Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Yak─▒nda Ortado─?u┬?da K─▒yamet Kopacak - SPOR - Adil Haber Yorum
 
YAK─▒NDA ORTADO─?U┬?DA K─▒YAMET KOPACAK
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 08-02-2018 / 05-53

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Spor Haberleri  
Yak─▒nda Ortado─?u┬?da K─▒yamet Kopacak

Ortadođ?u bölgesi için Hz. Adem’in ilk ayak bastđ▒đ?đ▒, insanlđ▒đ?đ▒n dođ?duđ?u, yayđ▒ldđ▒đ?đ▒ ve ilk yerleŮ?im yeri olduđ?u söylenir. Kuran’da zikredilen peygamberlerin bu topraklarda yaŮ?adđ▒đ?đ▒ bilinir. Üç semavi din olan; đ░slamiyet, Hristiyanlđ▒k ve Yahudilik bu bölgede dođ?muŮ?, kutsal kitaplarđ▒ bu bölgede nazil olmuŮ?, sonra diđ?er bölgelere yayđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Dolayđ▒sđ▒yla bu cođ?rafya birçok farklđ▒ dinden ve milletten insanđ▒n tarihi eserlerini, dini yapđ▒ ve deđ?erlerini bünyesinde barđ▒ndđ▒rđ▒r.

 

Ortadođ?u topraklarđ▒, üzerinde kadim medeniyetlerin kurulduđ?u, kaderinin binlerce yđ▒ldđ▒r savaŮ? ve çatđ▒Ů?malarla yođ?rulduđ?u, zayđ▒f devletlerin çabuk yđ▒kđ▒ldđ▒đ?đ▒, güçlülerin ayakta kalabildiđ?i zorlu bir bölgedir. Avrupa, Asya ve Afrika kđ▒talarđ▒nđ▒ birbirine bađ?layan bir köprü, ana merkezdir.

En temel sorunu, var olan farklđ▒lđ▒klarđ▒dđ▒r. Irk, inanç ve mezhepsel farklđ▒lđ▒klar, insanlarđ▒n birbiriyle anlaŮ?amadđ▒klarđ▒ ayrđ▒ bir müŮ?kil durum oluŮ?turmakta, bölünmeyi tetiklemektedir.

 

Ortadođ?u bölgesi özellikle II. Dünya SavaŮ?đ▒’ndan sonra Türkiye’den đ░srail’e, Mđ▒sđ▒r’dan Suudi Arabistan’a kadar, dünya politikasđ▒nda sürekli olarak merkezi bir konumda kalmđ▒Ů?, dünya egemenliđ?i peŮ?inde koŮ?an süper devletlerin etki alanđ▒ndan dđ▒Ů?arđ▒ya pek çđ▒kamamđ▒Ů?tđ▒r.

 

Tarihi, stratejik ve zengin yer altđ▒ kaynaklarđ▒nđ▒n oluŮ?uyla, yeryüzünde yaŮ?ayan herkesin ve güçlü ülkelerin ilgisini her zaman çekmiŮ?tir. Zaten bu ilgi neticesinde Ortadođ?u bölgesi, Osmanlđ▒ đ░mparatorluđ?u’nun çöküŮ? dönemlerinden bu yana, Avrupa devletlerinin ana sömürge bölgelerinden biri haline gelmiŮ?tir.

 

Dünya petrol rezervlerinin % 70’inin Ortadođ?u topraklarđ▒nda bulunmasđ▒ ve geliŮ?miŮ? ülkelerin bu enerji kaynađ?đ▒na ihtiyacđ▒, bölgenin deđ?erini artđ▒rmasđ▒nđ▒n yanđ▒sđ▒ra, bölge üzerindeki etki mücadelesini de sürekli kamçđ▒lamđ▒Ů?tđ▒r.

Çünkü Ortadođ?u petrollerinin toplamda % 75’ini, sadece Amerika, geliŮ?miŮ? Batđ▒ Avrupa ülkeleri ve Japonya tüketiyor. Ortadođ?u bölgesi ve Afrika ise üretilen petrolün yalnđ▒zca % 4’üne ihtiyaç duyuyor.

Batđ▒ Avrupa ise tükettiđ?i petrolün % 90’đ▒nđ▒ Ortadođ?u’dan ithal ediyor.

Bunun anlamđ▒ysa; petrole sahip olan ülkeler en az tüketenler, petrole gereksinim duyan ülkelerse, müdahalede bulunup, savaŮ?đ▒ körükleyen ülkeler oluyor.

Esasđ▒nda petrolün dađ?đ▒lđ▒mđ▒ndaki böylesi ilginç bir tablo bile Ortadođ?u topraklarđ▒na barđ▒Ů?đ▒n neden gelmediđ?ini yeterince açđ▒klayarak, izah ediyor...

 

Ortadođ?u’da sorunlar sadece enerjiyle sđ▒nđ▒rlđ▒ da deđ?il..

Petrol Ortadođ?u’da güçlü devletlerin temel çatđ▒Ů?ma nedeniyse de, bu çatđ▒Ů?mayđ▒ Ů?iddetlendiren diđ?er bir unsurda Arap-đ░srail çatđ▒Ů?masđ▒. 1948 yđ▒lđ▒nda đ░srail’in, Filistin topraklarđ▒ üzerinde kurulmasđ▒yla birlikte, yeni sorunlar baŮ?lamđ▒Ů?, bölgede huzur ve emniyet tamamen yitirilmiŮ?tir. Dđ▒Ů? güçlerin desteđ?i, cazip paralarla Araplarđ▒n elinden toprak satđ▒n alđ▒mđ▒, cebir ve Ů?iddetle Filistin devleti üzerinde önce yerleŮ?ip yayđ▒lan, sonra da egemenliđ?ini ilan eden đ░srail, Ů?imdi de Tevrat’da belirtilen vadedilmiŮ? topraklar üzerinde Büyük đ░srail Devleti’ni kurmayđ▒ hayal ediyor. Her geçen gün nüfusuyla beraber, topraklarđ▒nđ▒ da geniŮ?letiyor. Özellikle ABD, bölgede đ░srail’e koŮ?ulsuz bir destek vererek, hem çözümü zorlaŮ?tđ▒rđ▒yor, hem de kaosu bizzat körüklüyor.

 

BaŮ?ta đ░ran ve Suriye olmak üzere bazđ▒ Ortadođ?u ülkeleri de, ABD ve đ░srail’e karŮ?đ▒ denge unsuru olsun düŮ?üncesiyle, Rusya’nđ▒n bölgede daha aktif rol almasđ▒nđ▒ arzuluyorlar. Fakat Ortadođ?u topraklarđ▒nda Rusya’nđ▒n oluŮ?u, çözümü getirmediđ?i gibi sođ?uk savaŮ? döneminde olduđ?u gibi, daha çok kamplaŮ?maya ve bölge üzerine yođ?unlaŮ?đ▒lmasđ▒na sebebiyet veriyor. Öte yandan çok hđ▒zlđ▒ büyüyen ve giderek enerji açđ▒đ?đ▒ artan süper devlet Çin’de, ihtiyaçlarđ▒nđ▒ tedarik edebilmek maksadđ▒yla bölgede kendine göre yeni müttefikler oluŮ?turmakta, politikalar geliŮ?tirmektedir.

 

Bilindiđ?i üzere Batđ▒lđ▒ devletler de Ortadođ?u petrolüne orta göbeklerinden bađ?đ▒mlđ▒. Sanayi ve üretimlerinin devamđ▒, kurduklarđ▒ düzenin istikrarđ▒ için bölge topraklarđ▒nda yaŮ?amsal anlamda çđ▒karlarđ▒ bulunmakta.

Elbette tehlikeli derecedeki bu bađ?đ▒mlđ▒lđ▒k, güçlü emperyalist devletlerin bölgeye yönelik dđ▒Ů? politikalarđ▒nđ▒ Ů?ekillendirmekte, müdahalelere zemin oluŮ?turup, savaŮ?lara davetiye çđ▒karmaktadđ▒r.

 

Yani dünyanđ▒n en kritik bölgesi olan Ortadođ?u’da, emeli ve çđ▒karđ▒ olan bütün güçlü ülkeler, sorunlarđ▒n küresel boyut kazanmasđ▒na ve cođ?rafyanđ▒n daha karmaŮ?đ▒k bir hale gelmesine neden oluyor. Dolayđ▒sđ▒yla Ortadođ?u’da yaŮ?anan krizleri, enerji ve siyaseti birlikte deđ?erlendirerek analiz etmek gerekiyor.

 

Esasđ▒nda petrole duyulan ihtiyaç, Ortadođ?u bölgesine daha ihtiyatlđ▒, dengeli ve đ▒lđ▒mlđ▒ bir politika izlenmesini gerektirirken, uygulamada durumun böyle olmadđ▒đ?đ▒ rahatlđ▒kla görülebilir.

Çünkü Müslüman ülkeler kendi aralarđ▒nda hiçbir konuda anlaŮ?ma sađ?layamadđ▒klarđ▒ndan, birlik ve beraberliđ?i de tesis edemiyorlar. Sayđ▒ca fazla, yeraltđ▒ zenginliđ?i bakđ▒mđ▒ndan güçlü olmalarđ▒na rađ?men gereken ađ?đ▒rlđ▒đ?a sahip deđ?iller.

 

Dolayđ▒sđ▒yla Ortadođ?u cođ?rafyasđ▒nđ▒n demokratik rejimlerden mahrum oluŮ?u ve çođ?unlukla diktatörler tarafđ▒ndan yönetilmesi bölgeyi daha da istikrarsđ▒zlđ▒đ?a sürüklemektedir. Ortadođ?u’da yaŮ?anan bu durum ise bölgenin geleceđ?i için büyük bir sorun teŮ?kil etmektedir.

 Eđ?itimsizlik, cehalet, baskđ▒ ve kötü yönetim radikalizmi dođ?urmakta, bölgeyi geri kalmđ▒Ů?lđ▒đ?a itmektedir. Dünya globalleŮ?ip hđ▒zla ilerlerken bu bölge karanlđ▒k bir kuytuda kalđ▒p, geliŮ?imden mahrum olmaktadđ▒r.

Dđ▒Ů? güçlerin müdahaleleri otorite boŮ?luđ?u meydana getirmekte, oluŮ?an boŮ?luđ?u da sayđ▒larđ▒ her geçen gün artan terör örgütleri doldurmaktadđ▒r. Onlarđ▒nda eylemleri, savaŮ? ve çatđ▒Ů?malarđ▒ sadece bir bölgede sđ▒nđ▒rlđ▒ kalmayđ▒p, komŮ?u ülkelere de bulaŮ?maktadđ▒r.

 Yani Ortadođ?u kendi haline bđ▒rakđ▒lmadđ▒đ?đ▒nda sorunlarđ▒nđ▒n gittikçe derinleŮ?tiđ?i görülmektedir.

Batđ▒lđ▒ devletler, kendi yazdđ▒klarđ▒ senaryolarda sadece çđ▒kar ve kazançlarđ▒nđ▒ göz önünde bulunduruyorlar.

Oysa yapđ▒lan savaŮ?lardan dolayđ▒, çocuklar baŮ?ta olmak üzere savunmasđ▒z milyonlarca insan öldürülüyor, evinden ve yurdundan ayrđ▒lđ▒p göçe zorlanđ▒yor. Binlerce yđ▒llđ▒k tarihi eser ve zenginlikleri yok ediliyor, yakđ▒lđ▒p yđ▒kđ▒lđ▒yor.

Dünyanđ▒n en zengin bölgesi en istikrarsđ▒z bölgesine dönüŮ?erek, gelirlerinin büyük bir kđ▒smđ▒ silahlanmaya gidiyor.

 Ortadođ?u’da yaŮ?anan hadiselerin hiçbirinin bölgede yaŮ?ayan insanlara zerrece bir faydasđ▒ yok, bilakis zararđ▒ var.

Fakat bu iŮ?ten kurtuluŮ?un da sadece iki yolu var?

Birincisi, Allah’a yakarđ▒p Ebabil kuŮ?larđ▒nđ▒ beklemek, ikincisi ise emperyalizme karŮ?đ▒ durup, Türkiye ile birlikte hareket etmek. GeçmiŮ?te olduđ?u gibi el ele verip, kardeŮ?liđ?i perçinlemek...

Aksi takdirde baŮ?ta petrol zengini olmak üzere bütün đ░slam ülkeleri, tüm varlđ▒klarđ▒nđ▒ emperyalizme sunmadđ▒klarđ▒ sürece sđ▒ranđ▒n kendilerine geleceđ?i günü ve büyük acđ▒lar yaŮ?ayacaklarđ▒ zamana kadar beklemek durumundadđ▒rlar.

 

 

Kaynak: Yakđ▒nda Ortadođ?u’da Kđ▒yamet Kopacak - Güngör Gökdađ?


Yak─▒nda Ortado─?u┬?da K─▒yamet Kopacak : Google'da Ara
Yak─▒nda Ortado─?u┬?da K─▒yamet Kopacak


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        SPOR

  MEKKE VE MEDŢNE┬?NŢN KUTSAL MEKANLAR─▒


         Mekke (Arapça: مكة), Arap Yar─▒madas─▒’nda Hicaz eyaletinin ba┼?kenti ve Suudi Arabistan’─▒n en büyük ┼?ehri. ─░slam d

  28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE


           28 ┼?UBAT MA─?DURLARINA HAKLARINI VE ─░T─░BARLARINI ─░VED─░L─░KLE ─░ADE ETMEK Doç.Dr. Fethi Güngör “Cehennem, inkâra saplananl

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr