Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Lebbeyk All├óh├╝mme lebbeyk - ─░NAN├? TUR─░ZM - Adil Haber Yorum
 
LEBBEYK ALLâHüMME LEBBEYK
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 31-03-2016 / 17-14

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Inancturizm Haberleri  
Lebbeyk Allâhümme lebbeyk

Hac dan farkđ▒ Arafat ve kurbandđ▒r. Hacca gidenler Arafata çđ▒kmak ve kurban kesmek mecburiyetindedirler.  Bir de Ů?eytan taŮ?lama vardđ▒r. Hacca kur’a ile gidilirken umre için böyle bir sđ▒ralama ve bekleme mecburiyeti yoktur. Paranđ▒z ve zamanđ▒nđ▒z varsa pekala gidebilirsiniz. Ama evim çocuđ?um iŮ?im evliliđ?im dükkanđ▒m gençliđ?im emekliliđ?im gibi sudan ve havadan bahanelerle erteliyorsanđ▒z ayađ?đ▒nđ▒za kadar gelmiŮ? olan ulvi nasibi kaybetmiŮ? oluyorsunuz demektir.

Aslđ▒nda gerek hac gerekse umre olsun bir irade ve bir Ů?uur iŮ?idir. đ░Ů?in ve hakikatin ciddiyetini kavrayanlar bu ulvi vazifeyi ve ziyareti ertelemiyorlar. Bunu ancak oraya gidince insan idrak edebiliyor. Çünkü oraya varan umreci Ů?unu anlđ▒yor ki dünya ve hayat, sadece kendi yaŮ?adđ▒đ?đ▒ ömürden ibaret deđ?ildir. Ve farklđ▒ ve kuvvetli bir Müslümanlđ▒đ?đ▒n da olduđ?unu görmektedir. đ░badetin kulluđ?un maneviyatđ▒n duanđ▒n namazđ▒n tesettürün zikrin Ů?ükrün fikrin zirve noktasđ▒nđ▒ görmektedir ve yaŮ?amaktadđ▒r. Kulluk adđ▒na hiç bir Ů?eyin mahcubiyetini yaŮ?amamaktadđ▒r. Çünkü herkes aynđ▒ duygu düŮ?ünce ve kđ▒yafettedir. Biliniyor ki insanlar oraya ibadet için, Peygamberimizin kabrini ziyaret için, Kabeyi tavaf etmek için, manevi havayđ▒ teneffüs emek için, günahlara af ve ferman almak için geldiler. Kimse kimsenin zamiriyle ilgilenmemektedir. Kimse kimseyi deđ?il herkes kendini görmektedir. Amaç ve gaye bu olunca dakikalarđ▒ saatleri ve en küçük vakitleri bile ihtiyat akçesi hükmünde deđ?erlendirilmektedir.

Bize en çok lazđ▒m olacak olan sabđ▒rdđ▒r. Köyünde memleketinde görmediđ?in kalabalđ▒klđ▒lđ▒đ?đ▒ orada göreceksin. Sabrđ▒nđ▒ zorlayan davranđ▒Ů?lara maruz kalacaksđ▒n. Dünyada kaç çeŮ?it renk ve đ▒rk varsa hepsini orada göreceksin. Kaç çeŮ?it ibadet ve hareketler varsa orada müŮ?ahede edeceksin. Ama sen hiçbirine takđ▒lđ▒p kalmamalđ▒sđ▒n. O neden böyle yapđ▒yor, niçin benim gibi deđ?il ibadeti, saçđ▒ baŮ?đ▒ nedir onun, nasđ▒l yemek yiyor o, peygamber beldesi bu kadar nasđ▒l bakđ▒msđ▒z oluyor ki, insanlarđ▒n davranđ▒Ů?larđ▒ hiç te kibar deđ?il, hava da çok sđ▒cak canđ▒m gibi nefsi tenkitleri yapacak olursan kazandđ▒klarđ▒nđ▒ da kaybedersin. Seni niçin gelmiŮ?tin ki buraya? đ░nsanlarđ▒ tenkit etmek, tahlil etmek, yargđ▒lamak için mi geldin, yok sa ibadet maksadđ▒yla mđ▒ geldin? Sevap ve kulluk adđ▒na kazandđ▒klarđ▒nđ▒ kaybetmen an meselesidir. đ░badet ve yaŮ?am tarzđ▒, sadece senin gelirken memleketinde bđ▒raktđ▒đ?đ▒n hayattan ibaret deđ?il ki baŮ?kalarđ▒nđ▒n hayatđ▒nđ▒ tenkit ediyor ve yargđ▒lđ▒yorsun! Biz baŮ?kalarđ▒na karŮ?đ▒ avukat olacađ?đ▒z ama nefsimize karŮ?đ▒ da savcđ▒ ve hakim olacađ?đ▒z. Birisini iŮ?aret parmađ?đ▒yla gösterirken diđ?er üç parmađ?đ▒n kendimizi gösterdiđ?ini unutmamalđ▒yđ▒z.

đ░badet yapmak kadar da önem veriyorum Peygamber köyünü tanđ▒mak için gezmeye. Gerek Mekke gerek se Medine Peygamberimizin ve sahabelerin hatđ▒ralarđ▒yla doludur. Mu’cizelerin olduđ?u beldelerdir oralar. Ya bilerek ya da bilen biriyle dolaŮ?mak gerekir oralarđ▒. GözyaŮ?larđ▒yla gezeceksiniz Peygamberimizin yaŮ?adđ▒đ?đ▒ yerleri. đ░çinizi bir heyecan kaplayacak oralarđ▒ dolaŮ?đ▒rken eđ?er biliyorsanđ▒z. Hz. Hamzanđ▒n Ů?ehid edildiđ?ini, Peygamberimizin taŮ?landđ▒đ?đ▒nđ▒, vahye hazđ▒rlđ▒k arefesinde Hirada geçen günleri, cin mucizelerini, ađ?aç mucizelerini, suyu kuyu mucizelerini biliyorsanđ▒z, yaŮ?andđ▒đ?đ▒ yerleri de görmek isteyeceksiniz. Anlatđ▒ldđ▒đ?đ▒nda halden hale gireceksiniz. Turistik gezi edasđ▒yla deđ?il, Peygamberi anlama ve tanđ▒ma sevdasđ▒yla ziyaret edeceksiniz kudsi mekanlarđ▒. Bir çok umrecilerin yaptđ▒klarđ▒ gibi sadece tavaf ve sa’y ibadetine sđ▒kđ▒Ů?tđ▒rđ▒lđ▒rsa ziyaretler, Peygamberi anlamamđ▒Ů? ve tanđ▒mamđ▒Ů? olacaksđ▒nđ▒z. Hendek savaŮ?đ▒nđ▒n yapđ▒ldđ▒đ?đ▒ yer olan Yed-i mescidlere aç karnđ▒na giderseniz, peygamberimizin açlđ▒ktan karnđ▒na iki taŮ?đ▒ bađ?ladđ▒đ?đ▒nđ▒ anlayacaksđ▒nđ▒z ve yaŮ?ayacaksđ▒nđ▒z. Gecenin zifiri karanlđ▒đ?đ▒nda Hiraya çđ▒karsanđ▒z vahyin ve Peygamberimizin Rabbe kurbiyyetini hissedebilirsiniz. Gündüzün sđ▒cađ?đ▒nda Sevre çđ▒kabilir, mađ?arđ▒nđ▒n içerisinde birkaç saat kalabilirseniz Hicretini iliklerinize kadar yaŮ?ayabileceksiniz. Medineden olmasa da Mekkeden Hudeybiyeye 22 km lik yolu yürüyerek gelebilirseniz, Peygamberimizin hudeybiye antlaŮ?masđ▒ndan sonra Kabeyi tavaf edemeden o üzüntü ile 1400 sahabesiyle 430 km lik Medine yolunu mükedder hüzün ađ?lamaklđ▒ nasđ▒l geri geldiklerini anlayabilirsiniz.

Taifte uđ?radđ▒đ?đ▒ zulmü idrak edebilmek için taife yürüyerek gitmek ve köle addasđ▒n üzüm ikram ettiđ?i bahçeye yorgun argđ▒n oturabilirseniz hem adasđ▒ hem Hz. Zeydi hem de Peygamber efendimizi bir nebzede olsa anlayabilmiŮ? oluruz. Gecenin yarđ▒sđ▒ndan sonra Uhuda gidebilirseniz hem Ů?ehitleri, hem de Peygamberimizin tedavi edildiđ?i mađ?arada ki lahuti havay-đ▒ nesimini teneffüs edebilirsiniz.

 Hasđ▒l-đ▒ kelam Peygamberimizi anlayabilmek için Peygamberimizin yaŮ?adđ▒klarđ▒ yerleri ve gerçekleŮ?en olaylarđ▒ bilmemiz gerekmektedir. Yoksa maksat sadece Kabeyi tavaf etmek, hacerü’l Esvede dokunabilmek ve Mescid-i Nebide ravzada namaz kđ▒lmak olursa Peygamberimizi anlamamđ▒Ů? oluruz. Ahlakđ▒mđ▒zda ilmimizde inancđ▒mđ▒zda anlayđ▒Ů?đ▒mđ▒zda hayat tarzđ▒mđ▒zda hiçbir deđ?iŮ?ikliđ?in olmadđ▒đ?đ▒nđ▒ görürüz. Ben büyük bir noksanlđ▒k olarak görüyorum. Bana katđ▒lmayabilirsiniz.

KomŮ?uluk nasđ▒l olmalđ▒dđ▒r? Kul hakkđ▒ nasđ▒l yenilir! Neler kul hakkđ▒na girer! Zan’dan nasđ▒l sakđ▒nacađ?đ▒z? đ░nsanlara iftira atarsak bedeli nedir? Hayvan haklarđ▒ nelerdir? Hakaret edene ceza nedir? Gđ▒ybet ve dedikodu yapanlara ikaz ne olmalđ▒dđ▒r? Hayat tarzđ▒ ilimle mi amelle mi? Mü’ min mü’min olmayandan nasđ▒l ayđ▒rd edilir? (Kđ▒yafetler, saç sakal aynđ▒ olunca…)Bütün bunlar ve daha baŮ?kalarđ▒ Peygamberimizin yaŮ?adđ▒đ?đ▒ o topraklarda ancak gezerek öđ?renebiliriz.

Aslđ▒nda Peygamber hatđ▒ralarđ▒, mu’cizelerin yaŮ?andđ▒đ?đ▒ birçok yerler kaybedildi. Hatđ▒ralar bile unutturulmaya çalđ▒Ů?đ▒ldđ▒. Kabirlerin izleri silindi. Fark edilmeyecek kadar ufak basit iz ve iŮ?aretler mevcuttur.

đ░nsanlarđ▒ Kabeye döndürüp dualarđ▒ oraya ve orada yapma pahasđ▒na Peygamber hatđ▒ralarđ▒ kasđ▒tlđ▒ olarak unutturuluyor Suudi Arabistan da ki Vehhabi zihniyeti. Bu düŮ?manlđ▒đ?đ▒ bu hoŮ?nutsuzluđ?u anlayabilmiŮ? deđ?ilim. En basit bir taksi Ů?oförü bile kendisini baŮ?đ▒nđ▒za yetkili hissedebiliyor. Sen yanlđ▒Ů?sđ▒n o dođ?ru biliyor kendisini. đ░stisnalar hariç Osmanlđ▒ ve Türk düŮ?manlđ▒đ?đ▒nđ▒ hissedebiliyorsunuz.

Üzülüyorum. Çünkü bir zamanlar benim topraklarđ▒mdđ▒ buralar. Ecdadđ▒m 400 yđ▒l buralarda adalet ve hizmet götürdü. Ayrđ▒calđ▒k istemek elbette ki hakkđ▒mdđ▒r. Fark edilmek elbette ki beklentimdir.

Bir akŮ?am namazđ▒nđ▒ Kabede Hacerü’l Esvede yakđ▒n yerde ilk safta kđ▒lmak için beklerken aramđ▒za birinin đ▒srarla katđ▒lmak istemesiyle yanđ▒mđ▒za gelen bir askerin sađ? omzuma hđ▒zlđ▒ca vurarak beni arka safa itmesi vardđ▒ ki hakkđ▒mđ▒ helal etmedim ve etmiyorum. đ░ltimas beklemiyorum ama hakaret te hakkđ▒m deđ?ildir. Nezaketsiz kaba kibarlđ▒ktan mahrum bedevi ahlaklđ▒ askeri “la’netullahi aleyh” diyerek makam-đ▒ ibrahimin yanđ▒nda saf tuttum.

Türk umrecilerinin çođ?u gezmeyi ve alđ▒Ů?veriŮ?i çok seviyorlar. Türkiyede yasaklara prensiplere uyan umrecilerimiz maalesef orada uymadđ▒klarđ▒nđ▒ görmekteyiz.

Kapalđ▒ alanlarda sigara içmek yasak iken, umreye giden umrecilerimiz kaldđ▒klarđ▒ otelin içerisinde nasđ▒l sigaralarđ▒nđ▒ içebilmektedirler? Asansöre binen bir umrecinin sigara içmesini nasđ▒l deđ?erlendireceksiniz?

Bu kadar nezaketsizlik, bu kadar saygđ▒sđ▒zlđ▒k olmaz. Nerede ne zaman içeceđ?ini bilmeli. Türkiye ye döndüđ?ünde yasađ?a uyuyorsun, orada neden uymuyorsun? Demek ki yasak insanđ▒n içinde olmalđ▒.

Grup hocalarđ▒na, görevli bayan hocalarđ▒mđ▒za sđ▒kđ▒ntđ▒ veren umrecilerimiz, onlarđ▒n haklarđ▒na girdiklerinin farkđ▒ndalar mđ▒ acaba?

Safa-Merve yaparken bir grup Türk Umrecileri, baŮ?larđ▒nda ki hocalarđ▒n yüksek sesle dualarđ▒ okurken, diđ?erlerinin bađ?đ▒ra bađ?đ▒ra seslerini yükselterek duaya iŮ?tirak etmeleri hiç te hoŮ? bir durum deđ?ildir. Saygđ▒sđ▒z kibarsđ▒z nezaketsiz bir tutumdur. Dünyanđ▒n birçok yerinden gelen umreciler var ve hiç birinin öyle bađ?đ▒rdđ▒đ?đ▒nđ▒ duymazsđ▒nđ▒z. Peki size ne oluyor? Oraya farklđ▒ görünmeye gitmedik, farklđ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒ döndüđ?ünde göstereceksin.

Antalya, Sđ▒vas, Diyarbakđ▒r, Van, Adana, Trabzon, Ankara,Elazđ▒đ?, Adđ▒yaman, đ░stanbul dan umrecilerimiz vardđ▒. Umrelerimizi güzel ve hakkđ▒yla yapmaya çalđ▒Ů?tđ▒k. Bir çok ziyaret mekanlarđ▒nđ▒ gezdik. Medine ve Mekke de yaŮ?anmđ▒Ů? hatđ▒ralarđ▒ gezerek yadettik. Bazen ađ?ladđ▒k bazen düŮ?ündük. Hira ve Sevre sabah vakitlerinde çđ▒ktđ▒k, sabah namazđ▒nđ▒ oralarda kđ▒lmanđ▒n manevi zevkini tattđ▒k. Yorulduk terledik, ama Peygamberi anlamaya ve yaŮ?amaya çalđ▒Ů?tđ▒k. Ben umrecilerimde çok memnun kaldđ▒m. Beni bir evlatlarđ▒ gibi, kardeŮ?leri gibi benimsediler, ben de onlarđ▒ öyle benimsedim, elimden geldiđ?i kadar hizmet yapmaya, bildiklerimi paylaŮ?maya çalđ▒Ů?tđ▒m. Hanzala Hac ve Umre Ů?irketi sahibi Ahmed Karakđ▒lđ▒ç hocamđ▒z da imkanlarđ▒nđ▒ umrecilerimizden esirgemedi. Birbirimizden memnun ve mutlu bir Ů?ekilde ayrđ▒ldđ▒k. Rabbim tekrar gitmeyi, gidemeyenlere de gitmeyi nasip etsin.

e-mail:naimozguner81@gmail.com    


Lebbeyk Allâhümme lebbeyk : Google'da Ara
Lebbeyk Allâhümme lebbeyk


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ─░NAN├? TUR─░ZM

  UYGULANMAZ


         Server Turizm sahibi Fatih dede, Suudi Arabistan’─▒n, daha önceden umreye gitmi┼? yabanc─▒lardan 2 bin Suudi Arabistan riyali (540 Amerikan dolar─▒) isten

  UMRE ENGELŢNE ACENTA TEPKŢSŢ


         Suudi Arabistan’─▒n umreye ikinci kez gideceklere 540 dolar ek vergi getirmesine Türk Hac, Umre ve Seyahat Acentalar─▒ Derne─?i’nden tepki geldi. Ba

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr