Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


En B├╝y├╝k Tehdidiyle Kar┼?─▒ Kar┼?─▒yad─▒r - SANAT - Adil Haber Yorum
 
EN B├╝Y├╝K TEHDŢDŢYLE KAR┼?─▒ KAR┼?─▒YAD─▒R
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 24-10-2017 / 06-45

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sanat Haberleri  
En B├╝y├╝k Tehdidiyle Kar┼?─▒ Kar┼?─▒yad─▒r

ABD Ortadođ?u’da yine kartlarđ▒ iyice kardđ▒ ve açđ▒k oynamaya devam ediyor. Kurgulayđ▒p sahnelediđ?i bu oyunu kaybederse büyük bir ekonomik darbe alacak ve dünya devletleri üzerinde prestijini yitirecek. Tarihinin en büyük Ů?amarđ▒nđ▒ yiyerek, kendisini yđ▒kđ▒ma götürecek maratonun fitilini ateŮ?lemiŮ? olacaktđ▒r.

 

ABD bu yolda kazanmaktan baŮ?ka alternatif düŮ?ünmüyor. Milyonlarca insanđ▒n ölmesi, sakat kalmasđ▒, hicret etmesi, topraklarđ▒nđ▒ kaybetmesi umrunda bile deđ?ildir. Katliamlar, suikastlar, darbe giriŮ?imleri, terör eylemleri kđ▒saca hedefe götüren her yolu kendisine mübah görmektedir.

 

Ortadođ?u’da yaŮ?ananlarđ▒n hiçbiri rastlantđ▒ veya tesadüfi deđ?ildir. Bu projenin gerçek mimarđ▒ ABD önderliđ?inde, đ░srail ve perde arkasđ▒nda duran đ░ngiltere’dir. Pekala Barzani bu iŮ?in neresindedir? Barzani ise sadece kendisine söylenilenleri yapan ve uygulayan, kendisine biçilen rolü oynamaya çalđ▒Ů?an bir piyondur. đ░Ů?i bitip, rol beđ?enmediđ?inde onun da defteri dürülecektir.

 

Ů?imdi Barzani’nin yaptđ▒đ?đ▒ referandumdan sonra bölgede iki güçlü devlet olan Türkiye ve đ░ran için de tehlike baŮ?lamđ▒Ů?, tehdit çođ?rafyanđ▒n kapđ▒sđ▒na kadar dayanmđ▒Ů?tđ▒r. Nasđ▒l ki Irak’ta yaŮ?anan savaŮ? ve krizlerin ardđ▒ndan ikinci aŮ?ama olarak harita deđ?iŮ?ikliđ?i dönemine geçilmiŮ?tir, Suriye’de de aynđ▒ tezgah kurularak savaŮ?tan sonra, orada da harita deđ?iŮ?ikliđ?i dönemine geçilecektir.

 

Bu harita evveliyatta Türkiye’yi ihata etme, çevreleme haritasđ▒dđ▒r. Türkiye’nin güneyini baŮ?tan aŮ?ađ?đ▒ kuŮ?atma planđ▒dđ▒r. Bu durum gerçekleŮ?irse, Türkiye’nin Arap ve đ░slam dünyasđ▒yla bađ?đ▒ kopartđ▒lacak, ABD tarafđ▒ndan yüzlerce kilometrelik bir alanda askeri garnizonlar, üsler, ađ?đ▒r silahlar, her türlü füzeler konuŮ?landđ▒rđ▒lacaktđ▒r. Türkiye’nin güney sđ▒nđ▒rlarđ▒ baŮ?tan aŮ?ađ?đ▒ tamamen batđ▒lđ▒ ordularđ▒n denetimi altđ▒na girecek, bölgenin hiçbir güvenliđ?i de, müstakbeli de kalmayacaktđ▒r.

 

ABD, Suriye’de muvaffak olabilirse sonra ki aŮ?ama olarak hedeflediđ?i ise; Türkiye’ye karŮ?đ▒ yeni bir cephe açarak, çokuluslu devletlerle beraber Türkiye ve đ░ran’a müdahale aŮ?amasđ▒na geçmektir. Yoksa Türkiye’nin silah talep ettiđ?inde Kongre’yi iŮ?aret eden ABD’nin, mevzu bahis terör örgütleri olduđ?unda 3500 tđ▒r silahđ▒ bedava dađ?đ▒tmasđ▒ boŮ?una deđ?ildir?

 

Kendini dünya jandarmasđ▒ olarak gören demokrasi ve uluslararasđ▒ hukuk adđ▒na Ortadođ?u’yu istikrarsđ▒zlaŮ?tđ▒rarak, kan gölüne çeviren Amerika’nđ▒n, Kürtlere düŮ?künlüđ?ünün olmadđ▒đ?đ▒ da bir hakikattir. Kürtlerin bađ?đ▒msđ▒z olup, kendi kendini yönetmesi fđ▒rsatđ▒nđ▒ asla tanđ▒mayacaktđ▒r. ABD çđ▒karlarđ▒ için bölgede ki güç dengelerini kontrol altđ▒na almaya çalđ▒Ů?maktadđ▒r. Gözü bölgenin yeraltđ▒ zenginliklerindedir. Yer üstünde yaŮ?ayan Kürtlerin ABD ve tek müttefiki đ░srail için zerrece bir deđ?eri yoktur. Zaten bu durum Kürtler tarafđ▒ndan anlaŮ?đ▒ldđ▒đ?đ▒nda iŮ? iŮ?ten çoktan geçmiŮ? olacaktđ▒r.

 

Oysa Türkiye, Saddam ve Esad rejiminin Kürt halkđ▒na yaptđ▒đ?đ▒ zulüm ve baskđ▒larda, mazlum Kürt halkđ▒nđ▒n her zaman yanđ▒nda yer alarak, milyonlarcasđ▒na sđ▒nđ▒rlarđ▒nđ▒ açmđ▒Ů?, can güvenliklerini sađ?layarak tarafđ▒nđ▒ hep göstermiŮ?tir. Öteden beri Suriye ve Irak’đ▒n toprak bütünlüđ?ünü savunmuŮ?tur belki ama, Kürtlere kimlik bile vermeyen, onlarđ▒ insan yerine koymayan, bekçi bile yapmayan diktatörlere karŮ?đ▒ da rejimin deđ?iŮ?mesini sürekli dillendirmiŮ?tir. Yine Türkiye, Talabani ve Barzani’ye de diplomatik pasaport vererek yđ▒llarca desteklemiŮ?, onlar, sađ?lanan bu imkan sayesinde Kürtlük davasđ▒nđ▒ uluslararasđ▒ arenalarda anlatarak, gerektiđ?i gibi savunabilmiŮ?lerdir.

 

Günümüzde varđ▒lan yer ise olmasđ▒ beklenilen yer hiç deđ?ildir. Barzani’nin bir tarafđ▒ndan ABD, diđ?er tarafđ▒ndan đ░srail tutmaktadđ▒r. Müslüman Barzani, sađ?đ▒na Yahudi’yi, soluna Hristiyanlarđ▒ alarak onlarđ▒ dost tutmakta, yanđ▒nda ki komŮ?usu ve din kardeŮ?ini ise düŮ?manđ▒ bellemektedir.

 

Ů?ek ve Ů?üphesiz Türkler ve Kürtler etle tđ▒rnak gibidirler. KardeŮ?lik ve beraberlikleri asđ▒rlara dayanđ▒r. Bu bakđ▒mdan Türk ve Kürt ayrđ▒mđ▒nđ▒ literatürden çđ▒kartmak, milli ve gayri milli ayrđ▒mđ▒na yönelmek daha dođ?ru olacaktđ▒r. Selçuklu ve Osmanlđ▒ tarihi boyunca devam eden birliktelik genetiđ?i ile hareket edilmesi, topluma kardeŮ?lik düŮ?üncesi anlatđ▒larak yola devam edilmesi gerekir.

 

Çözüm ise bölge ülkeleri birleŮ?irse gelebilir...

Altđ▒ yđ▒ldđ▒r farklđ▒ gerekçe ve amaçlarla bir araya gelemeyen Türkiye, đ░ran ve Irak, Barzani’nin referandum ve bađ?đ▒msđ▒zlđ▒k hedefi neticesinde aynđ▒ tarafta buluŮ?tular. Bu birlikteliđ?in arasđ▒na bir tefrika düŮ?mez, taraflardan biri veya ikisi, yolun ortasđ▒nda politika deđ?iŮ?ikliđ?ine gitmezse Suriye meselesi de çözülebilir. Bu birliktelik ABD’nin bölgeyi yeniden tanzim etmesini engelleyebileceđ?i gibi, aynđ▒ zamanda bölgenin birçok sorunlarđ▒na da çözüm olabilir. Etnik ve mezhepsel ayrđ▒Ů?masđ▒nđ▒ da sonlandđ▒rabilir. Tüm bu geliŮ?meler ise Türkiye, đ░ran ve Irak’đ▒ fevkalade rahatlatđ▒r. KardeŮ? kanđ▒nđ▒n akmasđ▒na mani olur, acđ▒larđ▒ sonlandđ▒rđ▒r.

 

Özellikle Suriye’de homojen bir yapđ▒ olmadđ▒đ?đ▒ için, sđ▒nđ▒rlar hala deđ?iŮ?kendir. Kimin nerede olduđ?unu veya nerede durduđ?unu söylemek için de daha erkendir. Ankara bir yandan, birlikte hareket ettiđ?i müttefikleriyle iletiŮ?imi kopartmadan, diplomasiyle ince bir siyaset gütmekte, diđ?er yandan Türk Silahlđ▒ Kuvvetleri’yle Suriye’de netice almaya çalđ▒Ů?maktadđ▒r. Bölge halkđ▒nđ▒n barđ▒Ů? ve selameti için gayret göstermekte, huzurun ve güvenliđ?in tesisi için çabalamaktadđ▒r. Hem Irak, hem Suriye’de amaçlanan hedefin ve planlarđ▒n her türlüsünü bilmekte, bütün oyunlarđ▒n içine de girmektedir.

 

   GÜNGÖR GÖKDAđ?
    EL EZHER MEZUNU

En B├╝y├╝k Tehdidiyle Kar┼?─▒ Kar┼?─▒yad─▒r : Google'da Ara
En B├╝y├╝k Tehdidiyle Kar┼?─▒ Kar┼?─▒yad─▒r


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SANAT

  ─░STANBUL KAZAN BEN KEP├žE


         ─░stanbul kazan ben kepçe              Bir varm─▒┼? bir yokmu┼? evvel zaman içinde kalbur zaman içinde

  UMRE VE HAC Ţ├žŢN SERVER


          Umre ve Hac için Server turizm Amerika’da Türkiye’nin seçkin Hac ve Umre Organizasyonu ile Kültür Gezileri firmas─▒ Ser

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr