?YE GŢTMEK ŢSTEYENLER ŢNTERNETTEN BA┼?VURU


         Umre’ye gitmek isteyen Türkler için büyük kolayl─▒k sa─?lanacak. Bundan böyle vize ba┼?vurusu için internetten müracaat

  HAC KAYITLAR OLDU B─░TT─░YE GELD─░!


         Hac kay─▒tlar─▒nda büyük rezalet! %40 kontenjan─▒n─▒ kim doldurdu? birçok acenta kay─▒t yapamad─▒. Peki %40 kontenjan nas─▒l doldu ve kim doldurdu?

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr