Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


├?─?renmenin Ya┼?─▒ Yoktur... - E─?─░T─░M - Adil Haber Yorum
 
├?─?RENMENŢN YA┼?─▒ YOKTUR...
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 24-12-2013 / 20-33

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Egitim Haberleri  
├?─?renmenin Ya┼?─▒ Yoktur...

Öđ?renmenin YaŮ?đ▒ Yoktur...

Günümüzde, sadece okul eđ?itimiyle deđ?il, bununla birlikte farklđ▒ alanlarda bilgi ve beceri sahibi olan, farklđ▒ beceriler kazanmđ▒Ů? insanlar deđ?er kazanđ▒yor. YaŮ?đ▒ ve eđ?itimi ne olursa olsun, herkes hđ▒zla deđ?iŮ?en dünyaya ayak uydurabildiđ?i oranda baŮ?arđ▒lđ▒, sađ?lđ▒klđ▒ ve mutlu olabiliyor. 

 Bir mühendisin aynđ▒ zamanda çok iyi bir piyanist olduđ?unu, bir ev hanđ▒mđ▒nđ▒n resim yaptđ▒đ?đ▒nđ▒,  bir çiftçinin bilgisayarla çalđ▒Ů?tđ▒đ?đ▒nđ▒, bir futbolcunun fotođ?raf sanatđ▒yla ilgilendiđ?ini duymak kimseyi Ů?aŮ?đ▒rtmđ▒yor.  BeŮ? yaŮ?đ▒nda bir çocuđ?un satranç sevgisi niçin Ů?ampiyonluklara ulaŮ?masđ▒n? 

Eđ?itim, toplumsal deđ?iŮ?meyi hđ▒zlandđ▒rđ▒cđ▒ bir rol oynar. Eđ?itim aynđ▒ zamanda herkesi belli bir düzeye getirmek, eđ?itim görmemiŮ? olanlara eđ?itim vermek yoluyla toplumsal bütünleŮ?meye katkđ▒da bulunabilir.

Halk eđ?itimi yetiŮ?kinin davranđ▒Ů?, düŮ?ünce ve eylemlerinde deđ?iŮ?iklik yaratmayđ▒ sađ?layacak yeni bilgilerin, becerilerin kazandđ▒rđ▒lmasđ▒nđ▒ amaçlar. Bu amacđ▒n gerçekleŮ?ebilmesi için yetiŮ?kinlerin, kendileri için düzenlenecek bir eđ?itim programđ▒nđ▒n(eđ?itsel gereksinimlerin, ilgilerin ortaya çđ▒karđ▒lmasđ▒, eđ?itsel araçlarđ▒n saptanmasđ▒, öđ?retim iŮ?leri için planlamanđ▒n yapđ▒lmasđ▒, uygulanmasđ▒ ve deđ?erlendirilmesi gibi) her sürecine katđ▒lđ▒mđ▒ sađ?lanmalđ▒dđ▒r. YetiŮ?kinleri yok sayan, onlarđ▒ göz ardđ▒ ederek hazđ▒rlanan programđ▒n gerçekleŮ?me olanađ?đ▒ yok gibidir.


Yeteri kadar eđ?itim görmemiŮ? yetiŮ?kinlerin gereksinmeleri, onlarđ▒n eđ?itim kurumlarđ▒na gelmelerini beklemekle karŮ?đ▒lanamaz. Daha fazlasđ▒nđ▒ yapmak gerekmektedir. Eđ?itim etkinliklerini yetiŮ?kinlerin ayaklarđ▒na, köylere, gecekondulara, fabrikalara, bürolara, dükkânlara ve diđ?er iŮ? yerlerine götürmek gerekmektedir. Bir yetiŮ?kinin yalnđ▒z baŮ?đ▒na veya grup içinde öđ?renmeye istekli olduđ?una dair belirtilerin bulunmasđ▒ o kiŮ?inin eđ?itim bakđ▒mđ▒ndan eriŮ?ilebilir biri olduđ?u anlamđ▒na gelir. 

Günümüzde birey ve toplum olarak varlđ▒đ?đ▒nđ▒ sürdürebilmek, her alanda baŮ?arđ▒lđ▒ ve öncü olmak ile eŮ?deđ?er bir yaklaŮ?đ▒m ortaya koymayđ▒ gerektirmektedir. Yani artđ▒k bireyler öđ?rendikleri ile yetinmemeli sürekli olarak bilginin izini sürmelidir. Bilgi toplumunda bitmiŮ? eđ?itim diye bir Ů?ey yoktur. Hayat Boyu Eđ?itim   sistemiyle beraber birey bütün yaŮ?antđ▒sđ▒ boyunca eđ?itim sistemine dahil olur.

Yaygđ▒n eđ?itim, örgün eđ?itim sistemine hiç girmemiŮ?, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrđ▒lmđ▒Ů? olan bireylere ilgi ve gereksinme duyduklarđ▒ alanda örgün eđ?itim yanđ▒nda veya dđ▒Ů?đ▒nda düzenlenen eđ?itim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

Yaygđ▒n eđ?itim; genel ve meslekî teknik yaygđ▒n eđ?itim olmak üzere iki bölümden oluŮ?maktadđ▒r. 

Yaygđ▒n eđ?itim kurumlarđ▒ Ů?unlardđ▒r: Halk eđ?itimi merkezleri, Çđ▒raklđ▒k eđ?itimi merkezleri, Pratik kđ▒z sanat okullarđ▒, OlgunlaŮ?ma enstitüleri, Endüstri pratik sanat okullarđ▒, Mesleki eđ?itim merkezi, YetiŮ?kinler teknik eđ?itim merkezleri, Özel kurslar, Özel dershaneler, Eđ?itim ve uygulama okullarđ▒(özel eđ?itim), Meslek okullarđ▒(özel eđ?itim), Meslekî eđ?itim merkezleri (özel eđ?itim), Bilim ve sanat merkezleri (özel eđ?itim), Açđ▒k ilköđ?retim okulu, Açđ▒k öđ?retim lisesi.

Yaygđ▒n eđ?itim, yetiŮ?kinlere okuma-yazma öđ?retmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettikleri öđ?renim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliŮ?tirmek ve hayatđ▒nđ▒ kazanmasđ▒nđ▒ sađ?layacak yeni imkânlar kazandđ▒rmak amacđ▒yla verilen okul dđ▒Ů?đ▒ eđ?itimdir.

Yaygđ▒n eđ?itim; halk eđ?itimi, çđ▒raklđ▒k eđ?itimi ve uzaktan eđ?itim yoluyla gerçekleŮ?tirilmektedir.

Yaygđ▒n Eđ?itim Merkezleri,  iŮ?te bu nedenle çok boyutlu, bütün yönleri ile çađ?daŮ? uygarlđ▒k için donatđ▒lmđ▒Ů?, nitelikli bir yaŮ?am sürmeye hazđ▒r insanlar yetiŮ?tirmek için olanaklar hazđ▒rladđ▒.  

Bu bađ?lamda uzaktan eđ?itimi kđ▒saca birbirinden zaman ve mekân bakđ▒mđ▒ndan ayrđ▒ olan öđ?renci, öđ?retmen ve öđ?retim materyallerinin iletiŮ?im teknolojileri vasđ▒tasđ▒yla bir araya getirildiđ?i eđ?itim sistemi olarak tanđ▒mlayabiliriz.

Uzaktan eđ?itim ile baŮ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒z programdan mezun olarak eđ?itim seviyenizi yükseltebilir, yeni sertifikalar alabilir. Lise mezunu iken,  üniversite mezunu olabilir, ya da Yüksek Lisansđ▒nđ▒zđ▒ internet üzerinden yapabilirsiniz.

Ülkemizde gerekli internet altyapđ▒sđ▒nđ▒n oluŮ?masđ▒, neredeyse her evde artđ▒k bir bilgisayar olmasđ▒ ülkemizde Uzaktan Eđ?itimin önünü açtđ▒. Artđ▒k sađ?lđ▒k eđ?itiminden tutunda, yüksek lisans eđ?itimine kadar geniŮ? bir yelpaze de eđ?itim internet üzerinden yapđ▒lđ▒yor. Buna internet üzerinden açđ▒lan sertifika programlarđ▒nđ▒ da katmak mümkündür.

Ekonomik kaynaklarđ▒n sđ▒nđ▒rlđ▒ olmasđ▒ nedeniyle yaŮ?larđ▒ ve eđ?itim durumlarđ▒ çeŮ?itlilik gösteren yetiŮ?kinlerin eđ?itim gereksinmesini karŮ?đ▒lamak olanaklđ▒ deđ?ildir. Diđ?er taraftan yetiŮ?kinin çalđ▒Ů?ma zorunda olmasđ▒ veya ekonomik olanaksđ▒zlđ▒k nedeniyle bir eđ?itim kurumana devam edememektedir. Bu nedenle, gerek yetiŮ?kinin olanaklarđ▒nđ▒n, gerekse ülke ekonomik kaynaklarđ▒nđ▒n sđ▒nđ▒rlđ▒ olmasđ▒ndan dolayđ▒, uzaktan öđ?retim yöntemi örgün eđ?itime göre daha etkili bir yöntemdir.

Ayrđ▒ca, sürekli devam zorunluluđ?u, yani bireyin belli bir öđ?retim kurumuna her gün gidip gelme zorunluluđ?u olmadđ▒đ?đ▒ndan, her bireyin bu öđ?retime katđ▒lmasđ▒ olanaklđ▒dđ▒r.

Uzaktan öđ?retimin yararlarlarđ▒ndan bahsetmek istersek ;

 Esnek bir yapđ▒ya sahiptir; Az öđ?retmen gerektiđ?inden, birim maliyeti düŮ?üktür;Her öđ?renci kendine en uygun gelen zamanda çalđ▒Ů?abilir; Öđ?retim çok çeŮ?itli konularđ▒ içermektedir; Her bireye, öđ?retim kurumlarđ▒ndan eŮ?it olarak yararlanma olanađ?đ▒ sađ?lar;Eđ?itim örgütlerinin güçleri dđ▒Ů?đ▒nda geniŮ?lemesine gereklilik kalmaz.

đ░lerleyen zamanlarda da Uzaktan Eđ?itim daha çok deđ?er kazanmasđ▒, Öđ?renci sayđ▒sđ▒nda büyük bir artđ▒Ů? olmasđ▒ öngörülmektedir.


├?─?renmenin Ya┼?─▒ Yoktur... : Google'da Ara
├?─?renmenin Ya┼?─▒ Yoktur...


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        E─?─░T─░M

  80 Y─▒LL─▒K ZULM├╝N ├?ZR├╝N├╝ DŢLEMEK


         Ak Parti hükümeti iktidara geldi─?i günden bu yana mazlum halklar─▒n yan─▒nda olmu┼? ve vatan topraklar─▒nda ayr─▒mc─▒l─▒─?a, hakarete u─?ram─▒┼? her

  HAKAN HAN ├?ZCAN K─░MD─░R


         HAKAN HAN ÖZCAN 1983 y─▒l─▒nda Gölba┼?─▒ Bezirhanede do─?an Hakan Han ÖZCAN ilkö─?renimini Ayd─▒nl─▒kevler ─░lk Ö─?retim okulunda, lise &

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr