Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Faizin ahlaki psikolojik ve manevi zararlar─▒n─▒ - EKONOM─░ - Adil Haber Yorum
 
FAŢZŢN AHLAKŢ PSŢKOLOJŢK VE MANEVŢ ZARARLAR─▒N─▒
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 23-03-2018 / 11-43

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Ekonomi Haberleri  
Faizin ahlaki  psikolojik ve manevi zararlar─▒n─▒

Faiz ilk çađ?lardan beri ödünç verme muameleleriyle birlikte geliŮ?miŮ? ve ortaya çđ▒ktđ▒đ?đ▒ andan itibaren en baŮ?ta din adamlarđ▒nđ▒n, sonra filozoflarđ▒n, devamđ▒nda da maliyeci, hukukçu ve iktisatçđ▒larđ▒n inceleme konusu olmuŮ?tur ve tarih boyunca da faizin ahlâkiliđ?i tartđ▒Ů?đ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.

Bugün içinde yaŮ?adđ▒đ?đ▒mđ▒z dünya; aklđ▒ baŮ?đ▒nda olan kiŮ?iler, düŮ?ünürler, bilginler ve araŮ?tđ▒rmacđ▒larđ▒n itiraf ettiđ?i ve Batđ▒ uygarlđ▒đ?đ▒nđ▒n merkezi olan bölgeleri dolaŮ?an seyyah ve gözlemcilerin gördüđ?ü gibi, bu bölgelerdeki maddi uygarlđ▒đ?đ▒n tüm görkemine, sanayi ürünlerinin geliŮ?miŮ?liđ?ine, gözleri kamaŮ?tđ▒ran maddi refahđ▒n tüm görüntülerine rađ?men her yönüyle sđ▒kđ▒ntđ▒lđ▒, đ▒zdđ▒raplđ▒, korkulu, sinirsel ve ruhsal hastalđ▒klarđ▒n yaygđ▒n olduđ?u bir dünyadđ▒r.[1]

Binaenaleyh, faizin belli baŮ?lđ▒ ahlâkî, psikolojik ve manevi zararlarđ▒nđ▒ Ů?öyle sđ▒ralayabiliriz:

1. Merhamet ve Ů?efkati Yok Edebilmesi

Faizle borçlanan ihtiyaç sahibi, borç veren tarafđ▒ndan zor durumda bđ▒rakđ▒lđ▒r. Yani faizle borç vermek, bir anlamda güçlü olan kiŮ?inin, zayđ▒fđ▒n ihtiyacđ▒nđ▒ istismar etmesi ve onu sömürmesi anlamđ▒na gelir. Bu ise insanđ▒n Ů?efkat ve merhamet yollarđ▒ yok edilmesi demektir.[2]

Diđ?er yandan, sermayedar tabakanđ▒n elindeki mal, adeta diđ?er mallarđ▒ avlamak için bir tuzakolarak görülmektedir. Öyle ki, söz konusu üst tabaka kurduklarđ▒ bu tuzaklara yem bile koyma zahmetine girmezler. Çünkü zaten ihtiyaç içinde olanlar böyle bir ister-istemez kendiliklerinden düŮ?erler. Zaruretleri ve sđ▒kđ▒ntđ▒larđ▒ kendilerini kendi ayaklarđ▒yla bu tuzaklara alđ▒p götürür.[3]

Faiz ile birlikte sermaye sahipleri, haksđ▒z ve gayrđ▒ ahlâkî bir biçimde toplum içerisinde ezilen kesimin, riske giren insanlarđ▒n zarar etme ihtimaline karŮ?đ▒ kendisini garantiye alđ▒r. đ░nsanlarđ▒n herhangi bir üretim mahsulünü daha pahalđ▒ alđ▒p kullanmalarđ▒na aldđ▒rđ▒Ů? etmez, üretimde diđ?er araçlarđ▒ kullanan insanlarđ▒n zararđ▒na aldđ▒rmaz, katđ▒lmaz, bunlara karŮ?đ▒ duygusallđ▒k göstermez. Sadece kendi çđ▒karđ▒nđ▒, menfaatini düŮ?ünür. O kendi çđ▒karđ▒nđ▒ düŮ?ündükten sonra, diđ?erlerinin zararđ▒ onu ilgilendirmez. Fakirin daha fakirleŮ?mesi, zenginin daha zenginleŮ?mesi, enflasyon ortamđ▒nđ▒n artmasđ▒ onu ilgilendirmez.[4]

2. Yardđ▒mlaŮ?ma ve Dayanđ▒Ů?ma Anlayđ▒Ů?đ▒nđ▒ Yđ▒kma Tehlikesi

Faiz toplumdaki yardđ▒mlaŮ?ma ve güven hislerini, menfaat iliŮ?kisine dönüŮ?türen, çalđ▒Ů?madan haksđ▒z olarak elde edilen bir kazanç deđ?erlendirmesidir. Toplumun geliŮ?mesi ve bütünleŮ?menin sađ?lanmasđ▒ için dayanđ▒Ů?ma-yardđ▒mlaŮ?ma unsurlarđ▒nđ▒n daha aktif hale getirilmesi gerekir.[5]

Toplum arasđ▒nda sevginin dođ?masđ▒na ve yardđ▒mlaŮ?manđ▒n yaygđ▒nlaŮ?masđ▒ isteniyorsa, kesinlikle faize ve faizin yaygđ▒nlaŮ?masđ▒na izin verilmemesi lazđ▒mdđ▒r. Zira faizin yaygđ▒nlaŮ?tđ▒đ?đ▒ bir toplumda sevgiden, dostluktan eser kalmaz. Birisi, ihtiyaç sahibi bir insana, sđ▒rf ondan iki lira almak için bir lira veriyorsa, böylesi bir kimseyi hiçbir ruhun kabul etmesi beklenemez ve ona karŮ?đ▒ bir sevgi duyulmasđ▒nđ▒ beklemekte anlamsđ▒zdđ▒r. Toplumunda karŮ?đ▒lđ▒klđ▒ yardđ▒mlaŮ?ma, o toplumu birbirine bađ?layan temel unsurlardan biridir. đ░Ů?te faiz bunu yđ▒kmakta, onu temelinden sarsmaktadđ▒r.[6]

3. Maddenin PutlaŮ?tđ▒rđ▒lmasđ▒

đ░nsanlar cömert ve elleri açđ▒k kimseler olmalđ▒dđ▒rlar ki, daha fazla gelir elde ettikleri zaman toplumun nispeten daha muhtaç kimselerine, onlarđ▒n kendi yaŮ?amlarđ▒ için gereken mal ve hizmetleri elde edebilmeleri için versinler. Ne var ki faizcilik anlayđ▒Ů?đ▒, insanlara tam tersini öđ?retir ve der ki; kime ihtiyacđ▒ndan daha fazla servet ulaŮ?mđ▒Ů?sa o, sizin kendini kontrol, özveri ve zevklerden vazgeçme duygusu dediđ?iniz cimrilikle, kendisinin gayet dođ?al ve uygun olan ihtiyaçlarđ▒nđ▒n önemli bir bölümünü bile karŮ?đ▒lamaktan vazgeçsin ve bu Ů?ekilde herkes daha çok servet toplamaya çalđ▒Ů?sđ▒n.[7]

Faizin ön planda olduđ?u toplumlarda insan varlđ▒đ?đ▒nđ▒n en önemli gayesi mal kazanmaktđ▒r. Herkes daha çok kazanmak için çđ▒rpđ▒nđ▒r. Hayatđ▒n akđ▒Ů?đ▒ ve olaylar tamamen ekonomik zaviyeden deđ?erlendirilir. Herkes menfaati ve iktisadî istikbali için her Ů?eyi yapabilir. Bu nizam dođ?rudan dođ?ruya insanlđ▒đ?đ▒n helakini hedef almaktadđ▒r.[8]

Faizi didikleyip her bölümünü iyice araŮ?tđ▒racak olursak, faiz anlayđ▒Ů?đ▒nđ▒n insanođ?lunda harekete geçtiđ?i andan itibaren, para biriktirme isteđ?inden tutun da diđ?er bütün ekonomik hayatđ▒n geliŮ?iminde, insanđ▒ bencillik, cimrilik, dar kalplilik, duygusuzluk, maddeye tapmak gibi daha birçok kötü sđ▒fatlarla etkilediđ?ini ve bu anlayđ▒Ů? geliŮ?tiđ?i müddetçe, insan faizcilikle yürüttüđ?ü iŮ?lerde baŮ?arđ▒lđ▒ olduđ?u nispette bu kötü sđ▒fatlarđ▒n da onun içinde kökleŮ?eceđ?iniderinleŮ?eceđ?ini kestirebilmek zor deđ?ildir.[9]

Faiz sistemi, insanđ▒n hđ▒rs, açgözlülük ve menfaat duygularđ▒nđ▒, rekabette önde gitme, Ů?an ve Ů?öhret sahibi olma, herkesi kendine muhtaç etme ve sürekli olarak kendisinden bahsettirme tutkusunu durmadan körükler. Neticede insan gözü hiçbir insanî deđ?eri görmez, KarunlaŮ?đ▒r, maddeci olur, her Ů?eyin deđ?erini menfaatle ölçer, kendine fayda sađ?lamayan beŮ?erî deđ?erler gözünde hiç hükmünde olur.[10]

4. Tembellik, Hazđ▒rcđ▒lđ▒k ve đ░srafa Sevk Etmesi

Faizin insan psikolojisi ve insanđ▒n mânâ âlemini tahrib edip, ona kazandđ▒rdđ▒đ?đ▒ kötü hasletlerden birisi de, onu tembelliđ?e, hazđ▒rcđ▒lđ▒đ?a itmesi ve onu israfa sevk etmesidir. Faiz, zahmetsizce, kolay ve kđ▒sa yoldan kazanç sađ?lam imkânlarđ▒nđ▒ insanlarđ▒n önüne alabildiđ?ine serdiđ?inden, bu tür yollarla kazanç sađ?lamayđ▒ teŮ?vik eder. đ░nsanlarđ▒n normal ve meŮ?ru yollardan giderek gelir ve servet elde etmesi uzun ve zahmetli bir iŮ?tir. Fakat faiz akđ▒mđ▒na alđ▒Ů?mđ▒Ů? insanlarđ▒n bu kadar beklemeye ve yorulmaya tahammülleri yoktur. Hemen, derhal,kđ▒sa ve kolay yoldan, iŮ?in meŮ?ruiyet tarafđ▒yla fazla ilgilenmeden kazanmak isterler.[11]

Bediüzzaman faizin söz konusu kötü tesirine Ů?öyle dikkat çekmiŮ?tir: “Ribâ (faiz) tembellik verir,  çalđ▒Ů?ma Ů?evkini söndürür. Ribânđ▒n kapđ▒larđ▒, hem de onun kaplarđ▒ olan bankalarđ▒n her daim yararđ▒ ise, beŮ?erin en fena kđ▒smđ▒nadđ▒r.”[12]

Sonuç olarak faiz, yerinde oturan, hiçbir iŮ? yapmayan tembel ve lükse bođ?ulmuŮ? bir tabakanđ▒n dođ?masđ▒na neden olur. Bunlar hiçbir çalđ▒Ů?ma yapmadan, çaba harcamadan kazanđ▒lan malđ▒n üzerinde hazđ▒r bir Ů?ekilde oturmaktadđ▒rlar.[13]

5. Strese ve Karamsarlđ▒đ?a Sebep Olmasđ▒

Faiz öylesine bir hal almđ▒Ů?tđ▒r ki, her ülkenin yoksul ve orta sđ▒nđ▒fđ▒nđ▒n büyük bir çođ?unluđ?u buna yakalanmđ▒Ů?tđ▒r. Bu nedenle, dar gelirli iŮ?çi ve memurlarđ▒n gelirlerinin önemli bir kđ▒smđ▒nđ▒ faize verirler. Bu onlarđ▒n hayat seviyelerini düŮ?ürmekle kalmaz, ailelerinin geçiminin, evlatlarđ▒nđ▒n eđ?itim ve öđ?reniminin sđ▒kđ▒ntđ▒ya girmesi, onlarđ▒n kafalarđ▒nđ▒ daima meŮ?gul ettiđ?i için, onlarđ▒ stresli hale getirir.[14]

6. Motivasyon Sđ▒kđ▒ntđ▒sđ▒

Faiz kurumunun ve onun harekete geçirdiđ?i kredi mekanizmasđ▒nđ▒n yol açabileceđ?i durumlardan birisi de ekonomik motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesi ve ekonomik etkinliđ?in düŮ?mesidir. Faiz Ů?eklinde garanti edilmiŮ? bir maktu gelir ve diđ?er garantiler sayesinde finansal varlđ▒k sahiplerinin bu varlđ▒klarla ilgilenmesi gereksiz hale geldiđ?inden aradaki ekonomik ve psikolojik bađ?lar da kopar.[15]

Fon arz eden taraf olan küçük tasarruf erbabđ▒, tasarruflarđ▒nđ▒ maktu faiz geliri Ů?eklinde de olsa güvenli bir gelir elde edecek Ů?ekilde deđ?erlendirdiklerine göre, artđ▒k vade sonuna kadar onlarđ▒n akđ▒betiyle ilgilenmek ihtiyacđ▒ hissetmeyecektir. Zaten normal olarak bađ?đ▒mlđ▒ çalđ▒Ů?an durumunda olduklarđ▒ndan ve buradan da ücret Ů?eklinde yine sabit ve maktu bir gelir elde ettiklerinden, mevcut durumlarđ▒nđ▒ muhafaza etme endiŮ?esi dđ▒Ů?đ▒nda, iŮ?yerinin verimliliđ?i ve etkinliđ?i ve genel ekonomik durum gibi hususlarla da ilgilenmek ihtiyacđ▒ hissetmeyecektir. Böylece bu sđ▒nđ▒flarđ▒n bađ?đ▒mlđ▒lđ▒k, pasiflik ve mutlak olmasa da nisbî fakirlik gibi halleri ađ?đ▒rlaŮ?arak devam edecek demektir.[16]

https://islamekonomisi.org/faizin-ahlaki-psikolojik-ve-manevi-zararlari/


Faizin ahlaki psikolojik ve manevi zararlar─▒n─▒ : Google'da Ara
Faizin ahlaki psikolojik ve manevi zararlar─▒n─▒


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        EKONOM─░

  KARTAL─▒N BA┼?AR─▒L─▒ OKUL M├╝D├╝R├╝ FŢKRET


            Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul Müdürü Fikret kocaman görevin ba┼?─▒na döndü. Kartal So─?anl─▒k ─░mam Hatip ortaokul Müd

  ─░SLAMŢ HASSASŢYETŢ Y├╝KSEK ├?OK K─▒YMETLŢ


         ─░slami Hassasiyeti Yüksek Çok K─▒ymetli Karde┼?lerim! Parlamenter sistemden Ba┼?kanl─▒k sistemine geçi┼?i sa─?layan referandumdan sonra, bu

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr