Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Almanya ter├Âr ├Ârg├╝tlerinin bar─▒na─?─▒ olmamal─▒ - - Adil Haber Yorum
 
ALMANYA TER├ÂR ├ÂRG├╝TLERŢNŢN BAR─▒NA─?─▒ OLMAMAL─▒
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 17-06-2017 / 20-59

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Haberleri  
Almanya ter├Âr ├Ârg├╝tlerinin bar─▒na─?─▒ olmamal─▒

Avrupa Birliđ?i’nin lokomotifi, 2016 yđ▒lđ▒nđ▒n ihracat Ů?ampiyonu olan üretim devi Almanya, baŮ?ta iktisadi yön olmak üzere hayatđ▒n birçok alanđ▒nda ilerleme sađ?layarak baŮ?arđ▒yđ▒ yakalamđ▒Ů? güçlü bir ülkedir. Türkiye ile geçmiŮ?e dayanan ve tarihsel yakđ▒nlđ▒đ?đ▒ olan stratejik bir müttefikidir. Birinci ve ikinci Dünya SavaŮ?đ▒’ndan sonra birçok Ů?ehrinde taŮ? üzerinde taŮ? kalmamđ▒Ů?, yardđ▒ma en çok ihtiyaç duyduđ?u zaman da Anadolu insanđ▒ gelmiŮ?, yđ▒kđ▒k ve harabe Almanya’nđ▒n kalkđ▒nmasđ▒nda gece-gündüz demeden çalđ▒Ů?arak alđ▒n teri dökmüŮ?tür.

1961’de imzalanan "Türk đ░Ů?gücü AnlaŮ?masđ▒" ile ilk resmi iŮ?gücü göçü baŮ?lamđ▒Ů?, günümüzde ise Türklerin sayđ▒sđ▒ 3.5 milyona ulaŮ?mđ▒Ů?tđ▒r. Bu insanlarđ▒n kahir ekseriyeti Almanya’yđ▒ ikinci vatanđ▒ olarak kabul etmektedirler. đ░lk zamanlar gelenlerin sađ?lđ▒klđ▒ ve çalđ▒Ů?abilir olmasđ▒ kriterini öne çđ▒karan Almanlar, zaman içinde ekonomik yönlerden geliŮ?ip, toparlandđ▒kça ideolojik kriterler aramaya baŮ?lamđ▒Ů?lardđ▒r. Türkiye’den gidip Almanya’da yer bulan Ermeni, Yezidi, Süryani gibi inanç yönünden farklđ▒lđ▒klarđ▒ olan deđ?iŮ?ik etnik gruplar hep kabul görmüŮ?lerdir. Cem evlerinin ibadethane statüsü kazanmasđ▒ düŮ?üncesi bile Almanya merkezli Alevilerin çabalarđ▒yla Ů?ekillenmiŮ?tir. Dolayđ▒sđ▒yla senelerdir Kandil’den, günümüzde de Pensilvanya’dan referanslđ▒ olan teröristler kolaylđ▒kla iltica ve oturum hakkđ▒nđ▒ elde etmiŮ?lerdir. Kđ▒saca Türkiye’ye zarar verebilecek yapđ▒ ve terör gruplarđ▒na karŮ?đ▒ Almanya’nđ▒n yaklaŮ?đ▒mđ▒ hep farklđ▒ parametrelerde seyretmiŮ?tir.

Bölücü örgüt PKK, Almanya’da resmi olarak kađ?đ▒t üzerinde terör örgütü listesinde yer almasđ▒na rađ?men hakikat ve uygulamada durum hiçte böyle deđ?ildir. PKK Almanya’da kamu yararđ▒na çalđ▒Ů?an sivil toplum kuruluŮ?larđ▒ndan daha fazla özgürlük alanđ▒na ve hareket serbestisine sahiptir. Örgüt fiili olarak her türlü çalđ▒Ů?mayđ▒ yapar, dilediđ?i gibi militan toplar, istediđ?i Ů?ekilde haraç ve bađ?đ▒Ů? alđ▒r. Günlük çđ▒karđ▒lan gazetesi, birçok internet sitesi sansürsüz olarak yayđ▒nlanđ▒r. Deđ?iŮ?ik isimler altđ▒nda kurulan dernekleriyle sesini kitlelere duyurur. Berlin, Hamburg, Köln gibi büyük kent merkezlerinin ana meydanlarđ▒nda muhtelif zamanlarda miting ve gösteri düzenler, propaganda yapar. Ů?imdi aktüel olarak 15 Temmuz Darbesi’nin failleri, terör örgütü FETÖ yapđ▒lanmasđ▒ da Almanya’nđ▒n kanatlarđ▒nđ▒n altđ▒na girmiŮ? vaziyettedir.

Terör örgütü DEAŮ?’a hiçbir müsamaha ve tolerans göstermeyen Almanya, söz konusu Türkiye olunca birlik ve bütünlüđ?üne kasteden, istikrarđ▒nđ▒ zedeleyen PKK, FETÖ, DHKP-C, sol ve komünist gruplar, dini referans aldđ▒klarđ▒nđ▒ iddia eden militanlarđ▒n sđ▒đ?đ▒ndđ▒klarđ▒ bir barđ▒nak haline gelmiŮ?tir. Yoksa zikredilen bu terörist gruplarđ▒n hepsinin Almanya’yđ▒ seçmeleri bir tesadüf olabilir mi? Almanya’da yaŮ?ayan diđ?er örgüt mensuplarđ▒ gibi PKK’dan da 4500 kiŮ?i hakkđ▒nda kovuŮ?turma varken sadece 3 tanesinin iade edilmesi hukuk devleti olarak nasđ▒l açđ▒klanabilir?

Almanya’nđ▒n önderliđ?indeki Avrupa Birliđ?i, geniŮ?lemesini Türkiye ile deđ?il de, Kandil ve terör örgütleriyle mi yapmaya çalđ▒Ů?maktadđ▒r acaba bilinmiyor? Türkiye’de yaptđ▒klarđ▒ eylemlerle masum ve günahsđ▒z insanlarđ▒ katleden, üstlerine bomba yađ?dđ▒ran, asker ve polisi Ů?ehit eden her gün kan döken teröristleri ülkesinde barđ▒ndđ▒ran ve destekleyenler onlarđ▒n eylemlerine ortak olmuŮ? sayđ▒lmazlar mđ▒? Avrupa Birliđ?i’ne uyum müktesebatđ▒ ve açđ▒lan fasđ▒llarla yđ▒llardđ▒r demokratikleŮ?me, özgürlükler ve insan haklarđ▒ söylemleriyle Türkiye’yi yetersiz bulan Almanya pratikte uyguladđ▒klarđ▒yla ne kadar da çeliŮ?iyor…

Almanya, Türkiye karŮ?đ▒tđ▒ siyasetiyle bütün deđ?erlerini ayaklar altđ▒na alđ▒p, diktatör yaftasđ▒yla toplumda algđ▒ oluŮ?turduđ?u gibi, CumhurbaŮ?kanđ▒ Erdođ?an düŮ?manlđ▒đ?đ▒yla da kitleleri mobilize ediyor. Ayrđ▒ca önümüzdeki referandumda oy verme haklarđ▒ bulunan yaklaŮ?đ▒k 1.5 milyon Türk vatandaŮ?đ▒na hitap etmek için giden, Türk hükümeti bakanlarđ▒nđ▒n mitinglerini iptal ediyor, konuŮ?ma yapmalarđ▒na izin vermiyor. Böyle yaparak ülkesinde yaŮ?ayan milyonlarca Türk’ü adeta yok saymakta, özgürlük alanlarđ▒nđ▒ kđ▒sđ▒tlamaktadđ▒r. Ditib’e bađ?lđ▒ camilerde imamlđ▒k yapan hocalarđ▒ ajanlđ▒kla suçlayarak itham ediyor, evlerine baskđ▒nlar düzenliyor. Solingen faciasđ▒nda olduđ?u gibi, birçok Türk’ün evleri kundaklanarak ateŮ?e veriliyor, failler bulunamđ▒yor. YaŮ?anđ▒lan hadiselerin çok azđ▒ kamuoyu ile paylaŮ?đ▒lđ▒yor, ardđ▒ndan hemen örtbas ediliyor. Türkleri hedef alan NSU cinayetleri bir türlü aydđ▒nlatđ▒lamđ▒yor. Tüm bu yaŮ?anan geliŮ?meler Almanya’da yabancđ▒ sorunu deđ?il de, Türk ve Türkiye problemi olduđ?unu gösteriyor. Haliyle bu durum orada yaŮ?ayan yurttaŮ?larđ▒mđ▒zđ▒n ülkeye olan bađ?lđ▒lđ▒klarđ▒nđ▒ da zedelemektedir.

Türkiye’nin, bölgesinde kuvvetli bir güç, geliŮ?miŮ? bir ekonomiye sahip olmasđ▒nđ▒ istemeyen, yaŮ?anan geliŮ?melerden hiç hazzetmeyip Avrupa Birliđ?i’nin sibobunu patlatacak bir engel olarak gören, Türk hükümetinin müttefikleriyle yaptđ▒đ?đ▒ anlaŮ?malarđ▒ ve bölgesinde uyguladđ▒đ?đ▒ politikalarđ▒ Osmanlđ▒’nđ▒n yeniden canlanđ▒Ů?đ▒ ve diriliŮ?i olarak algđ▒layan Almanya, endiŮ?e ve vehimleriyle sađ?lđ▒klđ▒ karar alamamaktadđ▒r. Teröre yaklaŮ?đ▒mđ▒ da, bakđ▒Ů?đ▒ da çok farklđ▒dđ▒r. Kendi topraklarđ▒nda terör eylemi yapanlarđ▒ terörist olarak deđ?erlendirirken, Türkiye gibi rakibi gördüđ?ü ülkelerde eylem yapan teröristleri özgürlük savaŮ?çđ▒sđ▒, haklarđ▒nđ▒ talep eden mazlum kesim olarak nitelendirmektedir.

Türkiye-Almanya dostluđ?una sadece Türkiye’nin ihtiyacđ▒ yok.. Ů?u çok iyi bilinmelidir ki; đ░slam ülkeleriyle sđ▒kđ▒ bir bađ? kurmanđ▒n, enerji yollarđ▒na yakđ▒n olmanđ▒n ve Avrupa’nđ▒n güvenliđ?ini sađ?lamanđ▒n yolu Türkiye ile yakđ▒n olmaktan geçer...

Güngör Gökdađ?


Almanya ter├Âr ├Ârg├╝tlerinin bar─▒na─?─▒ olmamal─▒ : Google'da Ara
Almanya ter├Âr ├Ârg├╝tlerinin bar─▒na─?─▒ olmamal─▒


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
       

  ALMANYA TER├ÂR ├ÂRG├╝TLERŢNŢN BAR─▒NA─?─▒ OLMAMAL─▒


         Avrupa Birli─?i’nin lokomotifi, 2016 y─▒l─▒n─▒n ihracat ┼?ampiyonu olan üretim devi Almanya, ba┼?ta iktisadi yön olmak üzere hayat─▒n birç

  D├?ZCANLAR GROUP 2016 UMRE SEZONUNA


         Umre sezonu için tüm haz─▒rl─▒klar tamamland─▒. Mekke ve Medine’de umrecileri a─?─▒rlayacak olan oteller misafirlerini bekliyor. Bu oteller aras─▒n

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr