Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


─░slami Hassasiyeti Y├╝ksek ├?ok K─▒ymetli Karde┼?lerim! - EKONOM─░ - Adil Haber Yorum
 
─░SLAMŢ HASSASŢYETŢ Y├╝KSEK ├?OK K─▒YMETLŢ KARDE┼?LERŢM!
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 20-06-2018 / 09-11

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Ekonomi Haberleri  
─░slami Hassasiyeti Y├╝ksek ├?ok K─▒ymetli Karde┼?lerim!

đ░slami Hassasiyeti Yüksek Çok Kđ▒ymetli KardeŮ?lerim! 
Parlamenter sistemden BaŮ?kanlđ▒k sistemine geçiŮ?i sađ?layan referandumdan sonra, bu pazar günü önümüze yeni bir tercih sandđ▒đ?đ▒ geliyor. Gelecekte bizi nelerin beklediđ?ini düŮ?ünmek ve önümüze konacak sandđ▒kta ne yapmamđ▒z gerektiđ?ini iyice bellemek için öncelikle mütedeyyin camiaya yapđ▒lan zalimce uygulamalarđ▒ yeniden hatđ▒rlamamđ▒z gerekiyor: 
đ░lköđ?retim okulunu bitirmeyen yavrularđ▒mđ▒zđ▒n Kuran-đ▒  Kerim’i öđ?renmeleri ve dolayđ▒sđ▒yla erken yaŮ?larda Kur’an okumalarđ▒ yasak hale getirilmiŮ?,  Anadolu insanđ▒nđ▒n ümidi, gözümüzün nuru đ░mam-Hatip Liselerinin orta kđ▒sđ▒mlarđ▒ kapatđ▒lmđ▒Ů?, kara propaganda yapđ▒larak bu okullarđ▒mđ▒za olan rađ?bet azaltđ▒lmđ▒Ů?, istikballerinin olmadđ▒đ?đ▒ vurgusu yapđ▒larak öđ?renci sayđ▒larđ▒ alabildiđ?ine azaltđ▒lmđ▒Ů?, böylece ülke çapđ▒nda sayđ▒larđ▒nđ▒n en aza indirilmesi amaçlanmđ▒Ů?tđ▒. đ░mam-Hatip Liselerini bitiren gencecik yavrularđ▒mđ▒zđ▒n önü katsayđ▒ zulmüyle kesilerek bu milletin istikbali adeta karartđ▒lmđ▒Ů?tđ▒.  Bunlarla da yetinilmemiŮ?, hem ilköđ?retim, lise ve đ░mam-Hatiplerde eđ?itim hizmeti vermek, hem de Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ bünyesinde milletimize dini konularda rehberlik etmek gibi görevleri olan đ░lahiyat Fakülteleri ya tamamen öđ?rencisiz bđ▒rakđ▒lmđ▒Ů? ya da öđ?renci kontenjanlarđ▒ iyice düŮ?ürülerek kapanma  noktasđ▒na getirilmiŮ?ti. Bütün bunlar bugün adalet diye nümayiŮ? yapanlarđ▒n, özgürlüklerimiz kđ▒sđ▒tlandđ▒ diye mangalda kül bđ▒rakmayanlarđ▒n mütedeyyin insanlarđ▒mđ▒zđ▒ maruz bđ▒raktđ▒đ?đ▒ uygulamalardđ▒.  
Sđ▒rf baŮ?örtüsü yasađ?đ▒nđ▒n Anadolu insanđ▒nda bđ▒raktđ▒đ?đ▒ incinmiŮ?likler, gencecik kđ▒z yavrularđ▒mđ▒zđ▒n yüreklerinde açtđ▒đ?đ▒ travmatik yaralar bile o günlerin acđ▒masđ▒z zalimlerinin, bugünlerin ise utanmaz yüzsüzlerinin sabđ▒kalarđ▒nđ▒ göstermeye yetecek niteliktedir. Hastanelerde bile tesettürlü hastalarđ▒n muayene ve tedavilerinin yapđ▒lmayacađ?đ▒nđ▒n pervasđ▒zca ilan edilebildiđ?i, ilanđ▒n da aŮ?đ▒larak fiilen eyleme geçildiđ?i günlerdi. O günkü pervasđ▒zlarđ▒n bugün özgürlükçü kesilmeleri ne kadar komik bir çeliŮ?kiyi yansđ▒tđ▒yor!  Anneler ve babalar, askeri yemin törenlerine sokulmayarak tel örgüler arkasđ▒nda bekletiliyor, evlatlarđ▒nđ▒n kendi deđ?erlerine karŮ?đ▒ kullanđ▒lmaya kalkđ▒Ů?đ▒ldđ▒đ?đ▒nđ▒ içleri kan ađ?layarak seyretmeye zorlanđ▒yordu. 
Bugün neler deđ?iŮ?medi ki deđ?erli dostlarđ▒m! Yukarđ▒da dile getirdiđ?imiz acđ▒ günlerden sonra, Ů?imdi Anadolu insanđ▒ kendi medeniyetinin tüm deđ?erlerini özgürce, istediđ?i düzeyde ve tercih ettiđ?i kurumda öđ?renme imkanđ▒na kavuŮ?tu. Sayđ▒n CumhurbaŮ?kanđ▒mđ▒z ve AK Parti hükümetleri döneminde bütün evlatlarđ▒mđ▒z ebeveynlerinin de rđ▒zasđ▒yla her türlü dini eđ?itimi alabilmeye baŮ?ladđ▒. Kuran Kurslarđ▒, hafđ▒zlđ▒k müesseseleri yeniden hayatiyet kazandđ▒. đ░mam-Hatip Liselerinin orta kđ▒sđ▒mlarđ▒ tekrar açđ▒ldđ▒, her Ů?ehirde milletin istediđ?i kadar ve istediđ?i evsafta đ░mam-Hatip Ortaokulu ve Lisesi eđ?itim vermeye baŮ?ladđ▒. Bu okullarda bugün yüz binlerce öđ?rencimiz hem dini bilgi ihtiyaçlarđ▒nđ▒ karŮ?đ▒lđ▒yor, hem de çeŮ?itli fakültelere girebilecekleri modern bilimleri öđ?reniyorlar. Sayđ▒larđ▒ 110’u geçen ilahiyat fakülteleri, on binlerce gencimizi eđ?iterek bu milletin Hz. Peygamber’den tevarüs ettiđ?i dini bilgi ve kodlarđ▒ tekrar hayatđ▒n içerisine sokmaya çalđ▒Ů?đ▒yor.  Osmanlđ▒ mirasđ▒ büyük camilerimizin bakđ▒m ve restorasyonlarđ▒ özenle yapđ▒lđ▒yor, vakđ▒flar , okullar , hastaneler  tamamen yenilenerek halkđ▒n hizmetine arz ediliyor. đ░slami alanda Ů?imdiye kadar yapđ▒lanlar, bundan sonra yapđ▒lacaklarđ▒n da müjdesini veriyor.  
Artđ▒k yöneticilerimizin sađ?ladđ▒đ?đ▒ bu güzel geliŮ?melerin altđ▒nđ▒ doldurmak bizlere düŮ?üyor. Gerek Milli Eđ?itim Bakanlđ▒đ?đ▒ bürokratlarđ▒, gerek Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ yöneticileri ve gerekse kendini bu ülkeye adamđ▒Ů? tüm sivil toplum kuruluŮ?larđ▒ büyük bir manevi sorumlulukla karŮ?đ▒ karŮ?đ▒yadđ▒r. Bu sorumluluklarđ▒nđ▒ hakkđ▒yla yerine getirmeleri, bugünlerde hayatî bir önem taŮ?đ▒maktadđ▒r. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edildiđ?i takdirde, milletimiz önümüzdeki dönemde daha da Ů?ahlanacak ve birkaç yüzyđ▒ldđ▒r makûs talihinin kendi önüne gerdiđ?i geri kalmđ▒Ů?lđ▒k zincirini parçalayacak, geleceđ?e dair umutlarđ▒mđ▒z zirve yapacaktđ▒r. 
Özellikle  yardđ▒m ve tasadduk noktasđ▒nda Türkiye’nin  dünyada ilk sđ▒rada yer almasđ▒, bu manada dünya mazlumlarđ▒nđ▒n uluslararasđ▒ platformlarda savunulmasđ▒, mađ?durlarđ▒n ve mazlumlarđ▒n sesi olmasđ▒, en azđ▒ndan maddi anlamda yardđ▒mlarđ▒na ilk koŮ?an ülke olmasđ▒, milletimiz adđ▒na gurur ve onur veren bir durumdur. Bu seçimle tekrar iŮ? baŮ?đ▒na geçireceđ?imiz kadrolar, sadece kendi ülkemizin deđ?il, topyekun ümmetin ve insanlđ▒đ?đ▒n da umudu olacaktđ▒r. Ümmetin yeni yeni yeŮ?eren hayallerini yđ▒kmamak adđ▒na, bu desteđ?i bu kadrolara vermeye mecbur ve mahkumuz. 
Sizlerden istirhamđ▒m, medeniyetimizin temel kodlarđ▒nđ▒ harekete geçirecek bu tarihi sorumluluđ?u kuvvetle sahiplenmek, tali konulara ve gereksiz teferruata takđ▒lđ▒p kalmamaktđ▒r. Gönül rahatlđ▒đ?đ▒yla ve ibadet bilinciyle sandđ▒đ?a gidip ‘marifet iltifat ister’ Ů?uuruyla hareket etmektir. Sayđ▒n CumhurbaŮ?kanđ▒mđ▒za ve AK Partiye açđ▒k ve net bir destek vermek, hepimiz için ihmal edilemez bir görevdir. Hayđ▒rlđ▒ faaliyetler ve đ░slami alanlarda daha fazla hizmetler yapmalarđ▒ için bu kadrolara yeniden güçlü bir destek vermek zorundayđ▒z. Kesinlikle bilinmelidir ki, verilecek bu destek art niyetli mahfillerin önünü kesecek, meŮ?um umutlarđ▒nđ▒ sona erdirecektir. Çocuklarđ▒mđ▒zđ▒ ve geleceđ?imizi karanlđ▒đ?a mahkum etmemek için hepimizi tarihi bir görev bekliyor. Aksi durumda ađ?đ▒r bir vebal ve sorumluluk altđ▒nda kalacađ?đ▒mđ▒za inanđ▒yorum. 
24 Haziran, hak ve hakikat yolundaki büyük yürüyüŮ?e destek verme günüdür.
Aman dikkat! 


SELAHADDđ░N YAZICI


─░slami Hassasiyeti Y├╝ksek ├?ok K─▒ymetli Karde┼?lerim! : Google'da Ara
─░slami Hassasiyeti Y├╝ksek ├?ok K─▒ymetli Karde┼?lerim!


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        EKONOM─░

  KARTAL─▒N BA┼?AR─▒L─▒ OKUL M├╝D├╝R├╝ FŢKRET


            Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul Müdürü Fikret kocaman görevin ba┼?─▒na döndü. Kartal So─?anl─▒k ─░mam Hatip ortaokul Müd

  ─░SLAMŢ HASSASŢYETŢ Y├╝KSEK ├?OK K─▒YMETLŢ


         ─░slami Hassasiyeti Yüksek Çok K─▒ymetli Karde┼?lerim! Parlamenter sistemden Ba┼?kanl─▒k sistemine geçi┼?i sa─?layan referandumdan sonra, bu

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr