Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ NASIL OLMALI DERS─░N─░Z┬? - ZEMZEM - Adil Haber Yorum
 
SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ NASIL OLMALI DERS─░N─░Z┬?
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 05-01-2014 / 06-33

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Zemzem Haberleri  
              SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ NASIL OLMALI DERS─░N─░Z┬?

   SAđ?LIKLI đ░NSAN đ░Lđ░Ů?Kđ░LERđ░ NASIL OLMALI DERSđ░Nđ░Z…

 đ░nsanlar arasđ▒ndaki iliŮ?kiler, iletiŮ?im yoluyla kurulur. đ░nsanlar düŮ?ünce, duygu ve isteklerini çeŮ?itli iletilerle birbirlerine duyururlar. KarŮ?đ▒lđ▒klđ▒ iletiŮ?im, karŮ?đ▒lđ▒klđ▒ etkileŮ?ime yol açar. Kendimize yöneltilen bir iletiyi tam ve yüzde yüz dođ?ru bir biçimde anlamak, hemen hemen olanaksđ▒zdđ▒r. 

Bir iletiyi baŮ?kalarđ▒na tam olarak aktarmak da son derece güçtür. Böylece, iletiŮ?im çođ?u kez eksik kalđ▒r, çarpđ▒tđ▒lđ▒r ya da yanlđ▒Ů? anlaŮ?đ▒lđ▒r. Bu durumda kiŮ?isel ya da toplumsal düzeyde bir takđ▒m iletiŮ?im arđ▒zalarđ▒na yol açabilir.đ░letiŮ?im sorunlarđ▒nđ▒ çözmeden, huzurlu bir yaŮ?am sürdürmek olanaksđ▒zdđ▒r. Sađ?lđ▒klđ▒ bir kiŮ?iliđ?in yanđ▒ sđ▒ra iletiŮ?im becerilerini de geliŮ?tirmek gerekir. Ancak, iletiŮ?im bilgi ve becerinin arkasđ▒nda gönül zenginliđ?i, sevgi, anlayđ▒Ů? ve hoŮ?görü yoksa her türlü iletiŮ?im becerisi yalđ▒n ve anlamsđ▒z bir davranđ▒Ů?tan  öteye gidemez. đ░letiŮ?im, kiŮ?iler arasđ▒nda yer alan düŮ?ünce ve duygu alđ▒Ů?veriŮ?ini dile getiren bir kavramdđ▒r. BaŮ?ka bir deyiŮ?le, iletiŮ?im anlamlarđ▒ ortak duruma getirmek, uzlaŮ?đ▒ içinde olmaktđ▒r. 

đ░nsan iliŮ?kilerinin olumlu yönde düzenlenebilmesi için:

* đ░nsanlara ve onlarđ▒n geleceđ?ine ilgi gösterme , iliŮ?kilerin düzeyini yükseltir.

 * Saygđ▒lđ▒, kibar, gücendirmeden davranma ve anlayđ▒Ů?lđ▒ olabilme, iliŮ?kilerde baŮ?arđ▒ Ů?ansđ▒nđ▒ artđ▒rđ▒r. 

* đ░nsanlarđ▒n görüŮ?lerine, zevklerine hoŮ?görüyle yaklaŮ?mak iliŮ?kilerin kalitesini yükseltir.

 * Üzerinde düŮ?ünülen bir konu hakkđ▒nda geniŮ? görüŮ?lü olabilmek, iliŮ?kilerin düzenlenmesine katkđ▒ sađ?lar.

* Olaylar hakkđ▒nda, düŮ?ünmeden, incelemeden, anlđ▒k karar vermekten sakđ▒nmak, insan iliŮ?kilerinin yönlendirilmesine yardđ▒m sađ?lar. 

* Denge, denetim, incelik ve duygusal kararlđ▒lđ▒k, rahatsđ▒zlđ▒k yaratđ▒cđ▒ durumlarđ▒ denetim altđ▒na almayđ▒ kolaylaŮ?tđ▒rđ▒r.

 * Duruma ve koŮ?ullara göre giyinme, dengeli iliŮ?kilerin kurulup sürdürülmesine katkđ▒ sađ?lar. 

 

đ░nsan, kendi sorunlarđ▒yla baŮ? edebilir ve kararlarđ▒nđ▒ kendi uygulayabilirse, kendini daha güçlü hisseder.

 • đ░nsan, dđ▒Ů? etmenler tarafđ▒ndan engellenmedikçe kendi yönünü seçebilme yeteneđ?ine sahip olan bir varlđ▒ktđ▒r. 

• Kendini iyi tanđ▒yan insan, kendini daha çok kabul ettiren insandđ▒r.

 • Kendini tanđ▒yan kimse, gerçek duygu ve düŮ?üncelerinin farkđ▒ndadđ▒r.

 đ░nsanđ▒n kendini tanđ▒yabilmesi, kendi gücünü keŮ?fetmesine bađ?lđ▒dđ▒r; Bunun için: 

* đ░nsan yaŮ?antđ▒sđ▒nđ▒ ve yaŮ?antđ▒sđ▒ndaki deđ?iŮ?imi gerçekleŮ?tirecek gücü kendi denetimi altđ▒nda tutmalđ▒dđ▒r. Bunun için kendine yeteri kadar özgüveni olmalđ▒dđ▒r.

* Sorumluluk bir baŮ?kasđ▒na ya da yaŮ?am tarzđ▒na devredilmemelidir. 

* Hđ▒zlđ▒ bir Ů?ekilde öđ?renmeye ve çevrede olup bitenleri anlamaya çalđ▒Ů?đ▒lmalđ▒dđ▒r. 

* Gerilim denetim altđ▒na alđ▒nmalđ▒dđ▒r. AŮ?đ▒rđ▒ baskđ▒ altđ▒nda kalmak kadar, tümüyle stressiz olmak da sakđ▒ncalđ▒dđ▒r. 

* AŮ?ađ?đ▒lđ▒k duygularđ▒ içinde, insan, kendi gücünü aŮ?an giriŮ?imlerde bulunmamalđ▒dđ▒r.

* Deđ?iŮ?tirilemeyecek koŮ?ullar belirlendikten sonra, yaŮ?antđ▒nđ▒n geri kalan kđ▒smđ▒, insanđ▒n kendi kararlarđ▒ dođ?rultusunda Ů?ekillendirilmelidir. 

* Deđ?iŮ?im isteđ?ine karŮ?đ▒ koyan, eskisi gibi davranma, “statükoculuk”, davranđ▒Ů?đ▒nđ▒n yenilmesi gerekir. 

* đ░nsanđ▒n haklđ▒lđ▒đ?đ▒nđ▒ savunacak sözü olmalđ▒dđ▒r. Bu, korkaklđ▒kla (pasiflik) saldđ▒rganlđ▒k arasđ▒nda bir yerdir. Bunun yeri dođ?ru belirlenmelidir .

* đ░nsan olaylar karŮ?đ▒sđ▒nda sođ?ukkanlđ▒ olmalđ▒dđ▒r. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.”ya da “öfkeyle kalkan, zararla oturur.” özdeyiŮ?leri unutulmamalđ▒dđ▒r. 

* Davranđ▒Ů?larđ▒n sözler kadar etkili olduđ?u, beden dili kullanđ▒larak gösterilmelidir. 

* đ░nsan iliŮ?kilerinde, iyi olan bütün gücün gösterilmesi gerekir.

* YaŮ?amak için bir amaç edinmek, deđ?iŮ?iklik yapma sorumluluđ?unu sürekli duymakla olacaktđ▒r.

Yolu yaparken engeller çđ▒kar ilerlemeye mecburuz. Önümüze çđ▒kan engellerin olduđ?u yerlerde durup kalmamalđ▒yđ▒z. Bir Ů?ekilde yolumuza devam etmeliyiz. Enerji içinizde isterseniz kullanabilirsiniz. KoŮ?ullarđ▒ uygun haline getirdiđ?iniz taktirde iletiŮ?im size bir oyun gibi gelecek, herhalde oyunu sevmeyen yoktur aramđ▒zda . đ░letiŮ?im halinde olduđ?unuz kiŮ?inin insan olduđ?unu hatđ▒rđ▒nđ▒zdan çđ▒karmayđ▒n. Her kiŮ?inin kendine özgü bir takđ▒m özellikleri olduđ?unu unutmayđ▒n . BaŮ?ka insanlarđ▒n gerçeklerini anlamaya çalđ▒Ů?mak yerine, yalnđ▒zca kendi gerçeklerine göre yargđ▒lamaya kalkđ▒Ů?mak, etkin olmayđ▒ engeller ve yalnđ▒zlđ▒đ?a yol açar. 

 đ░nsana deđ?er vermek, aynđ▒ zamanda insan haklarđ▒na saygđ▒lđ▒ olmak demektir. Her insanđ▒n dođ?uŮ?tan sahip olduđ?u haklarđ▒ vardđ▒r. Her insanđ▒n, baŮ?kasđ▒nđ▒n hakkđ▒na el uzatmaksđ▒zđ▒n kendi haklarđ▒nđ▒ koruma hakkđ▒ vardđ▒r. Peygamberimizin uygulamalarđ▒ bu konuda da bizim için önemli mesajlar içermektedir. Hz peygamberin dođ?rudan insan iliŮ?kilerini ilgilendiren durumlardan bahsederken “Allah ve ahiret gününe iman eden…” Vallahi cennete giremez…” gibi ifadeler kullanmasđ▒ hiç kuŮ?kusuz insan iliŮ?kilerinin önemine atđ▒fta bulunmuŮ?tur. Bir Müslüman namaz oruç ve zekât gibi temel ibadetleri yapmak suretiyle kulluk vazifelerinden sadece birkaçđ▒nđ▒ yerine getirmiŮ? olur. Bir mümin olabilmek için yapđ▒lmasđ▒ gereken çok Ů?eyler vardđ▒r. Buna istinaden  Hz peygamberin Ů?u hadisleri çok manidardđ▒r. 

 

“Sizden biriniz kendisi için istediđ?ini din kardeŮ?i için de istemedikçe gerçek mümin olamaz,” 

 

“đ░man etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirini sevmedikçe de iman etmiŮ? olamazsđ▒nđ▒z.” 

 

“Müslüman insanlarđ▒n elinden ve dilinden emin olduđ?u kimsedir.” 

“Mümin; hem seven hem de sevilendir. Sevmeyen ve sevilmeyen kimse de hayđ▒r yoktur.”

“Musafaha(tokalaŮ?ma ,selamlaŮ?ma) yapđ▒nđ▒z aranđ▒zdaki kin yok olsun, hediyeleŮ?in ki birbirinizi sevesiniz ve cimriliđ?iniz yokolsun.”

 

Birçok ayet ve hadiste tanđ▒mlanan Müslüman, Allah’a ibadet görevinin yanđ▒nda insanlarla iliŮ?kilerin de dürüst, samimi, hoŮ?görülü baŮ?kalarđ▒na yardđ▒m eden, kimseye kötülük etmeyen, kendisine yapđ▒lan kötülüđ?ü bađ?đ▒Ů?layan, baŮ?kalarđ▒na yük olmamaya çalđ▒Ů?an olgun kimsedir.

 Ancak hatalarđ▒ bađ?đ▒Ů?lama adđ▒na her zaman zarar eden ve bu güzel davranđ▒Ů?lar yüzünden sürekli sömürülen konumuna düŮ?memek gerekir.Akđ▒llđ▒ Müslüman; acđ▒yan olduđ?u kadar, karđ▒nđ▒ zararđ▒nđ▒ bilen, güzel duygularđ▒yla istismar edilmeyen vakur bir Müslüman olduđ?unu ortaya koymalđ▒dđ▒r.


SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ NASIL OLMALI DERS─░N─░Z┬? : Google'da Ara
SA─?LIKLI ─░NSAN ─░L─░┼?K─░LER─░ NASIL OLMALI DERS─░N─░Z┬?


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        ZEMZEM

  SANCAKTEPE┬?DE 2.HAMSŢ FESTŢVALŢ


         Sancaktepe Belediyesi┬?nin bu y─▒l ikincisini düzenledi─?i Hamsi Festivali┬?nde 10 ton hamsi da─?─▒t─▒ld─▒. Sancaktepe Belediye Ba┼?kan─▒m─▒z ─░smail

  BELEDŢYE HŢZMETLERŢ ─░├žŢN YENŢ LOJŢSTŢK


         Kayna┼?l─▒ Belediyesi’nin vatanda┼?a daha iyi hizmet verebilmesi ad─▒na yap─▒lan lojistik garaj sayesinde ─░tfaiye, Fen ─░┼?leri, Kanalizasyon ve Su ─░┼?leri B

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr