Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


MED─░NEDE┬?K─░ Z─░YARETLER - - Adil Haber Yorum
 
MED─░NEDE┬?K─░ Z─░YARETLER
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 26-03-2018 / 13-13

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Haberleri  
 MED─░NEDE┬?K─░ Z─░YARETLER

1- MEDđ░NE

Arabistan đ▒n batđ▒sđ▒nda, Kđ▒zđ▒ldenize 130 km uzaklđ▒kta, deniz seviyesinden yüksekliđ?i 619 m dir. Mekke-i Mükerreme ye uzaklđ▒đ?đ▒ hicret yolu üzerinden 418 km dir.

Peygamberimizin Kabr-i Ů?erifi bulunmaktadđ▒r. Mekke nin mübarek bir belde olmasđ▒ için Hz. đ░brahim dua etmiŮ?ti. Medine nin de mübarek bir Ů?ehir olmasđ▒ için Peygamberimiz dua etmiŮ?tir.

Mekke gibi Medine nin de harem sđ▒nđ▒rlarđ▒ vardđ▒r.

Kur’an-đ▒ Kerimin yarđ▒dan fazlasđ▒ bu Ů?ehirde nazil olmuŮ?tur. Medine haremi, Müslüman olmayanlara Ů?ehre girme yasađ?đ▒ uygulanđ▒r.

Medine harem bölgesi yarđ▒ çapđ▒ 22 km kadar bir alanđ▒ kaplar. Uhud dađ?đ▒nđ▒n arkasđ▒ndaki Sevr dađ?đ▒ kuzey sđ▒nđ▒rdđ▒r. Güneyde Air, dođ?uda Vakđ▒m, batđ▒da Vebere hareleri arasđ▒nda kalan yaklaŮ?đ▒k 22 km çapđ▒ndan oluŮ?ur. Bu sđ▒nđ▒rlar iŮ?aretlerle belirlenmiŮ?tir.

Mekke haremi gibi fđ▒khi sorumluluklarđ▒ gerektiren hükümleri mevcut deđ?ildir.

Mekke ve Medine ye ikisine birden Harameyn denir.

Uhud Dađ?đ▒ Medineni kuzeyinde yer alđ▒r. Tarđ▒ma elveriŮ?li geniŮ? vadiler, zengin su kaynaklarđ▒ vardđ▒r.

Hicretten hemen sonra sokak isimleri yazđ▒ldđ▒. BitiŮ?ik evler yapđ▒ldđ▒. Arazi kadastrolandđ▒, çevre düzenlemeleri yapđ▒ldđ▒, Ů?ehrin sđ▒nđ▒rlarđ▒ çizildi. Belirli bir bölge Medine haremi olarak tayin edildi. Zekat verecek olanlar ve verilecek yerler belirlendi.

Hicrette (622) Medine nüfusu yaklaŮ?đ▒k 10 bin civarđ▒nda iken, Peygamberimizin vefatđ▒nda 30 bine ulaŮ?mđ▒Ů?tđ▒. Bu gün nüfusu bir milyon civarđ▒ndadđ▒r. Eski ismi Yesrib olan bu Ů?ehrin ismi Peygamberimiz tarafđ▒ndan deđ?iŮ?tirildi. Medine-i Münevvere ismi en çok kullanđ▒lan isim olmuŮ?tur.

At yarđ▒Ů?larđ▒ yapđ▒lđ▒rdđ▒. Peygamberimiz de hazđ▒r bulunurdu. Bunun hatđ▒rasđ▒na bugün Mescid-i Sebk yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Cennetü-l Baki adđ▒yla Ů?ehir plan dahilinde mezarlđ▒k yapđ▒ldđ▒. Suffe mektebi açđ▒ldđ▒. (örgün eđ?itim). Yaygđ▒n eđ?itim olarak ta Sahabe evlerinde ilim odalarđ▒ ve ilim mahfilleri açđ▒ldđ▒. Bunun için fakihler, Medine halkđ▒nđ▒n uygulamalarđ▒na ayrđ▒ önem verdiler. Kriter olarak “Amel-i Ehl-i Medine” yi esas almđ▒Ů?lardđ▒r.

Medine vesikasđ▒ (Medine de ki kabilelerle yapđ▒lan antlaŮ?malar) yapđ▒ldđ▒ktan sonra Ensar Muhacir kardeŮ?liđ?i baŮ?lamđ▒Ů? oldu.

En önemli ziyaret yerleri: Mescid-i Kuba, Mescid-i Kđ▒bleteyn, Mescid-i Fetih, Mescid-i Selman- Mescid-i Cuma- Mescid-i Amberiye (Hamidiye Mescidi) – Uhud Dađ?đ▒-Okçular tepesi- Cennetü-l Baki-Hendek karargahlarđ▒ mescididir.

Peygamberimiz: “Medine pas atar gibi kötülerini atar, iyilerini tutar” buyurmuŮ?tur.

Bir baŮ?ka hadislerde: “Kimin Medine de ölmeye gücü yeterse ora vefat etsin. Muhakkak ben orada vefat edenlere Ů?efaat edeceđ?im” buyurmuŮ?tur.

 

2-MESCđ░D-đ░ NEBđ░

Hicrette (622) Peygamberimiz önce Kuba da konakladđ▒. Orada 10 gece kaldđ▒. Kuba mescidi yapđ▒ldđ▒. Sonra Medine ye girdi ve Eba Eyyub El Ensari nin evinde 7 ay kaldđ▒. Mescid-i Nebinin yapđ▒mđ▒ için arsa arandđ▒ ve Ů?imdiki yer Sehl ve Süheyl adđ▒nda iki yetim kardeŮ?in yeriydi. Hurma kuruttuklarđ▒ arsaydđ▒. Peygamberimiz arsayđ▒ satđ▒n aldđ▒. Onlar hediye vermek istediler, Peygamberimiz kabul etmedi ve 10 dinara satđ▒n aldđ▒, ücreti de Hz. Ebu Bekir ödedi. Kđ▒ble Beytü-l Makdise müteveccih idi. Tavan yoktu, duvarlar vardđ▒.

đ░lk yapđ▒ldđ▒đ?đ▒nda 31,5m – 27m idi. Bahçesinde hurmalar vardđ▒. Peygamberimiz kestirdi. Cahiliye döneminin mezarlđ▒đ?đ▒ vardđ▒. Adđ▒ Garkaf idi. Peygamber efendimizin emriyle kaldđ▒rđ▒ldđ▒, kemikler nakledildi.

Annelerimizin odalarđ▒ Ömer b. Abdulaziz zamanđ▒nda mescide katđ▒ldđ▒. Bab-đ▒ Cibril, Cibril kapđ▒sđ▒ dođ?u tarafđ▒nda, yani selamlama kapđ▒sđ▒ tarafđ▒nda kalđ▒yor.

Hicretin 6. senesinde mescid, 2025 m2 geniŮ?liđ?e ulaŮ?tđ▒. Hicri 1233 yđ▒lđ▒nda (1730-1754) Birinci Sultan Mahmut Kubbe-i Ů?erifi yaptđ▒rdđ▒. 1755 yđ▒lđ▒nda da yeŮ?ile boyattđ▒. O günden sonra Kubbe-i Harda ismi ile anđ▒lmaya baŮ?landđ▒.

Hadis: “Eđ?er bu mescid, San’aya uzatđ▒lđ▒rsa, o benim mescidimdir.”

Hadis: “Benim Ů?u mescidimde kđ▒lđ▒nan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diđ?er mescitlerde kđ▒lđ▒nan bin namazdan daha hayđ▒rlđ▒dđ▒r.”

Mescd-i Nebevinin kđ▒blesi, kđ▒ble ayeti nazil oluncaya kadar Mescid-i Aksa idi. Minareler ilk defa H.88 yđ▒lđ▒nda (710) Emevi halifesi Velid b. Abdulmelik tarafđ▒ndan dört köŮ?eye yapđ▒ldđ▒. Toplam alanđ▒ (avlu dahil) 235.000 m2 dir. Bir anda 1 milyon kiŮ?i namaz kđ▒labilmektedir. Kapalđ▒ alanda 400 bin kiŮ?i kđ▒labilecektir. 27 adet hareketli kubbesi vardđ▒r. Minare sayđ▒sđ▒ 10 dur. Uzunluklarđ▒ 104 m.dir. 334 adet basamaklđ▒dđ▒r. Hilal in ađ?đ▒rlđ▒đ?đ▒ 4.200 kg. olup 14 ayar altđ▒ndandđ▒r. Türkiye de imal edilmiŮ?tir. 91 adet kapđ▒sđ▒, 2400 adet penceresi vardđ▒r. 140 adeti alt kattadđ▒r. 6 adet yürüyen merdiveni vardđ▒r.

Mescid-i Nebi sođ?uk su ile sođ?utulmaktadđ▒r. Bu su, uzunluđ?u 7,5 km. olan bir tünel yoluyla Mescide ulaŮ?maktadđ▒r. Avizelerin her biri 5m çapđ▒nda, 2.200 kilo ađ?đ▒rlđ▒đ?đ▒nda, bronzdan olup 68 adettir. Kamera sayđ▒sđ▒ 627 dir. Garaj alt katta olup 10 bin kapasitelidir. Mescid-i Nebevi bu güne kadar 10 defa geniŮ?letilmiŮ?tir. En son geniŮ?letme iŮ?i Suudi hükümeti zamanđ▒nda (1984-1994 yđ▒llarđ▒nda) yapđ▒ldđ▒. Minarelerin sayđ▒sđ▒ 10 a çđ▒kđ▒ldđ▒.  2013 yđ▒lđ▒ itibariyle yeni geniŮ?letilme çalđ▒Ů?malarđ▒na baŮ?lanacađ?đ▒ söylenmektedir.

21 nolu kapđ▒nđ▒n yanđ▒nda Ha kuyusu vardđ▒r. Kuyunun bulunduđ?u bahçe Hz. Ebu Talha ya aitti. Peygamberimiz zaman zaman gelir, bahçede ki hurmalardan yer, suyundan içerdi. Al-i đ░mran 92. ayet: “Sevdiđ?iniz Ů?eyleri Allah uđ?runda infak etmezseniz iyiye ermezsiniz” ayeti nazil olunca Ebu Talha Bahçeyi tasadduk etti.

Peygamber Efendimize vahyin en çok geldiđ?i yerlerden biri de Mescid-i Nebevidir. 

 

3-KABR-đ░ Ů?ERđ░F

Eskiden Medine de dođ?an bebekler 40. gününde Kabr-i Ů?erife getirilir, örtünün altđ▒na bđ▒rakđ▒lđ▒r (görevli bđ▒rakđ▒r), birkaç dakika sonra alđ▒rlar, çocuklar ađ?đ▒zlarđ▒nđ▒ bir Ů?ey konulmuŮ? gibi Ů?apđ▒rdatđ▒rlarmđ▒Ů?.

Hadis: “Kabrimi ziyaret edene Ů?efaatim vacip olur”

Hadis: “Hac’ dan sonra kim benim kabrimi ziyaret ederse sađ?lđ▒đ?đ▒mda beni ziyaret etmiŮ? gibidir.”

Hadis: “Allahu Teala, bana verilen selamđ▒ almam için ruhumu iade eder.” (Ebu Hureyre) Hadis: “Peygamberler mezarlarđ▒nda diri olup namaz kđ▒larlar”

Kabr-i Ů?erifi selamladđ▒ktan sonra çđ▒karken hemen sađ? taraftaki bölme oda Arif Hikmet

Kütüphanesidir.

Eskiden yatsđ▒ namazđ▒ndan sonra vazifeliler dolaŮ?arak içeride kimsenin kalmamasđ▒na dikkat ederlerdi. Kapđ▒lar kapanđ▒nca görevliler topluca Kabr-i Ů?erifin yanđ▒na giderler, selamlamadan sonra ayrđ▒lđ▒p Selat-ü Selam getirerek Ů?ehri çđ▒nlatđ▒rlardđ▒. Müezzin sabah gelir, içeriden de görevli nöbetçi kapđ▒yđ▒ açardđ▒.

 

4-HÜCRE-đ░ SAADET

Mescid-i Nebevi yapđ▒lđ▒rken Peygamber Efendimiz için dođ?u duvarđ▒na bitiŮ?ik yerde iki adet hücre-i saadet yapđ▒ldđ▒. Peygamber Efendimiz sađ?lđ▒đ?đ▒nda vefat edinceye kadar kendisine tahsis edilen hücre-i saadetlerin sayđ▒sđ▒ dokuza ulaŮ?mđ▒Ů?tđ▒r.

Efendimizin vefatđ▒, Hazret-i AiŮ?e validemizin hücre-i saadetlerinde olmuŮ?tur. Hz. Ebu Bekir (Hz. AiŮ?e Validemizin babasđ▒) vefat etmeden önce Peygamberimizin yanđ▒na defnedilmesini vasiyet etmiŮ?, vasiyeti yerine getirilmiŮ?tir. Hücre-i Saadetin içerisinde kalan bir kiŮ?ilik yeri Hz. AiŮ?e validemiz kendisine ayđ▒rmđ▒Ů?tđ▒. Hz. Ömer sabah namazđ▒nda mescidde đ░bn-i Mülcem tarafđ▒ndan hançerlenince bizzat Hz. AiŮ?e validemizden Resulüllahđ▒n yanđ▒na kendisinin defnedilmesi için izin istedi. Ve defnedildi.

Hücre-i Saadet, Ömer bin Abdülazizin valiliđ?i zamanđ▒nda Hazret-i Fatđ▒ma validemizin evini içerisine alacak Ů?ekilde geniŮ?letildi. Ama bu geniŮ?letilme üç köŮ?e planđ▒nda yapđ▒ldđ▒.

Hücre-i Sadet bugün olduđ?u gibi dikdörtgendir. GeniŮ?letilmeler sađ?dan, soldan ve arkadan yapđ▒lmaktadđ▒r.        

 

5-RAVZA-đ░ MUTAHHARA

Peygamberimizin kabr-i Ů?erifleri ile minberi arasđ▒nda bulunan mübarek yerdir. Bu mekanđ▒n cennet bahçelerinden bir bahçe olduđ?unu Peygamber Efendimiz buyurmuŮ?lardđ▒r. Ravza takriben 15m uzunluđ?unda, 22m geniŮ?liđ?inde, toplam 330 m2 civarđ▒ndadđ▒r.

 

 

6-RAVZANIN SÜTUNLARI

Peygamberimiz zamanđ▒nda Mescid-i Nebinin 8 sütunu vardđ▒.

a-Mehlike sütunu. Peygamberimizin, yanđ▒nda devamlđ▒ namaz kđ▒ldđ▒đ?đ▒ sütundur. Daha sonra dayanarak hutbe okuduđ?u hurma ađ?acđ▒da bu sütuna bitiŮ?ikti.

b-AiŮ?e (ra) sütunu. Peygamberimiz Hz. AiŮ?e validemize ona mahsus olarak bu sütunun yanđ▒nda namaz kđ▒lmasđ▒nđ▒ tavsiye etmiŮ?tir. Beyaz mermerli, yerden üç metre yükseklikte, yuvarlak çerçeveli, ismi üzerinde yazđ▒lđ▒dđ▒r. Kđ▒ble deđ?iŮ?tirildikten sonra Peygamberimiz 10 gün kadar burada namaz kđ▒ldđ▒rđ▒p hutbe okumuŮ?tur. Peygamber Efendimiz: “Mescidimde bir yer vardđ▒r. đ░nsanlar bilseler ancak kur’ a atarak orada namaz kđ▒larlar.” buyurmuŮ?tur. Hazret-i AiŮ?e validemiz bunun bu direk olduđ?una iŮ?aret etmiŮ?tir. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, bu sütunun yanđ▒nda namaz kđ▒lmayđ▒ alđ▒Ů?kanlđ▒k yaptđ▒lar. Bu sütuna aynđ▒ zaman da muhacir sütunu da deniliyor.

Hicret eden muhacirler bu sütunun yanđ▒nda devamlđ▒ oturduklarđ▒ndan ve konuŮ?tuklarđ▒ndan bu ismi oradan almđ▒Ů?tđ▒r.

c-Tövbe ya da Ebu Lübabe Sütunu. Cebrail as makamđ▒ olarak ta isimlendirilir. Önemli bir açđ▒klamasđ▒ vardđ▒r. Ebu Lübabe Ensar dan olup Evs kabilesindendir. Beni Kurayza savaŮ?đ▒nda Yahudilere, teslim olduklarđ▒ takdirde (kendi boynunu göstererek) öldürüleceklerini iŮ?aret etti. Bu, Peygamberimizden izinsiz olan durumdu. PiŮ?man oldu. Kendini mescitte bu diređ?in bulunduđ?u yerde bađ?latđ▒p, tövbesi kabul edilmeden çözülmeyeceđ?ine dair yemin etti. Peygamberimiz bu hali öđ?renince: “Eđ?er bana gemiŮ? olsaydđ▒, kendisi için istiđ?far ederdim. Madem ki böyle yapmđ▒Ů?tđ▒r, Allahđ▒n katđ▒nda tövbesi kabul edilmedikçe serbest bđ▒rakmam” buyurdu. Ebu Lübabe hazretleri diređ?e bađ?lđ▒ 15 gün kaldđ▒. đ░htiyaçlarđ▒ olduđ?unda, namaz vakitlerinde çözdürüyor, sonra tekrar bađ?latđ▒yordu. Nihayet affđ▒na dair müjde geldi, Resulüllah Efendimiz de mübarek elleriyle iplerini çözdü. Peygamberimiz nafile namazlarđ▒nđ▒ bu sütunun yanđ▒nda kđ▒lardđ▒. Sabah namazđ▒ndan sonra sđ▒rtđ▒nđ▒ ona dayayarak ashabđ▒ ile konuŮ?ur, yeni nazil olan ayetleri onlara açđ▒klardđ▒. Peygamberimiz itikafa girdiđ?i zamanlar da yatađ?đ▒nđ▒ bu diređ?inin yanđ▒na sererdi. Teheccüt namazlarđ▒nđ▒ yine bu diređ?in yanđ▒nda kđ▒lardđ▒. đ░tikafta da bulunduklarđ▒ olmuŮ?tur. Hz. AiŮ?e sütununun dođ?usuna düŮ?mektedir.

d-Serir Sütunu. Mescit geniŮ?letildikten sonra Peygamberimizin hutbe okuduđ?u hurma kütüđ?ü bu sütuna dayandđ▒rđ▒lđ▒yordu. Daha önceden tövbe sütununa dayalđ▒ idi. Peygamber Efendimiz itikaf için yatađ?đ▒nđ▒ bu diređ?in bulunduđ?u yere koyardđ▒.

e-Muharres sütunu. Ali sütunu diye de zikredilir. Hz. Ali bunun yanđ▒nda namaz kđ▒lđ▒p oturduđ?undan dolayđ▒ Hz. Ali diređ?i de denilmiŮ?tir. Resulüllahđ▒ düŮ?manlardan korumak maksadđ▒ ile nöbetçilerin beklediđ?i direktir.

f-Vüfut sütunu. Peygamberimiz arap kabilelerinin elçilerini bu yerde kabul ettiđ?i için bu isimle zikredilir. Daha sonralarđ▒ Ashabđ▒n büyükleri de bu yerde toplanmayđ▒ adet haline getirmeye baŮ?ladđ▒lar. Peygamber Efendimizin Hücre-i saadetlerinden çđ▒ktđ▒klarđ▒ kapđ▒nđ▒n karŮ?đ▒sđ▒na düŮ?mektedir.

g-Murabba-i Kabr sütunu. Hz. Fatđ▒manđ▒n odasđ▒na yakđ▒n idi. Peygamberimiz sabahlarđ▒ buraya gelir, yüksek sesle ayetler okuyarak kđ▒zđ▒na, hz. Hasan ve hz. Hüseyin i uyandđ▒rđ▒rdđ▒…Bu sütun Ů?imdi Peygamberimizin kabrinin olduđ?u yerin içinde kaldđ▒đ?đ▒ için ziyaret etmek mümkün deđ?ildir…NOT: 1481 de çđ▒kan yangđ▒nda eski sütunlar kđ▒smen yandđ▒. Yerine yenileri konmuŮ?, üzerlerine de Sultan 3. Selimin emriyle isimleri yazdđ▒rđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r.  

h-Haris sütun diređ?i. Mescidin dođ?u tarafđ▒nda, Peygamber Efendimizin girip çđ▒ktđ▒đ?đ▒ kapđ▒nđ▒n sađ?đ▒nda ve solunda bulunmaktadđ▒r. Yuvarlak çerçeveli yazđ▒ içinde yeri belirtilmiŮ?tir. Bu sütunlar aynđ▒ zamanda Peygamberimizi bekleyen bekçilerin yeridir. Maide suresi 67. ayet: “Allah seni insanlardan korur” ayeti nazil olunca burada nöbet bekleyen bekçiler bu vazifeyi bđ▒raktđ▒lar.

 

7-MESCđ░D-đ░ NEBđ░DE Kđ░ Mđ░HRAPLAR

Günümüzde Mescid-i Nebi de altđ▒ mihrap vardđ▒r.

            a-Mihrabü’n Nebi: Peygamber Efendimizin mihrabđ▒dđ▒r. Ömer bin Abdülazizin Medine valiliđ?i esnasđ▒nda Mescid-i Nebiyi imar ederken Peygamberimiz namaza durduđ?u yere bir mihrap ilave ettirmiŮ?, bu mihrap Peygamberimizin mihrabđ▒ diye meŮ?hur olmuŮ?tur. Üstü altđ▒n tezyinatlđ▒ bir kubbe ile örtülen mihrap 1984 te tamamen yenilenmiŮ?tir.

            b-Hazret-i Osman Mihrabđ▒: Mecidin en önünde bulunan bu mihrap, kđ▒ble duvarđ▒na bitiŮ?iktir. Ömer bin Abdülaziz, Hazret-i Osmanđ▒n mescidi geniŮ?letmesinden sonra halka namaz kđ▒ldđ▒rdđ▒đ?đ▒ yere bu mihrabđ▒ kumuŮ?tur.

            c-Teheccüt Mihrabđ▒: Peygamber Efendimizin gece namazđ▒nđ▒ (teheccüd) kđ▒ldđ▒đ?đ▒ bu yer Hücre-i Saadetin kuzey duvarđ▒na bitiŮ?iktir. Sultan Abdülmecit döneminde mihrap yenilenmiŮ?tir. Üzerinde altđ▒n süslemeler ve teheccüt ayetleri bulunmakadđ▒r.

            d-Hazret-i Fatđ▒matü’z-Zehra Mihrabđ▒: Kabr-i Ů?erifi de içine alan evin de içinde bulunan bölmedir.

            e-Hanefi mihrabđ▒: Batđ▒da ki Minber-i Ů?erifin hizasđ▒nda üçüncü sütunun yanđ▒nda ki bu mihrap, Dođ?an Ů?eyh tarafđ▒ndan 1455 yđ▒llarđ▒na yaptđ▒rđ▒ldđ▒, Hanefi bir imam tayin edildi. Daha sonralarđ▒ Kanuni Sultan Süleyman siyah beyaz çinilerle kaplatđ▒p süsledi. Sonralarđ▒ da Süleymani Mihrap diye onun ismiyle anđ▒ldđ▒.

            f-Suudi Mihrabđ▒: Bugünkü mihraptđ▒r. Mescidi-i Nebinin imamđ▒nđ▒n durduđ?u mihraptđ▒r. Hem Kabr-i Ů?erifin önünde, hem de bütün mihraplarđ▒n ilerisindedir. Babü’s-Selam (Selamlama kapđ▒sđ▒) dan girildiđ?inde 35-40m giderseniz sađ?da đ░mamđ▒n mihrabđ▒, az ileride solda da Kabr-i Ů?erifi göreceksiniz. Ecdadđ▒mđ▒z Peygamber Efendimizin kabr-i Ů?erifine saygđ▒sđ▒ndan dolayđ▒ mihrabđ▒nđ▒ öne geçirmemiŮ?tir.    

Hz. Osman zamanđ▒nda yapđ▒lan mihraptđ▒r. Aynđ▒ zamanda Ů?u anda imamđ▒n namaz kđ▒ldđ▒rdđ▒đ?đ▒ yerdir. Hutbe verilen minberin sađ? tarafđ▒nda kalan mihraptđ▒r. Bu ise 908 hicri yđ▒lđ▒nda Osmanlđ▒ PadiŮ?ahlarđ▒ndan Yavuz Sultan Selimin ođ?lu Kanuni Sultan Süleyman đ▒n yaptđ▒rdđ▒đ?đ▒ mihraptđ▒r.

 

8-ASHAB-I SUFFE

            Kđ▒ble henüz Mescid-i Aksa iken Mescid-i Nebevi nin kuzey tarafđ▒na, hurma dallarđ▒yla sundurma, gölgelik yapđ▒lmđ▒Ů?, buraya suffa denilmiŮ?ti. Burada kalan sahabelere de Ashab-đ▒ Suffe ismi verildi.

            Ashabđ▒-đ▒ Suffe varlđ▒klđ▒ deđ?ildi. Bekarlardan oluŮ?uyordu. đ░slamđ▒n ilk üniversitesi sayđ▒lđ▒rdđ▒. đ░aŮ?elerini Peygamber Efendimiz karŮ?đ▒lđ▒yordu. Kalmalarđ▒ gereken süre tamamlandđ▒ktan sonra Peygamber Efendimiz tarafđ▒ndan dünyanđ▒n dört bir yanđ▒na đ░slam Dinini anlatmak için gönderilirlerdi. Sayđ▒larđ▒ 400-500 arasđ▒nda deđ?iŮ?iyordu. Evlenenler çđ▒karđ▒lđ▒yor, yerlerine bekar olanlar alđ▒nđ▒yordu. Aralarđ▒nda tanđ▒nmđ▒Ů? en meŮ?huru Ebu Hureyre’ dir.   

 

9-Mđ░NBER-đ░ Ů?ERđ░F

Mescid-i Nebevi ilk yapđ▒ldđ▒đ?đ▒nda Peygamber Efendimiz bir hurma kütüđ?üne dayanarak ashabđ▒na hutbe irad ediyordu. Hicretin 7. Yđ▒lđ▒nda (628) đ▒lgđ▒n ađ?acđ▒nda üç basamaklđ▒ bir minber yapđ▒lmđ▒Ů?tđ▒. 629 yđ▒lđ▒nda da ikinci minber yapđ▒ldđ▒. Namđ▒z kđ▒lđ▒nan yerin batđ▒ tarafđ▒na taŮ?đ▒ndđ▒.

 

Peygamber Efendimizden sonra Hulafe-i RaŮ?idin (Halifeler) Allahđ▒n Resulüne hürmeten minberin son üçüncü basamađ?đ▒na oturmamđ▒Ů?lardđ▒r. Emeviler devrinde minbere altđ▒ basamak ilave etmiŮ?lerdir. Memlük sultanđ▒ Kayđ▒tbayđ▒n 1483 te gönderdiđ?i mermerden minber, Kuba mescidine nakledilerek yerine 1590 da Osmanlđ▒ Sultanđ▒ Üçüncü Murad tarafđ▒ndan hediye edilen mermer minber konulmuŮ?tur. Üzerinde altđ▒n iŮ?lemeli kubbenin yer aldđ▒đ?đ▒, yaklaŮ?đ▒k 7 m yüksekliđ?indeki bu minber, halen Peygamber Efendimizin mihrabđ▒nđ▒n sađ?đ▒nda ve minberinin yerinde durmaktadđ▒r.


MED─░NEDE┬?K─░ Z─░YARETLER : Google'da Ara
MED─░NEDE┬?K─░ Z─░YARETLER


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
       

  MED─░NEDE┬?K─░ Z─░YARETLER


         1- MED─░NE Arabistan ─▒n bat─▒s─▒nda, K─▒z─▒ldenize 130 km uzakl─▒kta, deniz seviyesinden yüksekli─?i 619 m dir. Mekke-i Mükerreme ye uzakl─▒─?─▒ hicret y

  MEDŢNE DE ZŢYARET YERLER


           MESC─░D-─░ KUBA Rasulullah (sav) Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicretleri esnas─▒nda Medine’ye yaya bir saatlik mesafede bulunan Kuba&rsqu

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr