Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


─░HRAM - ─░NAN├? TUR─░ZM - Adil Haber Yorum
 
─░HRAM
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 06-03-2016 / 06-13

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Inancturizm Haberleri  
─░HRAM

đ░HRAM

1- đ░hrama Girmek

Hacc veya umre yapacak bir kimsenin ilk iŮ?i ihrama girmektir. đ░hrama girmek haccđ▒n Ů?artđ▒dđ▒r. đ░hrama girmeden hac yapđ▒lamaz.

A- đ░hram Nedir ?

Haccđ▒n Ů?artlarđ▒ndan biri olarak ihram, hac ya da umre yapmaya niyet eden kiŮ?inin, baŮ?ka zamanlarda iŮ?lemesi mübah olan bazđ▒ fiil ve davranđ▒Ů?larđ▒, belirli bir süre kendisine haram kđ▒lmasđ▒, yasaklamasđ▒dđ▒r. Buna "ihrama girme" de denir. đ░hrama girmiŮ? olmanđ▒n gereklerinden biri olarak bürünülen havlu ve benzeri türden dikiŮ?siz kđ▒yafete de halk arasđ▒nda ihram denmektedir. Ancak "ihram" bu deđ?ildir. Usulüne göre ihrama girilmediđ?i sürece söz konusu bu örtülere bürünmekle ihrama girilmiŮ? olunmaz.

B- đ░hrama Nasđ▒l Girilir ?

đ░hrama, "Niyet" ve "Telbiye" ile girilir. "Niyet" ve "Telbiye" ihramđ▒n rükünleridir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleŮ?mez.

a- Niyet

"Niyet", yapđ▒lacak haccđ▒n Ů?eklini kalben belirlemektir. Ayrđ▒ca lisanen söylenmesi müstehaptđ▒r. Burada temettü haccđ▒nđ▒n yapđ▒lđ▒Ů?đ▒ esas alđ▒ndđ▒đ?đ▒na göre niyet umre için yapđ▒lacaktđ▒r.

Ů?öyle niyet edilir:

"Allah’đ▒m umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaŮ?tđ▒r ve kabul eyle"

Hac mevsimi dđ▒Ů?đ▒nda umreye gitmek için ihrama giriliyorsa, niyet sadece umreyedir

"Allah’đ▒m umre yapmak istiyorum. Bunu bana  kolaylaŮ?tđ▒r ve kabul eyle" diye niyet edilir.

 

 

b- Telbiye

(Lebbeyk! Allahümme lebbeyk! lebbeyke la Ů?erike leke lebbeyk! innel hamde, ve’n-ni’mete, leke ve’l mülk, la Ů?erike lek!) demektir.

"Allah’đ▒m! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eđ?iyorum. Bütün varlđ▒đ?đ▒mla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortađ?đ▒n yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Ů?üphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir, mülk de senin... Senin hiçbir ortađ?đ▒n yoktur."

Böylece niyet edilip telbiye söylenince ihrama girilmiŮ? olunur. Ancak ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapđ▒lmasđ▒ gereken hususlar vardđ▒r. đ░hrama girerken bunlara da riayet edilmelidir. Buna göre:

đ░hrama girmek isteyen kimse,

1-      Ön hazđ▒rlđ▒k olarak tđ▒rnaklarđ▒nđ▒ keser.

2-      Gerekiyorsa koltuk altđ▒ ve kasđ▒k kđ▒llarđ▒nđ▒ temizler.

3-      Saç ve sakal tđ▒raŮ?đ▒ olup bđ▒yđ▒klarđ▒nđ▒ düzeltir.

4-      Mümkünse gusleder. Bu gusül temizlik amacđ▒yla yapđ▒ldđ▒đ?đ▒ için özel durumda olan bayanlar da guslederler.

5-      Gusül mümkün olmadđ▒đ?đ▒nda abdest alđ▒r.

6-      Varsa güzel koku sürünür.

7-      Erkekler Giymekte olduđ?u normal giysilerini ve iç çamaŮ?đ▒rlarđ▒nđ▒ (atlet ve külotunu) çđ▒karđ▒p, sadece "izar" ve "rida" denilen iki parça ihram örtüsüne sarđ▒nđ▒r.

8-      BaŮ?đ▒nđ▒ açar, çoraplarđ▒nđ▒ ve ayakkabđ▒larđ▒nđ▒ çđ▒karđ▒r. Terlik ve benzeri Ů?eyler giyer.

9-      Bayanlar normal kđ▒yafetlerini deđ?iŮ?tirmezler.

10-   Bundan sonra, kerahet vakti deđ?ilse iki rek’at "ihram namazđ▒" kđ▒lar.

11-   Namazdan sonra yukarđ▒da belirtildiđ?i Ů?ekilde niyet eder. Arkasđ▒ndan da yüksek sesle Telbiye söyler. Bayanlar Telbiye söylerken seslerini yükseltmezler.

Niyet ve Telbiye’nin yapđ▒lmasđ▒yla ihrama girilmiŮ? ve "ihram yasaklarđ▒" baŮ?lamđ▒Ů? olur.

đ░hrama giren kimseye, ihramlđ▒ olduđ?u sürece "muhrim" denir.

C- Kadđ▒nlarđ▒n đ░hramđ▒

đ░hrama girme konusunda kadđ▒nlar da erkekler gibidir. Ancak,

1-      Kadđ▒nlar normal elbise ve kđ▒yafetlerini deđ?iŮ?tirmezler.

2-      Çorap, ayakkabđ▒ ve eldiven giyebilirler. BaŮ?larđ▒nđ▒ örterler.

3-      Fakat yüzlerini açđ▒k bđ▒rakđ▒rlar. Telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler.

Özel hallerinde bulunan kadđ▒nlar ihrama girerken Ů?u hususu dikkate almalđ▒dđ▒rlar;Ů?ayet Hac için ihrama girmiŮ?ler ise adetleri bitmeden Arafat’a çđ▒kmak zorunda kalacaklarsa, ifrad haccđ▒na niyet etmelidirler.

D- đ░hrama Nerede Girilir ?

Mekke çevresinde ihrama girmek için belirlenmiŮ? noktalar vardđ▒r. Bunlardan her birine "mikat" denir. Mikat sđ▒nđ▒rlarđ▒nđ▒n dđ▒Ů?đ▒ndan hacca veya umreye gelenler bu sđ▒nđ▒rlarđ▒ ihramsđ▒z olarak geçemezler. Buna göre:

a. Dođ?rudan Mekke’ye gidecek olan hacđ▒ adaylarđ▒; uçaklar Cidde’ye indiđ?i ve Cidde de mikat sđ▒nđ▒rlarđ▒ içinde bulunduđ?undan, uçađ?đ▒n kalkacađ?đ▒ havalimanđ▒nda veya evlerinde ihrama girerler. Gerektiđ?inde uçak mikat sđ▒nđ▒rđ▒nđ▒ geçmeden uçak içinde de girilebilir. Ancak pratikteki zorluđ?u sebebiyle uçakta ihrama girme tercih edilmemelidir.

b. Hacdan önce Medine’ye gidecek olan hacđ▒ adaylarđ▒; Medine’de kaldđ▒klarđ▒ evlerde veya Mekke yolu üzerinde Medine’ye 11 km. uzaklđ▒kta bulunan "Zül-Huleyfe" (Ebyar-i Ali)’ de ihrama girerler.

Hac veya umre yapacak olanlarđ▒n mikat sđ▒nđ▒rđ▒nđ▒ ihramsđ▒z olarak geçemeyeceklerini belirtmiŮ?tik. Mikat sđ▒nđ▒rđ▒nđ▒ ihramsđ▒z olarak geçtikten sonra ihram giyenlere ceza gerekir. Bu durumda olanlar henüz hac ve umre ile ilgili görevlerden birini yapmadan, herhangi bir mikat sđ▒nđ▒rđ▒na dönerek yeniden ihrama girerlerse ceza düŮ?er.

E- Hac đ░çin đ░hrama Ne Zaman Girilir ?

đ░hrama, "hac aylarđ▒" içinde girilir. Hac aylarđ▒, Ů?evval ve Zilkade aylarđ▒ ile Zilhicce ayđ▒nđ▒n ilk on günüdür. Bu aylar, hac menasikinin baŮ?ladđ▒đ?đ▒ ve devam ettiđ?i aylardđ▒r. Bazđ▒ islam bilginleri mekruh olmakla birlikte hac aylarđ▒ baŮ?lamadan önce de ihrama girilebileceđ?ini söylemiŮ?lerdir. Ancak en uygunu ihrama -hac aylarđ▒- baŮ?ladđ▒ktan sonra girmektir.

F- đ░hramlđ▒ya Yasak Olan Ů?eyler

đ░hrama giren kimse için bazđ▒ iŮ? ve davranđ▒Ů?lar yasaktđ▒r. Bunlara "ihram yasaklarđ▒" denir. Bu yasaklar ihrama girildiđ?i andan, yani niyet ve telbiye anđ▒ndan itibaren baŮ?lar, ihramdan çđ▒kđ▒ncaya kadar devam eder.

đ░hramlđ▒ kimsenin "ihram yasaklarđ▒na"uymasđ▒ vaciptir. Yasaklarđ▒ ihlal edenlere, yasađ?đ▒n çeŮ?idine ve ihlal biçimine göre deđ?iŮ?en cezalar gerekir.

đ░hramlđ▒ için yasak olan Ů?eyler Ů?unlardđ▒r:

1-Cinsel iliŮ?kiye girmek veya seviŮ?mek, öpüŮ?mek, oynaŮ?mak.... gibi cinsel iliŮ?kiye götüren davranđ▒Ů?larda bulunmak. Ů?ehevi duygularđ▒ tahrik edici Ů?eyleri konuŮ?mak.

2-Tđ▒rnak kesmek, saç sakal tđ▒raŮ?đ▒ olmak, vücudun herhangi bir yerindeki kđ▒llarđ▒ koparmak veya kesmek, saç, sakal ve bđ▒yđ▒klarđ▒ yađ?lamak, boyamak, saçlara biryantin veya jöle sürmek,

3-Kadđ▒nlar oje ve ruj kullanmak, vücuda veya ihram örtüsüne koku sürmek ve parfüm kullanmak.

4- Erkekler için Elbise giymek, baŮ?đ▒ ve yüzü örtmek, çorap,kapalđ▒ ayakkabđ▒ giymek

5- Kadđ▒nlar normal giysilerini çđ▒karmazlar. Ancak ihram süresince yüzlerini açđ▒k bulundururlar.

6-Harem denilen bölgenin (Mekke ve çevresinin) bitkilerini kesmek, koparmak. (Harem bölgesinin bitkilerini kesmek, koparmak ihramsđ▒z olanlar için de yasaktđ▒r.)

7-BaŮ?kalarđ▒na zarar vermek, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranđ▒Ů?larda bulunmak.

đ░hramlđ▒ için Ů?unlar yasak deđ?ildir:

đ░hramlđ▒nđ▒n yđ▒kanmasđ▒, kokusuz sabun kullanmasđ▒, diŮ? fđ▒rçalamasđ▒, diŮ? çektirmesi, kđ▒rđ▒lan tđ▒rnađ?đ▒ ve zarar veren bir kđ▒lđ▒ koparmasđ▒, kan aldđ▒rmasđ▒, iđ?ne yaptđ▒rmasđ▒, yara üzerine sargđ▒ sardđ▒rmasđ▒, kol saati, yüzük ve bilezik takmasđ▒, kemer kullanmasđ▒, omuza çanta asmasđ▒, yüzü ve baŮ?đ▒ örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri Ů?eyler almasđ▒, palto ve benzeri giysileri giymeksizin omuza almasđ▒ yasak deđ?ildir.

 

đ░Ů?te, usulüne göre ihrama giren hacđ▒ adaylarđ▒, ihram yasaklarđ▒na riayet ederek, telbiye, tekbir,tehlil ve salavat-đ▒Ů?erife söyleyerek, Mekke’ye ulaŮ?đ▒rlar. Harem bölgesine ulaŮ?tđ▒klarđ▒ndan dolayđ▒ dua ederler. 


─░HRAM : Google'da Ara
─░HRAM


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ─░NAN├? TUR─░ZM

  UYGULANMAZ


         Server Turizm sahibi Fatih dede, Suudi Arabistan’─▒n, daha önceden umreye gitmi┼? yabanc─▒lardan 2 bin Suudi Arabistan riyali (540 Amerikan dolar─▒) isten

  UMRE ENGELŢNE ACENTA TEPKŢSŢ


         Suudi Arabistan’─▒n umreye ikinci kez gideceklere 540 dolar ek vergi getirmesine Türk Hac, Umre ve Seyahat Acentalar─▒ Derne─?i’nden tepki geldi. Ba

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr