Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


VATAN SEVG─░S─░, ┼?EH─░TL─░K VE GAZ─░L─░K - YEMEK - Adil Haber Yorum
 
VATAN SEVG─░S─░, ┼?EH─░TL─░K VE GAZ─░L─░K
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 18-03-2015 / 08-10

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Yemek Haberleri  
VATAN SEVG─░S─░, ┼?EH─░TL─░K VE GAZ─░L─░K

ÇANAKKALE ZAFERđ░Nđ░N 100. YILI SENE-đ░ DEVRđ░YESđ░ MÜNASEBETđ░YLE;

VATAN SEVGđ░Sđ░, Ů?EHđ░TLđ░K VE GAZđ░Lđ░K

Sözlükte “yerleŮ?mek, bir yeri yurt edinmek, kendini bir Ů?eye alđ▒Ů?tđ▒rmak” anlamđ▒ndaki “vatn” kökünden türeyen vatan klasik sözlüklerde ve edebi metinlerde “kiŮ?inin dođ?duđ?u, yerleŮ?tiđ?i, barđ▒ndđ▒đ?đ▒ ve yaŮ?adđ▒đ?đ▒ yer” manasđ▒na gelir. Arapçada “beled” ve “dar”, Türkçe’de yurt ve ülke kelimeleri de “vatan” manasđ▒nda kullanđ▒lđ▒r.1 Curcani iki türlü vatandan bahseder. KiŮ?inin dođ?duđ?u yere ve yaŮ?adđ▒đ?đ▒ ülkeye “vatan-đ▒ aslđ▒”, on beŮ? gün veya daha fazla kalmak üzere gittiđ?i yere de “vatan-đ▒ ikamet” denir.2

Kur’an-đ▒ Kerim’de bir ayette geçen mevatđ▒n Bedir’de, Hüneyn’de ve bu ikisi arasđ▒nda meydana gelen gazvelerde Müslüman ordularđ▒nđ▒n karargâhđ▒nđ▒ ve savaŮ? alanlarđ▒nđ▒ ifade eder.3 Ayrđ▒ca beled ve çođ?ulu bilad “ülke” manasđ▒nda, dar ve çođ?ulu diyar hem “ahiret yurdu” hem “dünya yurdu”, ülke, vatan” manasđ▒nda geçer. Bazđ▒ ayetlerde haksđ▒z yere yurtlarđ▒ndan çđ▒karđ▒lan veya çđ▒karđ▒lmayđ▒ hak edenlerden bahsedilirken, geçmiŮ? kavimlerin iŮ?ledikleri kötülükler yüzünden ülkelerinin büyük felaketlere uđ?radđ▒đ?đ▒ anlatđ▒lđ▒rken diyar/yurtlar kelimesi kullanđ▒lmđ▒Ů?tđ▒r. Hadislerde de vatan ve mevtđ▒n kelimeleri uzun veya kđ▒sa süreyle yerleŮ?ilen mekânđ▒ anlatđ▒r.

Tarihi ve edebi kaynaklarda insanlar için vatanđ▒n önemine, vatan sevgisi ve hasretine dair literatüre geniŮ? yer verilmiŮ?tir. Bu türde eser yazan ilk müelliflerden Cahiz, “el-Hanin ile’l-evtan” baŮ?lđ▒klđ▒ risalesinde vatan sevgisiyle vatan hasretinin insanda dođ?uŮ?tan gelen köklü bir duygu olduđ?unu söyler. Bu sebeple, “Vatanđ▒nda sđ▒kđ▒ntđ▒ çekmen gurbette bolluk içinde yaŮ?amandan daha iyidir” denilmiŮ?tir. Cahiz insanlarđ▒n vatanlarđ▒nđ▒ rđ▒zđ▒klarđ▒ndan daha çok önemsediklerini belirtir. Kurak ve verimsiz bir ülkede yaŮ?ayanlar daha zengin ve verimli ülkelere gitseler yine de vatanlarđ▒nđ▒/ülkelerini özlerler. Vatan sevgisinin dođ?uŮ?tan geldiđ?i yönündeki fikrini desteklemek amacđ▒yla bazđ▒ ayetlerden örnekler veren Cahiz’e göre, “Eđ?er onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarđ▒nđ▒zdan çđ▒kđ▒n diye emretmiŮ? olsaydđ▒k içlerinden çok az kđ▒smđ▒ bunu yapardđ▒” 4 mealindeki ayet-i celile’de can sevgisiyle vatan sevgisi eŮ?it tutulmuŮ?tur. Cahiz, Müslümanlarđ▒n yurtlarđ▒ndan sürülüp çocuklarđ▒ndan koparđ▒lmasđ▒nđ▒ savaŮ? sebebi saydđ▒klarđ▒na dair ayeti de5 vatan sevgisinin insanlarda köklü bir duygu olduđ?una kanđ▒t gösterir. Yine Cahiz’e göre vatan sevgisini ortaya koyan en güçlü delil Hz. Yusuf (as)’un, cenazesinin atalarđ▒ Yakup (as), đ░shak (as) ve đ░brahim (as)’in ülkesine taŮ?đ▒nmasđ▒nđ▒ vasiyet etmesidir. Ülkelerin mamur hale gelmesini sađ?layan vatan sevgisidir. Nitekim Hz. Ömer (ra)’đ▒n, “Allah ülkeleri vatan sevgisi sayesinde mamur etti” dediđ?i rivayet edilir.

Hâsđ▒lđ▒ vatan; üzerinde halen yaŮ?adđ▒đ?đ▒mđ▒z, geçmiŮ?in acđ▒ ve tatlđ▒ hatđ▒ralarđ▒ ile istikbale ümitle baktđ▒đ?đ▒mđ▒z, kđ▒sacasđ▒ her üç zamanđ▒ da idrak ettiđ?imiz mekândđ▒r. Uđ?runda can verilen ve üzerinde bir medeniyet inŮ?a edilen yerdir vatan.

“Bayraklarđ▒ bayrak yapan üstündeki kandđ▒r,

Toprak, eđ?er uđ?runda ölen varsa vatandđ▒r.”6

Vatan bizim en kđ▒ymetli varlđ▒đ?đ▒mđ▒z ve kutsal deđ?erlerimizin toplandđ▒đ?đ▒ yerdir. Vatan, minaresine çđ▒kđ▒p ezan okuduđ?umuz camimiz, ađ?acđ▒na çđ▒kđ▒p meyve yediđ?imiz bahçemiz, el kaldđ▒rđ▒p dua ettiđ?imiz mabedimiz, kđ▒saca canđ▒mđ▒zdan çok sevdiđ?imiz varlđ▒đ?đ▒mđ▒zdđ▒r. “Vatan

1 TDV Ansiklopedisi, Cilt 42, s. 563, vatan maddesi

2 CURCANđ░, Ali b. Muhammed, et-Tarifat, vtn maddesi, 1. Baskđ▒ M.1991-H.1411, Daru’l-Kitab’ul-Mđ▒sri, Kahire

3 Tevbe Suresi 9/25

4 Nisa Suresi, 4/66

5 Bakara Suresi, 2/246

6 Mithat Cemal Kuntay

olmaksđ▒zđ▒n millet, millet olmaksđ▒zđ▒n da devlet olmaz. Bir milletin varlđ▒đ?đ▒, vatanđ▒nđ▒n varlđ▒đ?đ▒na, aynđ▒ zamanda hür ve bađ?đ▒msđ▒z olmasđ▒na bađ?lđ▒dđ▒r.

Vatanđ▒ korumak yüce dinimizin emridir. Mukaddesatđ▒mđ▒zđ▒, namus ve Ů?erefimizi koruyarak huzur ve güven içinde yaŮ?amak, ancak bađ?đ▒msđ▒z bir vatana sahip olmakla mümkündür. đ░nandđ▒đ?đ▒mđ▒z dinimizi/dini görevlerimizi yerine getirmemiz de yine vatan sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu sebeple yüce dinimiz vatanđ▒n korunup muhafaza edilmesine büyük önem vermiŮ? ve vatan sevgisini imandan saymđ▒Ů?tđ▒r. Merhum Mehmet Akif;

Kim bu cennet vatanđ▒n uđ?runda olmaz ki feda,

Ů?üheda fđ▒Ů?kđ▒racak, toprađ?đ▒ sđ▒ksan Ů?üheda!

Canđ▒ cananđ▒ bütün varđ▒mđ▒ alsđ▒n da Hüda,

Etmesin tek vatanđ▒mdan beni dünyada cüda.

đ░slam dini, hiçbir insanđ▒n ezilmesine/zulme uđ?ramasđ▒na, baskđ▒ altđ▒na alđ▒nmasđ▒na onay vermez. Mazlumun yanđ▒nda olup, zalime/düŮ?mana karŮ?đ▒ çarpđ▒Ů?mayđ▒ emretmesi de tamamđ▒yla temel hak ve hürriyetlere saldđ▒rđ▒yđ▒ ortadan kaldđ▒rmayđ▒, adaleti ve hakkaniyeti ikame etmeyi hedeflemesindendir. Nitekim Yüce Allah : “Sizinle savaŮ?anlara karŮ?đ▒, siz de Allah yolunda savaŮ?đ▒n. Fakat haksđ▒z yere saldđ▒rmayđ▒n. Muhakkak ki Allah haddi aŮ?anlarđ▒ sevmez.”7 Buyurmaktadđ▒r. Sevgili Peygamberimiz (sav) birçok hadisi Ů?eriflerinde vatan sevgisinin ve savunmasđ▒nđ▒n önemli bir görev ve sevabđ▒nđ▒n çok olduđ?unu haber vermiŮ?tir. Peygamberimiz (sav) : “đ░ki göz vardđ▒r ki, cehennem ateŮ?i onlara dokunmaz; Allah korkusundan ađ?layan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.”8 BuyurmuŮ?lardđ▒r. đ░nsanlar pek çok rütbe ve unvanlar elde edebilir. Ů?ehitlik ve gazilik rütbesi ise, hayat karŮ?đ▒lđ▒đ?đ▒nda/can infak ederek elde edilmekte/kazanđ▒lmaktadđ▒r. Bu bakđ▒mdan Ů?üphe yok ki rütbelerin en üstünü Ů?ehitlik ve gaziliktir.

Ů?ehid; Sözlükte “bir olaya Ů?ahit olmak, bildiđ?ini söyleyip tanđ▒klđ▒k etmek, bir yerde hazđ▒r bulunmak” gibi anlamlara gelen Ů?ehâdet (Ů?ühûd) masdarđ▒ndan türeyen (çođ?ulu Ů?ühedâ) dinî bir terim olarak Allah yolunda öldürülen Müslüman’đ▒ ifade eder. Birçok ayette Ů?ehitliđ?in önemine ve Allah katđ▒ndaki deđ?erine dikkat çekilmiŮ?tir. Meselâ, “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridir, fakat siz farkđ▒nda deđ?ilsiniz”9 ; “Sakđ▒n Allah yolunda öldürülenlerin ölü olduklarđ▒nđ▒ sanma! Onlar diridir ve Rableri katđ▒nda rđ▒zđ▒klara mazhar olmaktadđ▒r.”10 ; “Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onlarđ▒n amellerini zayi etmez, Allah onlarđ▒ kendilerine tanđ▒tmđ▒Ů? olduđ?u cennete koyacaktđ▒r.”11 Mealindeki ayetlerde bu husus vurgulandđ▒đ?đ▒ gibi bazđ▒ ayetlerde Ů?ehitlerin Allah katđ▒ndaki derecesinin Peygamberler ve sđ▒ddîklardan sonra geldiđ?i ifade edilmiŮ?tir.12 Fahreddin er-Râzî suda bođ?ulan, hastalđ▒k vb. sebeplerden ölen kimseleri Ů?ehid diye niteleyen hadislere dikkat çekerek bu âyetteki Ů?ühedâ kelimesini Allah’đ▒n dinine yardđ▒m amacđ▒yla savaŮ?ta canđ▒nđ▒ feda edenlerle sđ▒nđ▒rlđ▒ olarak yorumlamanđ▒n dođ?ru olmayacađ?đ▒nđ▒, Allah’đ▒n adđ▒nđ▒ yüceltmek için çaba gösterip toplumda adaleti ayakta tutan ilim sahibi kimselerin de13 bu kapsamda düŮ?ünülmesi gerektiđ?ini söylemiŮ?tir.14

7 Bakara Suresi, 2/190.

8 Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.

9 Bakara Suresi, 2/154.

10 Âl-i đ░mrân Suresi, 3/169

11 Muhammed Suresi, 47/4-6

12 Nisâ Suresi, 4/ 69

13 Âl-i đ░mrân Suresi, 3/18)

14 Razi, Mefâtîĥu’l-ġayb, V, 277.

Hz. Peygamberimiz (sav)’in Ů?ehitlikle ilgili açđ▒klamalarđ▒ hadis mecmualarđ▒nda daha çok cihad bölümünün “fazlü’Ů?-Ů?ehîd” vb. baŮ?lđ▒klarđ▒ altđ▒nda bir araya getirilmiŮ?tir. Bu hadislerde dünyevî amaçla olmayđ▒p yalnđ▒z Allah’đ▒n dininin yüceltilmesi için canđ▒nđ▒ feda edenlerin Ů?ehid sayđ▒ldđ▒đ?đ▒15, Ů?ehid olan kiŮ?inin acđ▒ çekmeden öldüđ?ü, kanđ▒nđ▒n ilk damlasđ▒ yere düŮ?tüđ?ü anda kul haklarđ▒ dđ▒Ů?đ▒nda bütün günahlarđ▒nđ▒n affedildiđ?i, Ů?ehidin kabir azabđ▒ çekmeyeceđ?i, cennetteki makamđ▒nđ▒ göreceđ?i16 ,akrabalarđ▒ndan yetmiŮ? kiŮ?iye Ů?efaat edebileceđ?i17 ve cennete ilk girenlerden olacađ?đ▒18, Allah katđ▒nda iyi bir mertebeye eriŮ?erek ölen kullar içinden sadece Ů?ehidlerin dünyaya dönüp tekrar Ů?ehid oluncaya kadar Allah’đ▒n dinini yüceltmek isteyeceđ?i19 ifade edilmiŮ?tir. Öte yandan bazđ▒ hadislerde Allah yolunda ölenlerin dđ▒Ů?đ▒nda da Ů?ehid sayđ▒lacak kiŮ?iler bulunduđ?u; meselâ canđ▒, malđ▒, namusu uđ?runda20 yahut veba, kolera gibi bulaŮ?đ▒cđ▒ yaygđ▒n hastalđ▒klar sebebiyle21 ölenlere, Ů?ehid olmayđ▒ arzu edip de yatađ?đ▒nda vefat edenlere22 Ů?ehid sevabđ▒ verileceđ?i, bu arada Ů?ehitlik sevabđ▒na denk baŮ?ka amellerin de bulunduđ?u23 belirtilmiŮ?tir.

Fđ▒kđ▒h âlimleri Hz. Peygamberimiz (sav)’in Ů?ehidlerle ilgili söz, fiil ve uygulamalarđ▒nđ▒ deđ?erlendirerek Ů?ehidleri genellikle hem dünya hem âhiret hükümleri bakđ▒mđ▒ndan Ů?ehid, sadece dünya hükümleri bakđ▒mđ▒ndan Ů?ehid ve sadece âhiret hükümleri bakđ▒mđ▒ndan Ů?ehid olmak üzere üç kđ▒sma ayđ▒rmđ▒Ů?lardđ▒r.24

1. Dünya ve âhiret hükümleri bakđ▒mđ▒ndan Ů?ehid: Allah yolunda savaŮ?đ▒rken öldürülen veya yaralđ▒ halde savaŮ? alanđ▒nda ölü bulunanlar bu gruba girer. Bu gruba giren Ů?ehid yđ▒kanmaz; kanlđ▒ elbisesi kefeni sayđ▒lđ▒r; bu elbise aynđ▒ zamanda bir imtiyaz niŮ?anesi ve ibadet eseri kabul edildiđ?inden üzerindeki kan giderilmez, temiz olmayan baŮ?ka maddeler ise temizlenir; Ů?ehidin üzerinde silâh, kama, kđ▒lđ▒ç vb. aletler varsa alđ▒nđ▒r; palto, ceket, ayakkabđ▒ gibi kefen olmaya elveriŮ?siz eŮ?yasđ▒ çđ▒karđ▒ldđ▒ktan sonra kalan elbisesi cesedini örtmeye yetmezse kefeni sünnet ölçüsünde tamamlanđ▒r, fazlaysa eksiltilir.

2. Sadece dünya hükümleri bakđ▒mđ▒ndan Ů?ehid: Kalbinde nifak bulunmakla birlikte Müslümanlarđ▒n saflarđ▒nda yer aldđ▒đ?đ▒ sđ▒rada düŮ?man tarafđ▒ndan öldürülen kiŮ?i sadece dünya hükümleri itibariyle Ů?ehid sayđ▒lđ▒r. SavaŮ?tan kaçarken veya ganimet, gösteriŮ? vb. dünyevî amaçlarla savaŮ?đ▒rken öldürülen kiŮ?iler de böyledir.25 đ░ç yüzlerini yalnđ▒z Allah’đ▒n bildiđ?i bu kiŮ?ilere dđ▒Ů? görünüŮ?leri dikkate alđ▒narak Ů?ehid muamelesi yapđ▒lđ▒r.

3. Sadece âhiret hükümleri bakđ▒mđ▒ndan Ů?ehid: SavaŮ?ta veya savaŮ? dđ▒Ů?đ▒nda haksđ▒z yere öldürülüp yukarđ▒da geçen iki grup kapsamđ▒nda mütalaa edilmeyen kimseler sadece âhiret hükümleri bakđ▒mđ▒ndan Ů?ehid sayđ▒lđ▒r.

Gazi; sözlükte “hücum etmek, savaŮ?mak; din uđ?runda cihad etmek” manasđ▒na gelir. Allah yolunda Ů?ehit olmayđ▒ arzu ettiđ?i halde ölmeyip, sađ? kalan kimseye verilen addđ▒r.

15 Buhârî, “Cihâd”, 15; Müslim, “đ░mâre”, 149-152; Nesâî, “Cihâd”, 21; đ░bn Mâce, “Cihâd”, 13

16 Tirmizî, “Fezailü’l-cihâd”, 25, 26

17 Tirmizî, “Fezailü’l-cihâd”, 25

18 Müslim, “đ░mâre”, 143; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 27

19 Buhârî, “Cihâd”, 6, 21; Müslim, “đ░mâre”, 109

20 Ebû Dâvûd, “Sünne”, 29; Tirmizî, “Diyât”, 21

21 Buhârî, “Cihâd”, 30; Müslim, “đ░mâre”, 164-165

22 Müslim, “đ░mâre”, 157

23 Buhârî, “Cihâd”, 1; Müslim, “đ░mâre”, 110, 125; Nesâî, “Cihâd”, 17; đ░bn Mâce, “Fiten”, 13

24 Ů?irbînî, I, 350; đ░bn Âbidîn, II, 252.

25 đ░bn Âbidîn, II, 252.

“Bundan tam 100 yđ▒l önce Çanakkale’de bütün dünyaya karŮ?đ▒ “Çanakkale geçilmez” diye bir destan yazđ▒ldđ▒. Tarihte emsali az görülen bir zaferle düŮ?man ordularđ▒ bozguna uđ?ratđ▒ldđ▒. Allah yolunda, din, iman, millet, vatan, bayrak, hak, adalet, erdem, fazilet ve mukaddesat uđ?runda Mehmetçiklerimiz kahramanca savaŮ?tđ▒lar. đ░’lâ-yđ▒ kelimetullah için mücadele ettiler. Din-i Mübin-i đ░slâm için kanlarđ▒nđ▒ ve canlarđ▒nđ▒ feda ettiler. Ů?ehadet Ů?erbetini içtiler. En yüce mertebeye eriŮ?tiler. Tevhidi savundular. đ░slâm’đ▒n izzet ve Ů?erefini korudular. Müslümanlarđ▒n haysiyet ve onuruna halel getirmediler. Mabetlerimize namahrem eli deđ?dirtmediler. Ů?ehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarđ▒mđ▒zđ▒ susturmadđ▒lar. Fakirlik, yokluk ve imkânsđ▒zlđ▒klar içerisinde çarpđ▒Ů?tđ▒lar, fakat hiçbir zaman geri çekilmediler. đ░man dolu göđ?üslerini siper ettiler, imanlarđ▒yla, cesaretleriyle, fedakârlđ▒klarđ▒yla, Allah’đ▒n inayet ve yardđ▒mđ▒yla büyük bir zafer kazandđ▒lar. Çađ?daŮ? dünyaya da savaŮ? ahlakđ▒nđ▒ ve savaŮ? hukukunu öđ?rettiler. Yeri geldiđ?inde yaralđ▒ düŮ?man askerlerini sđ▒rtlarđ▒nda taŮ?đ▒dđ▒lar, onlara kđ▒rbalarđ▒ndan su içirdiler. SavaŮ? ortamđ▒nda bile insanlđ▒đ?đ▒n ölmediđ?ini bütün dünyaya gösterdiler.

Çanakkale, dađ?larđ▒n, taŮ?larđ▒n Ů?üheda gövdesine büründüđ?ü diyardđ▒r. Çanakkale, karasđ▒yla, deniziyle bir hilal uđ?runa nice güneŮ?lerin battđ▒đ?đ▒ yerdir. Anadolu’nun her evinden, Rumeli’nin her bölgesinden, đ░slâm cođ?rafyasđ▒nđ▒n her beldesinden; Ů?am’dan, Bađ?dat’tan, Filistin’den, Beyrut’tan, Kahire’den, Kosova’dan, Üsküp’ten, Saray-Bosna’dan son ehli salibin salvetini yđ▒kmak için ölesiye kardeŮ? olan Ů?ehitlerimizin memleketidir Çanakkale. Dilleri, kavimleri, đ▒rklarđ▒, beldeleri farklđ▒ ancak imanlarđ▒, idealleri, azimleri, gayeleri, niyetleri, duygularđ▒ bir olan, Mehmetçiklerin bir arada can verdiđ?i mekândđ▒r Çanakkale. Cennetü’l-Baki’ ve Cennetü’l-Muallâ misali, dünyanđ▒n en yüce, en ulvi, en mukaddes Ů?ehitliklerinden biridir Çanakkale. Ů?ehitler, bizim istikbalimizdir. Onlarđ▒n đ▒Ů?đ▒đ?đ▒ yurdumuzu, milletimizi her daim aydđ▒nlatmaya devam edecektir. Millet olarak bugün bizlere düŮ?en, Ů?ehitlerimizin aziz hatđ▒rasđ▒nđ▒ ruh ve gönül dünyamđ▒zda yaŮ?atmaktđ▒r. Onlarđ▒n, uđ?runa canlarđ▒nđ▒ verdikleri yüce deđ?erlere sahip çđ▒kmaktđ▒r. đ░hanet içinde olmamaktđ▒r. đ░stiklalimizi korumaktđ▒r. đ░stikbalimiz için çalđ▒Ů?maktđ▒r. Gelecek nesillerimizi Çanakkale ruhuyla yetiŮ?tirmektir. Her karđ▒Ů? toprađ?đ▒ Ů?ehit kanđ▒yla sulanmđ▒Ů? bu topraklarđ▒ hayđ▒rlđ▒ hizmetlerle imar etmektir.

Millet olarak hepimize düŮ?en, Çanakkale’de medfun bulunan Ů?ehitlerimizin aziz ruhlarđ▒ndaki muhabbet ve birlikteliđ?i, genciyle yaŮ?lđ▒sđ▒yla, kadđ▒nđ▒yla erkeđ?iyle, dođ?usuyla batđ▒sđ▒yla, kuzeyiyle güneyiyle yaŮ?amaktđ▒r. KardeŮ?liđ?imizi, birlik ve beraberliđ?imizi bozmak isteyenlere; aramđ▒za fitne, fesat ve nifak tohumu ekmek isteyenlere asla fđ▒rsat vermemektir. Bugün de aynđ▒ iman, aynđ▒ gaye, aynđ▒ azim, aynđ▒ niyet, aynđ▒ duygulara sahip kardeŮ?ler topluluđ?u olarak barđ▒Ů?đ▒, huzuru, kardeŮ?liđ?i, adaleti, fazileti yeniden egemen kđ▒lmaktđ▒r. Unutmayalđ▒m ki, millet olarak tarihten ibret alđ▒p Çanakkale ruhunu, birlik, beraberlik ve kardeŮ?lik Ů?uurunu diri tuttuđ?umuz müddetçe ulaŮ?amayacađ?đ▒mđ▒z hiçbir hedef, baŮ?aramayacađ?đ▒mđ▒z hiçbir iŮ?, üstesinden gelemeyeceđ?imiz hiçbir sorun yoktur. Yeter ki tefrikaya düŮ?meyelim. đ░stiklal Ů?airimiz Mehmet Akif, ne de güzel ifade etmiŮ?tir:

“Girmeden tefrika bir millete, düŮ?man giremez,

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”26

Dün tarih sahnesinden milletimizi silmek/yok etmek isteyenler bunu baŮ?aramadđ▒lar, ecdadđ▒mđ▒z/milletimiz buna müsaade etmedi, mallarđ▒nđ▒/canlarđ▒nđ▒ bu uđ?urda infak ettiler, canhđ▒raŮ? mücadelelerini sürdürdüler, kirli ittifaklarđ▒, kirli oyunlarđ▒ bozdular. GeçmiŮ?te bu kirli ittifaklar olduđ?u gibi, bugünde var, yarđ▒nda olacaktđ▒r. Bugün oynanmakta olan kirli ittifaklarđ▒n ve gelecekte oynanacak olan hile ve desiselerin izalesi ancak, “Yeniden Çanakkale Ruhu”nun inŮ?asđ▒yla olabilecektir.

16 Mart 15, Yazan: Abdulgafur LEVENT


VATAN SEVG─░S─░, ┼?EH─░TL─░K VE GAZ─░L─░K : Google'da Ara
VATAN SEVG─░S─░, ┼?EH─░TL─░K VE GAZ─░L─░K


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        YEMEK

  ├?AMLICA┬?DA ET RESTAURANT VE STEAKHOUSE


         ─░stanbul Büyük ┼?ehir Belediyesine ba─?l─▒ Çaml─▒ca Sosyal Tesisleri ve di─?er tesislerde eski Tesis Müdürlerinden Selami DEM─░RTA┼? yeni

  JAWHARA KONAK MEKKE ├?EKMEK├?Y M├?FT├?S├?N├?


            Mekke’nin en ünlü restaurant─▒ Jawhara Konak Mekke ─░stanbul Çekmeköy ─░lçe Müftüsü Muhammet SU─░&Cced

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr