Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Hac kuralar─▒ ├žekildi - ┼?─░KAYET VAR - Adil Haber Yorum
 
HAC KURALAR─▒ ├žEKŢLDŢ
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 12-03-2015 / 19-56

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Sikayetvar Haberleri  
Hac kuralar─▒ ├žekildi

2015 yđ▒lđ▒ hac kuralarđ▒ çekildi. Kura sonuçlarđ▒, saat 20.00┬?den itibaren Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒┬?nđ▒n internet sitesinden yayđ▒mlanacak.

2015 yđ▒lđ▒ hac kurasđ▒ 12 Mart PerŮ?embe günü saat 11:00’den sonra Ankara’da bilgisayar ortamđ▒nda çekilecek ve sonuçlar aynđ▒ gün saat: 20.00’den itibaren http://hac.diyanet.gov.tr/adresinden TC kimlik numarasđ▒yla sorgulanabilecek.

HABERđ░N Vđ░DEOSU đ░Çđ░N TIKLAYINIZ

Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒nda yapđ▒lan kura çekimi, Kur┬?an-đ▒ Kerim okunmasđ▒yla baŮ?ladđ▒.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, burada yaptđ▒đ?đ▒ konuŮ?mada, Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒ olarak kutsal topraklara gidenlere rehberlik ettiklerini belirtti.

Organizasyonun her sene geliŮ?tiđ?ini vurgulayan Günenç, kđ▒sđ▒tlđ▒ imkanlar sebebiyle 1 milyon 244 bin 629 kiŮ?inin sđ▒rada bekliyor olmasđ▒nđ▒n kendilerini üzdüđ?ünü söyledi.Günenç, Kabe ve çevresinde yapđ▒mđ▒ devam eden geniŮ?letme çalđ▒Ů?malarđ▒ nedeniyle 2013 yđ▒lđ▒nda uygulamaya konulan yüzde 20 kontenjan kđ▒sđ▒tlamasđ▒nđ▒n 2014 yđ▒lđ▒nda olduđ?u gibi bu yđ▒lda devam edeceđ?ini ifade etti.

Bu yđ▒l yeni hac müracaatđ▒ alđ▒nmadđ▒đ?đ▒nđ▒ dile getiren Günenç, 2007 yđ▒lđ▒nda kayđ▒tlđ▒ olan ve 2014 yđ▒lđ▒na kadar kesintisiz kayđ▒t yenileten hacđ▒ ve adaylarđ▒na 2014 yđ▒lđ▒ kura sđ▒ra numarasđ▒na göre kayđ▒t hakkđ▒ verildiđ?ini söyledi.

Günenç, "Ülkemize tanđ▒nan hac kontenjanđ▒ndan görevliler ile 2007 yđ▒lđ▒ndan bekleyenler, yani 43 bin 810 kiŮ?i düŮ?ürdükten sonra kalan 11 bin 588 kontenjan, 2008-2014 yđ▒llarđ▒ arasđ▒nda kayđ▒t yenileten hacđ▒ adaylarđ▒ arasđ▒ndan kura çekilerek dađ?đ▒tđ▒lacaktđ▒r" dedi.

Kura çekiminde katsayđ▒ uygulamasđ▒ yapđ▒lacađ?đ▒nđ▒, bu sayede hac kayđ▒t sayđ▒sđ▒ fazla olanlarđ▒n kurada çđ▒kma oranđ▒nđ▒n da fazla olacađ?đ▒nđ▒ ifade eden Günenç, kayđ▒t olup 7 yđ▒l bekleyenlerin yedinin katlarđ▒ kadar kuraya gireceđ?ini, bununla daha önce yazđ▒lđ▒p çok bekleyenlerin kurada çđ▒kma Ů?ansđ▒nđ▒n daha yüksek olmasđ▒nđ▒n amaçlandđ▒đ?đ▒nđ▒ belirtti.

2014 yđ▒lđ▒nda hacca gitmeye hak kazandđ▒đ?đ▒ halde mazeretsiz olarak gitmeyenlerin, ön kayđ▒t yaptđ▒rdđ▒đ?đ▒ yđ▒llara göre katsayđ▒ verilerek kuraya dahil edileceklerini dile getiren Günenç, kura sonuçlarđ▒nđ▒n BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒n internet sitesinden kimlik numarasđ▒yla aynđ▒ gün sorgulanabileceđ?ini aktardđ▒.

"BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒mđ▒z hac ücretlerine kesinlikle zam yapmamđ▒Ů?tđ▒r"

Günenç, kura çekiminde, kura ve yedek tasnifinin yapđ▒lmayacađ?đ▒nđ▒, hacđ▒ adaylarđ▒nđ▒n kesin kayđ▒t yaptđ▒racaklarđ▒ organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkan sađ?lamak amacđ▒yla kura çekiminde Diyanet ve acente ayđ▒rđ▒mđ▒na gidilmeyeceđ?ini söyledi.

Hac kesin kayđ▒tlarđ▒nđ▒n 16-27 Mart tarihlerinde yapđ▒lacađ?đ▒nđ▒, kesin kayđ▒t sđ▒rasđ▒ gelen hacđ▒ adaylarđ▒nđ▒n tercih ettiđ?i hac konaklama türüne göre kayđ▒t aralđ▒klarđ▒nđ▒n internet ortamđ▒nda yayđ▒nlanacađ?đ▒nđ▒ bildiren Günenç, iki yđ▒l üst üste kesin kayđ▒t hakkđ▒ elde ettiđ?i halde mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenlerin, ilk kez ön kayđ▒t yaptđ▒ran hacđ▒ adaylarđ▒na uygulanan katsayđ▒ oranđ▒nda kuraya dahil edileceđ?ini anlattđ▒.

Hacđ▒ adaylarđ▒nđ▒n ücretlerini peŮ?in ya da 3 taksitle yatđ▒rabileceđ?ini söyleyen Günenç, Ů?öyle devam etti:

"2015 yđ▒lđ▒ hac ücretleri dolar bazđ▒nda belirlenmiŮ?tir. Bu ücretlere 135 dolar olan kurban ücreti de dahil edilmiŮ?tir. BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒mđ▒z hac ibadetini hiçbir zaman bir ticaret olarak görmemiŮ?tir, görmez ve göremez. Ů?ayet bu organizasyon sonunda birkaç kuruŮ? artarsa bu artan meblađ? Balkanlar┬?da, Avrupa┬?da yaŮ?ayan kardeŮ?lerimizin bulunduđ?u mekanlarda, Afrika┬?da, ülkemizde çeŮ?itli mekanlarda cami olarak đ░slam┬?a hizmet etmek üzere hayri müesseselere dönüŮ?mektedir. Hac ücretlerinde dolara geçilmesinin sebebi bu para biriminin Suudi Arabistan┬?daki para birimiyle kurunun sabit olmasđ▒ nedeniyle geçilmiŮ?tir. Biz bu uygulamaya bugün deđ?il, 11 Kasđ▒m 2014 yđ▒lđ▒nda, yani yaklaŮ?đ▒k 5,5 ay önce geçtik, sebebi de budur. 2011 yđ▒lđ▒ndan bugüne kadar BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒mđ▒z hac ücretlerine kesinlikle zam yapmamđ▒Ů?tđ▒r, artđ▒Ů?a gitmemiŮ?tir. Oradaki fiyat maliyetleri neyse fiyatlara olduđ?u gibi yansđ▒tđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r."

Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kan Yardđ▒mcđ▒sđ▒ KeleŮ?

Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kan Yardđ▒mcđ▒sđ▒ Ekrem KeleŮ? ise hac kura çekimi programlarđ▒nđ▒n her yđ▒l heyecan kattđ▒đ?đ▒nđ▒, sevinç ve hüznün birarada yaŮ?andđ▒đ?đ▒nđ▒, kura sđ▒rasđ▒nda Ů?ahit olduklarđ▒ tablonun kendileri için çok deđ?erli olduđ?unu, bunun deđ?erli olmasđ▒nđ▒n Allah nezdindeki deđ?erinden kaynaklandđ▒đ?đ▒nđ▒ söyledi.

KeleŮ?, "Biz bu heyecana ve özleme çok deđ?er veririz. Ayrđ▒ bir sorumluluk bilinciyle hareket ederiz hac ve umre hususunda. Haccđ▒n özlemini yaŮ?ayan bütün kardeŮ?lerimizin hacca gitmelerini canđ▒ gönülden arzu etmekteyiz, bu konuda tereddüt yok. Ancak maalesef hac kontenjanđ▒ son derece sđ▒nđ▒rlđ▒dđ▒r" Ů?eklinde konuŮ?tu.

Bazđ▒ đ░slam ülkelerinde yođ?un talep karŮ?đ▒sđ▒nda sđ▒ra sistemi uygulandđ▒đ?đ▒nđ▒, Malezyalđ▒lar┬?da 55 yđ▒l sonrasđ▒na sđ▒ra verildiđ?ini ve yeni dođ?an çocuklarđ▒nđ▒ hacca yazdđ▒rdđ▒klarđ▒nđ▒ anlatan KeleŮ?, "Ů?u an kayđ▒t açmđ▒Ů? olsak ve sđ▒raya koyacađ?đ▒mđ▒zđ▒ ilan etmiŮ? olsak bizim durumumuz oradan farklđ▒ olmayacaktđ▒r. 50-60 yđ▒l sonrasđ▒na sđ▒ra vermek zorunda kalacađ?đ▒z" dedi.

KeleŮ?, "Kurada çđ▒kmayanlara hac farzdđ▒r diyemez hiç kimse, Cenab-đ▒ Hak onlara niyetlerine göre muamele edecektir" ifadesini kullandđ▒.

Kurada çđ▒kanlarđ▒n hac mektebine kayđ▒t olmalarđ▒nđ▒ isteyen KeleŮ?, hacla ilgili verilen kitaplarđ▒n okunmasđ▒, seminer ve konferanslara gidilmesi gerektiđ?ini söyledi. KeleŮ?, Kuran-đ▒ Kerim okumayđ▒ bilmeyenlerin de müftülüklerin açtđ▒đ?đ▒ kurslara katđ▒lmalarđ▒nđ▒ istedi.

Sonuçlar internet sitesinde yayđ▒mlanacak

KonuŮ?malarđ▒n ardđ▒ndan, Bakanlđ▒klar Arasđ▒ Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katđ▒lđ▒mđ▒yla kura çekildi. Ankara┬?dan baŮ?layan kura çekimi daha sonra illerin plaka sđ▒rasđ▒na göre devam etti.

Kura sonuçlarđ▒, saat 20.00┬?den itibaren Diyanet đ░Ů?leri BaŮ?kanlđ▒đ?đ▒nđ▒n internet sitesinden yayđ▒mlanacak. Kesin kayđ▒tlar ise 16-27 Mart tarihlerinde yapđ▒lacak. Hacca gideceklerin sayđ▒sđ▒ kesin kayđ▒t iŮ?lemlerinden sonra kesinleŮ?ecek.


(AA)


Hac kuralar─▒ ├žekildi : Google'da Ara
Hac kuralar─▒ ├žekildi


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ┼?─░KAYET VAR

  ANJUM TUR─░ZM GENEL M├╝D├╝R├╝ CEBRAŢL


         ANJUM TUR─░ZM Genel Müdürü Cebrail TURGUT, Türkiye ekonomisinde ya┼?anan döviz dalgalanmalara ra─?men Umre ve hacca gidenlerin say─▒s─▒n─▒n

  SERVER TUR─░ZM┬? DEN NECMEDD─░N


         Fatih bey , öncelikle ┼?unu sormak istiyorum. Yak─▒n zamanda hac farizas─▒n─▒ yerine getirmek üzere miyonlarca hac─▒ aday─▒ Kutsal Topraklara gitti ve hac─

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr