Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Beytullah DEM─░RC─░O─?LU - SANAT - Adil Haber Yorum
 
BEYTULLAH DEM─░RC─░O─?LU
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 21-02-2018 / 09-20

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sanat Haberleri  
Beytullah DEM─░RC─░O─?LU

 

Zeytin Dalđ▒ Harekâtđ▒ ile

Suriye’de Deđ?iŮ?en Dengeler

Sekizinci yđ▒lđ▒na giren Suriye krizinde son dönemde yaŮ?anan geliŮ?meler gerçekten baŮ? döndüren cinsten. Hem küresel hem bölgesel aktörlerin Suriye’nin geleceđ?inde var olma mücadelesi amansđ▒z bir Ů?ekilde devam ediyor.

Yürütülen vekâlet savaŮ?đ▒nda asil aktörlerin sahada daha çok görünür hale gelmeleri, müttefikler arasđ▒nda yaŮ?anan güven bunalđ▒mđ▒ sonrasđ▒ devreye giren taktik iŮ?birlikleri, hamlelere karŮ?đ▒ devreye sokulan hamleler Suriye’nin geleceđ?ine iliŮ?kin belirsizliđ?i, karmaŮ?đ▒klđ▒đ?đ▒ iyiden iyiye artđ▒rmđ▒Ů? durumda.

 BaŮ?ta Suriye topraklarđ▒ olmak üzere Ortadođ?u’nun sđ▒nđ▒rlarđ▒nđ▒ yeniden çizme gayretindeki küresel emperyalist odaklarđ▒n hamlelerine karŮ?đ▒ bölgesel aktörlerin attđ▒đ?đ▒ adđ▒mlar sonuç verecek mi? Dengelerin günbegün deđ?iŮ?tiđ?i Suriye satrancđ▒nda günün sonunda kazanan kim, kaybeden kim olacak? Yüz yđ▒l sonra bu cođ?rafyanđ▒n yeniden parçalanmasđ▒nđ▒n önüne geçilebilecek mi? Ortadođ?u’daki bütün politikalarđ▒nđ▒ đ░srail’in çđ▒karlarđ▒ dođ?rultusunda Ů?ekillendiren Amerikan emperyalizmine karŮ?đ▒ bölge ülkeleri baŮ?larđ▒na örülmeye çalđ▒Ů?đ▒lan tuzađ?đ▒ görebilecekler mi yoksa yine mezhebi, etnik ve ideolojik çđ▒karlarđ▒nđ▒ önceleyip birbirlerinin kuyusunu kazmaya devam mđ▒ edecekler? Son dönemde hem diplomasi masasđ▒nda hem sahadaki baŮ? döndüren geliŮ?meler eŮ?liđ?inde Suriye baŮ?ta olmak üzere bölgemizi neler bekliyor sorusunun cevabđ▒nđ▒ bulmaya çalđ▒Ů?acađ?đ▒z.

 

Zeytin Dalđ▒ Harekâtđ▒ ile BoŮ?a Çđ▒kan Hesaplar

Türkiye’nin 20 Ocak tarihinde baŮ?lattđ▒đ?đ▒ Zeytin Dalđ▒ harekâtđ▒nđ▒n hedefi, sđ▒nđ▒r güvenliđ?imizi sađ?lamak, Türkiye’nin sđ▒nđ▒rlarđ▒ boyunca oluŮ?turulmaya çalđ▒Ů?đ▒lan terör koridorunu önlemek olarak tanđ▒mlandđ▒. Ancak bu hedeflerin ötesinde Türkiye, bu harekatla sadece Suriye’nin toprak bütünlüđ?ünü deđ?il aynđ▒ zamanda kendi toprak bütünlüđ?üne yönelik emperyalist planđ▒ boŮ?a çđ▒kartmaya çalđ▒Ů?maktadđ▒r.

Bu satđ▒rlarđ▒n yazđ▒ldđ▒đ?đ▒ günlerde Zeytin Dalđ▒ harekâtđ▒nđ▒n baŮ?lamasđ▒nđ▒n üzerinden bir ay geçmiŮ?ti. BaŮ?arđ▒ ile yürütülen harekâtta terör örgütüne ađ?đ▒r bir darbe indirilmiŮ?, birçok bölge terör unsurlarđ▒ndan arđ▒ndđ▒rđ▒lmđ▒Ů? ve kararlđ▒ bir biçimde Afrin merkezine dođ?ru ilerleyiŮ? devam ediyordu. Harekât ile elde edilen baŮ?arđ▒, sahadaki dengeleri deđ?iŮ?tirirken, hem Suriye satrancđ▒nda taŮ?larđ▒ yerinden oynatmđ▒Ů? hem de Türkiye’ye yönelik emperyalist planlara önemli bir darbe indirmiŮ?ti.

 

Suriye Krizi Bölgesel SavaŮ?a DönüŮ?ür mü?

 Ancak Suriye’de oynanan satranç henüz bitmiŮ? deđ?il. Daha ne kadar süreceđ?i de meçhul. Sahadaki dengelerin günbegün deđ?iŮ?tiđ?i bir konjonktürü yaŮ?adđ▒đ?đ▒mđ▒zđ▒ da göz önüne aldđ▒đ?đ▒mđ▒zda gelecek günlerin neler getireceđ?ini kestirmek gerçekten güç.  Zeytin Dalđ▒ harekâtđ▒ karŮ?đ▒sđ▒nda köŮ?eye sđ▒kđ▒Ů?an terör örgütü PYD/PKK’nđ▒n, Afrin’i Türkiye’ye teslim etmektense Esed rejimine teslim etmeyi yeđ?lemesinin sonuçlarđ▒nđ▒n ne olacađ?đ▒ mesela önemli bir soru olarak karŮ?đ▒mđ▒zda duruyor.

 Esed rejimi gerçekten Afrin’e girecek mi? Girecekse hangi amaçla girecek? Afrin’i terör örgütü unsurlarđ▒ndan temizlemek için mi yoksa onlarđ▒ Türkiye’ye karŮ?đ▒ himaye etmek ve yeri geldiđ?inde tđ▒pkđ▒ baba Esed döneminde olduđ?u gibi onlarđ▒ Türkiye’ye karŮ?đ▒ kullanmak için mi? Esed bu adđ▒mđ▒ Rusya’dan ya da đ░ran’dan gelen direktiflerle mi attđ▒, atđ▒yor?

GeliŮ?meler Türkiye-Suriye çatđ▒Ů?masđ▒na kadar varđ▒r mđ▒, bu durumda Rusya’nđ▒n, đ░ran’đ▒n yaklaŮ?đ▒mđ▒ ne olur? Bu sorularđ▒n cevaplarđ▒ Türkiye’nin bundan sonraki tavrđ▒nđ▒ belirlemede etkili olacak kuŮ?kusuz. Velhasđ▒l Suriye krizinin bölgesel bir savaŮ?a dönüŮ?me potansiyelini hâlâ fazlasđ▒yla bünyesinde barđ▒ndđ▒rdđ▒đ?đ▒ söylemek mümkün.

 

Zeytin Dalđ▒ Harekâtđ▒ ve đ░ran’đ▒n Rahatsđ▒zlđ▒đ?đ▒

đ░fade ettiđ?imiz gibi “Zeytin Dalđ▒ Harekâtđ▒” Suriye’deki dengeleri derinden sarstđ▒. Ortaya çđ▒kan yeni konjonktür, terör örgütünü ve Suriye’nin geleceđ?inde söz sahibi olmak isteyen ülkeleri yeni hamleler yapmaya sevk etti.

đ░ran, Türkiye’nin Afrin operasyonundan duyduđ?u rahatsđ▒zlđ▒đ?đ▒ her fđ▒rsatta dile getiren ülkelerin baŮ?đ▒nda geliyor. Suriye üzerindeki nüfuzunu artđ▒rmak isteyen Tahran, bir taraftan Ů?ii milisleri Afrin’e göndererek Türkiye’nin “Zeytin Dalđ▒ Harekâtđ▒” ile ulaŮ?mak istediđ?i hedefi geciktirmeye çalđ▒Ů?đ▒rken bir taraftan da Türkiye’yi Esed rejimini muhatap almaya zorluyor.

Tahran, Türkiye’nin sahadaki baŮ?arđ▒sđ▒ndan rahatsđ▒z çünkü. Esed’in elini zorlaŮ?tđ▒racak her türlü geliŮ?meden kaygđ▒ duyuyor. Tahran’đ▒n terör örgütü PKK konusundaki ikircikli tavrđ▒ da bu yüzden. Afrin’e gönderilmeye çalđ▒Ů?đ▒lan Ů?ii milislerin Esed rejiminin deđ?il, đ░ran’đ▒n iŮ?i olduđ?u yönünde güçlü bir kanaat var. 

Tahran, ABD’nin Suriye’deki varlđ▒đ?đ▒nđ▒ kendisi açđ▒sđ▒ndan da büyük tehdit olarak görüyor. Bu tehdidi minimize etmek adđ▒na Suriye’deki nüfuzunu artđ▒rmaya, sahada elini güçlendirmeye çalđ▒Ů?đ▒yor. Maddi-manevi motivasyonlarla Pakistan ve Afganistan’dan getirdiđ?i binlerce Ů?ii militanđ▒ Suriye’de ölüme gönderiyor.

 

đ░srail Suriye’deki SavaŮ?a Müdahil Olacak mđ▒?

đ░srail’in son dönemde Suriye’de sahada daha çok görünür hale gelmesinin nedeni de đ░ran’đ▒n Suriye üzerindeki nüfuzunu artđ▒rmasđ▒ndan duyulan endiŮ?e ile açđ▒klanđ▒yor. Ů?aŮ?đ▒rtđ▒cđ▒ bir biçimde đ░srail iŮ?gal yönetiminin đ░ran’đ▒n Suriye’deki etkisini dizginleyebilmek için kimi Suriyeli muhalif gruplarđ▒ desteklemeye baŮ?ladđ▒đ?đ▒ yönündeki haberler đ░srail medyasđ▒na yansđ▒yor. Bu durum Suriye’deki çetrefilliđ?i, kimin eli kim cebinde, kim kimi destekliyor belirsizliđ?ini gösteren en son örnek olsa gerek. Tđ▒pkđ▒, đ░ran’đ▒n yaptđ▒đ?đ▒ gibi đ░srail de düŮ?manđ▒mđ▒n düŮ?manđ▒ dostumdur mantđ▒đ?đ▒yla đ░ran’đ▒n Suriye’deki nüfuzunun önüne geçmek için kimi Suriyeli muhalif gruplarđ▒ desteklemeyi, yeni stratejisi olarak devreye sokmuŮ? gözüküyor.

đ░srail BaŮ?bakanđ▒ Binyamin Netenyahu, daha önceleri, “BeŮ?ar Esed’in đ░ran’đ▒n Suriye’deki faaliyetlerine göz yummasđ▒ durumunda savaŮ?a müdahil oluruz” açđ▒klamasđ▒nda bulunmuŮ?tu. Geçen ay 30 yđ▒ldan sonra bölgede ilk kez đ░srail jetinin đ░ran destekli Suriye ordusunun kullandđ▒đ?đ▒ Rus hava savunma sistemleri tarafđ▒ndan düŮ?ürülmesinin ardđ▒ndan đ░srail’in Suriye’deki savaŮ?a müdahil olma ihtimalini yükseltmiŮ?ti. Ancak đ░srail’in yenilmezliđ?i ön kabulüne büyük darbe vuran uçađ?đ▒nđ▒n düŮ?ürülmesi karŮ?đ▒sđ▒nda,  esip gürlemekten baŮ?ka bir Ů?ey yapmamasđ▒ Esed’in yanđ▒ndaki Rusya faktörü ile açđ▒klanđ▒yor. Bu gerçekliđ?in đ░srail’i daha temkinli hareket etmeye zorladđ▒đ?đ▒ belirtiliyor.

 

 

 

Türkiye ile ABD Arasđ▒ndaki Güven Bunalđ▒mđ▒ AŮ?đ▒labilir mi?

KuŮ?kusuz Suriye’deki iç savaŮ?đ▒n nereye evrileceđ?i noktasđ▒nda en belirleyici iki ülkeden biri Rusya diđ?eri ise Amerika. Terör örgütü PYD/PKK’yđ▒ baŮ?đ▒mđ▒za musallat eden sözüm ona müttefikimiz Amerika’nđ▒n Suriye’de neye oynadđ▒đ?đ▒, ABD’nin bir Suriye politikasđ▒nđ▒n olup olmadđ▒đ?đ▒ da hep tartđ▒Ů?đ▒la geldi.

Kimi analistlere göre Suriye’nin bugünlere gelmesinin müsebbibi ABD’nin bir Suriye politikasđ▒nđ▒n olmamasđ▒ idi. Kimilerine göre ise, Amerika’nđ▒n bir Suriye politikasđ▒ vardđ▒. Hatta, Barack Obama döneminde baŮ?layan bu devlet politikasđ▒ Donald Trump döneminde de devam ediyordu. O politika da đ░srail’in güvenliđ?i için Suriye’nin kontrol edilebilir bir savaŮ? ortamđ▒nda kalmasđ▒, Suriye’nin içeriye dođ?ru çöküŮ?ünün temin edilmesi, nihayetinde de  Kürtler için özerklikle baŮ?layđ▒p ileride bađ?đ▒msđ▒z devlete dönüŮ?türülecek bir yapđ▒nđ▒n tesis edilmesi, yani Suriye’nin parçalanmasđ▒. Bugün, Suriye’nin geldiđ?i noktaya bakđ▒ldđ▒đ?đ▒nda bu ikinci tezin gerçeđ?e daya yakđ▒n olduđ?unu söylemek mümkün herhalde. Amerika’nđ▒n Suriye’de klasik böl-yönet stratejisini takip ettiđ?i çok net bir biçimde görülüyor bir baŮ?ka deyiŮ?le.

Dolayđ▒sđ▒yla, ABD’nin Suriye’yi parçalama hedefi dođ?rultusunda terör örgütü PYD/PKK ile kurduđ?u iliŮ?ki kendisinin iddia ettiđ?i gibi “taktik” deđ?il bilakis “stratejik” bir iŮ?birliđ?idir. Hep ifade edildiđ?i gibi binlerce tđ▒r dolusu ađ?đ▒r silahđ▒n terör örgütüne verilmesinin arkasđ▒nda yatan neden DAđ░Ů? ile mücadele deđ?il, terör örgütleri üzerinden Suriye’nin bölünmesi sürecine yapđ▒lan bir yatđ▒rđ▒mdđ▒r. Öyle iddia edildiđ?i gibi söz konusu olan Suriyeli Kürtlerin çđ▒karlarđ▒, kazanđ▒mlarđ▒ için de deđ?ildir bu yatđ▒rđ▒m. Bilakis kendisi ve dolayđ▒sđ▒yla đ░srail’in bölgesel çđ▒karlarđ▒ dođ?rultusunda Suriye’nin bölünmesine oynamaktadđ▒r Washington yönetimi. 

 

Türkiye, ABD’nin Böl-Yönet Stratejisinin Önündeki Engel

Zeytin Dalđ▒ harekâtđ▒, ABD’nin, iŮ?te bu Suriye’de terör örgütü üzerinden oynamaya çalđ▒Ů?tđ▒đ?đ▒ böl-yönet stratejisine önemli bir darbe vurmuŮ?tur. Washington yönetimi, Türkiye’nin Zeytin Dalđ▒ harekâtđ▒nđ▒ önlemek için yođ?un çaba sarf etmiŮ? ancak Türkiye’nin kararlđ▒ duruŮ?u ve Ankara’nđ▒n Moskova ile sađ?ladđ▒đ?đ▒ uzlaŮ?đ▒ karŮ?đ▒sđ▒nda geri adđ▒m atmak zorunda kalmđ▒Ů?tđ▒r.

TSK’nđ▒n ÖSO ile gerçekleŮ?tirdiđ?i Zeytin Dalđ▒ harekâtđ▒ndaki baŮ?arđ▒sđ▒, Ankara’nđ▒n Afrin sonrasđ▒ yeni hedefinin Menbiç olacađ?đ▒ yönündeki kararlđ▒ mesajlarđ▒ ABD’yi yeni hamleler yapmaya sevk etmiŮ?tir. Washington yönetimi, Türkiye’yi tamamen kaybetme, Rusya’ya daha çok yanaŮ?ma ihtimalinin dođ?uracađ?đ▒ riskler nedeniyle de iliŮ?kileri tamir etme yoluna gitmiŮ?tir.

  Nitekim, ABD Dđ▒Ů?iŮ?leri Bakanđ▒ Rex Tillerson’đ▒n son Ankara ziyareti, Türkiye-ABD iliŮ?kilerinin tamamen kopmasđ▒nđ▒n önüne Ů?imdilik geçmiŮ?tir. Ů?imdilik diyoruz çünkü önümüzde Türkiye-ABD iliŮ?kilerinin sđ▒nanacađ?đ▒ oldukça zor günler bizleri beklemektedir.

Afrin’deki terör unsurlarđ▒nđ▒n temizlenmesi sonrasđ▒ sđ▒ranđ▒n geleceđ?i Menbiç konusunda Türkiye ile ABD arasđ▒nda bir anlaŮ?ma sađ?lanabilecek mi? Yoksa Menbiç’de ABD ile yeniden karŮ?đ▒ karŮ?đ▒ya mđ▒ kalacađ?đ▒z? Belki çok daha zor olanđ▒ Fđ▒rat’đ▒n dođ?usunun ne olacađ?đ▒? Fđ▒rat’đ▒n dođ?usu Türkiye-ABD iliŮ?kilerinin geleceđ?i açđ▒sđ▒ndan çok daha büyük önem arz etmektedir?

Velhasđ▒l, ABD’nin Suriye özelinde ve Ortadođ?u genelinde niyetinin ne olduđ?u konusunda Türkiye’nin derin kaygđ▒larđ▒ sürüyor. ABD’ye karŮ?đ▒ duyulan bu güven bunalđ▒mđ▒ giderilebilir mi? Açđ▒kçasđ▒ bir hayli zor gözüküyor.

ABD’den terör örgütü YPG/PKK ile iŮ?birliđ?ini sonlandđ▒rmasđ▒nđ▒ istiyoruz. Washington yönetimi, bin dereden su getiriyor, YPG ile birlikteliđ?imiz “taktik iliŮ?ki” diyor. “đ░Ů?imiz bitince ayrđ▒lacađ?đ▒z” demeye getiriyorlar. Terör örgütüne “silah vermeyin” diyoruz, “tamam bu son” diyorlar ama en ađ?đ▒rđ▒ndan silahlar vermeye devam ediyorlar. “DAđ░Ů? tehdidi ortadan kalktđ▒, verdiđ?iniz silahlarđ▒ geri alđ▒n” diyoruz, “ađ?đ▒r silah vermedik ki geri alalđ▒m” diyorlar. Türkiye terör örgütü konusundaki kararlđ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒ ortaya koydukça, aklđ▒mđ▒zla alay edercesine “YPG’yi PKK’dan ayđ▒rđ▒p birbirleriyle savaŮ?tđ▒rma’  önerisini getiriyorlar, hem de ne zaman, YPG eŮ?ittir PKK diyen kendi istihbarat raporlarđ▒nđ▒n yayđ▒nlandđ▒đ?đ▒ gün. Velhasđ▒l bu noktada Amerika ile güven bunalđ▒mđ▒ aŮ?mamđ▒z bir hayli zor gözüküyor…

 

Rusya ile đ░liŮ?kiler Dikensiz Gül Bahçesi Deđ?il

Türkiye’nin, Suriye’de Fđ▒rat’đ▒n dođ?usunda hâkim olan ABD ile arasđ▒ndaki güven bunalđ▒mđ▒nđ▒ aŮ?masđ▒ zor görünürken, Fđ▒rat’đ▒n batđ▒sđ▒nđ▒n hakimi durumundaki Rusya ile Türkiye’nin arasđ▒nđ▒n dikensiz gül bahçesi olduđ?unu söylemek pek mümkün deđ?il elbette. Rusya’nđ▒n zikzaklar çizen, ikircikli politikasđ▒ kadar, Suriye’nin geleceđ?ine iliŮ?kin planlarđ▒ da Ankara’yđ▒ endiŮ?elendirmiyor deđ?il.

 Washington yönetimi,  PYD ile PKK arasđ▒nda fark olduđ?una Türkiye’yi inandđ▒rmaya çabalarken, PKK’yđ▒ terörist örgüt olarak görmeyen Rusya ise bir taraftan PYD ile dirsek temasđ▒nđ▒ sürdürürken diđ?er taraftan Suriye’de çözüm isteniyorsa bunun Esed ile mümkün olduđ?una Türkiye’yi ikna etmeye çalđ▒Ů?đ▒yor. Fđ▒rsatđ▒nđ▒ yakaladđ▒kça bu yönde atraksiyonlar içinde olmaktan da geri durmuyor. Bu anlamda, Esed’đ▒n Afrin konusunda YPG ile pazarlđ▒đ?a oturduđ?u haberlerinin çđ▒ktđ▒đ?đ▒ ve bu pazarlđ▒đ?đ▒n Rusya’nđ▒n bilgisi dđ▒Ů?đ▒nda yapđ▒lmadđ▒đ?đ▒ yönünde güçlü bir kanaat dillendirildiđ?i bir zamanda Rusya Dđ▒Ů?iŮ?leri Bakanđ▒ Lavrov’un, “Türkiye’nin güvenlik çđ▒karlarđ▒ Ů?am’la dođ?rudan diyalogla korunabilir” açđ▒klamasđ▒ oldukça manidar.

 

Rusya’nđ▒n nasđ▒l bir Suriye planđ▒ var?

 Bu noktada gazeteci Serdar Turgut’un dillendirdikleri oldukça dikkat çekici. Turgut’a göre Rusya, üzerinde çalđ▒Ů?tđ▒đ?đ▒ büyük Suriye planđ▒nđ▒n ana maddelerini Amerika’yla kesinleŮ?tirmeye hazđ▒rlanđ▒yor. Suriye bađ?lamđ▒ndaki Kürt politikasđ▒nđ▒n ana mimarđ▒ olan Vitaly Naumkin tarafđ▒ndan Amerika’ya sunulacak Suriye planđ▒nda Ů?unlar var;

 “Rusya, eđ?er Afrin’de Suriye ile Kürtler arasđ▒nda bir anlaŮ?ma ve birlikte yaŮ?ama modeli oluŮ?turabilir ve modelin Türkiye’yi tehdit etmediđ?i de gösterilirse bunun Fđ▒rat’đ▒n dođ?usuna da model olabileceđ?ini düŮ?ünüyor. Rusya’nđ▒n planđ▒nda, Fđ▒rat’đ▒n dođ?usu için Kürtlerle anlaŮ?maya varđ▒ldđ▒đ?đ▒ takdirde “Kuzey Irak modeli” çerçevesinde merkeze bađ?lđ▒ bir idari özerk yapđ▒ önerisi de var. Rusya, Suriye ile Kürtlerin enerji bölgesini birlikte yönetmesini ve enerji dađ?đ▒lđ▒mđ▒nđ▒ iki tarafđ▒n ihtiyaçlarđ▒ dođ?rultusunda yapmasđ▒nđ▒ düŮ?ünüyor. Kültürel ve idari özerkliđ?e kadar gidebilen bu modelde ayrđ▒ca Kürt silahlđ▒ milislerinin Suriye ordusuyla birlikte çalđ▒Ů?masđ▒ da düŮ?ünülüyor. Örneđ?in, Fđ▒rat’đ▒n dođ?usunda Türkiye sđ▒nđ▒rđ▒nđ▒n güvenliđ?ini sađ?lamakta Suriye askerinin aktif rol almasđ▒ var kafalarda.”

Serdar Turgut, bu planđ▒n Türkiye’nin güvenlik kaygđ▒larđ▒nđ▒ da gidereceđ?ini söylüyor. Ama belirtmek gerekir ki ortada bir yđ▒đ?đ▒n sorun potansiyeli mevcut.

Evet, küresel ve yerel tüm aktörlerin olanca güçleriyle abandđ▒klarđ▒ Suriye’deki kaos bakalđ▒m nereye evrilecek, çözüme mi yoksa daha derin bir kaosa mđ▒?

 


Beytullah DEM─░RC─░O─?LU : Google'da Ara
Beytullah DEM─░RC─░O─?LU


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SANAT

  ─░STANBUL KAZAN BEN KEP├žE


         ─░stanbul kazan ben kepçe              Bir varm─▒┼? bir yokmu┼? evvel zaman içinde kalbur zaman içinde

  UMRE VE HAC Ţ├žŢN SERVER


          Umre ve Hac için Server turizm Amerika’da Türkiye’nin seçkin Hac ve Umre Organizasyonu ile Kültür Gezileri firmas─▒ Ser

 
 
T▄M YAZARLAR



           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 



RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr