Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Dinleme Skandalı Büyüyor
Dünya
2014-08-19 14:03

Dinleme Skandalı Büyüyor

Bild Gazetesi Alman istihbaratının Türkiye’yi neden dinlediğini yazdı.

*Almanya’nın, Türkiye’nin uzun süredir Batı’nın ortağı olduğu konusunda şüpheleri var. Almanya, Ankara’nın Batı’yla sıkı ilişki içinde olduğuna inanmıyor.

*ABD, Almanya’ya “Türkiye, Suriye ve Irak politikasında ikili oynuyor. MİT kanalıyla İslamcı gruplara silah veriyor” değerlendirmesinde bulundu

*Ankara, Almanya’yı Türkiye’den Suriye’ye giden cihatçılara karşı alınacak önlemler için sıkıştırıyor. Karşılığında Berlin’den PKK ile ilgili bilgi istiyor.

Al­man­ya Fe­de­ral İs­tih­ba­rat Ku­ru­mu BND’­nin 2009’dan be­ri Tür­ki­ye­’yi din­le­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sı­nın yan­kı­la­rı sü­rü­yor. Al­man hü­kü­me­ti­nin do­lay­lı ola­rak id­di­ala­rı ka­bul et­me­sin­den son­ra Al­man ba­sı­nın­da din­le­me­le­rin ne­den ya­pıl­dı­ğı ko­nu­su gün­de­min ilk mad­de­si ol­du.

Ül­ke­nin en çok sa­tan ga­ze­te­si Bil­d’­e gö­re, bu ge­rek­çe­le­rin baş­ta ge­le­ni; Tür­ki­ye­’nin uzun sü­re­den bu ya­na Ba­tı­’nın or­ta­ğı ol­du­ğu ko­nu­sun­da olu­şan şüp­he. Ga­ze­te­ye gö­re, Al­man­ya, Tür­ki­ye­’nin Ba­tı­’y­la sı­kı iliş­ki için­de ol­du­ğu­na inan­mı­yor. Bir baş­ka ge­rek­çe ise, Tür­ki­ye­’nin Su­ri­ye ve Irak po­li­ti­ka­sın­da iki­li oy­na­dı­ğı gö­rü­şü. AB­D’­nin Al­man­ya­’yı bu ko­nu­da uyar­dı­ğı be­lir­ti­len ha­ber­de, “Tür­ki­ye MİT ka­na­lıy­la ra­di­kal İs­lam­cı grup­la­ra si­lah ve lo­jis­tik des­tek ve­ri­yo­r” id­di­ası yer al­dı.

BİL­Gİ­ TAKASI İSTEDİ

Ca­sus­luk fa­ali­ye­ti­nin bir di­ğer ge­rek­çe­si de, An­ka­ra­’nın Al­man­ya­’yı Tür­ki­ye üze­rin­den Su­ri­ye­’ye gi­den ci­hat­çı­la­ra kar­şı alı­na­cak ön­lem­ler ko­nu­sun­da bas­kı al­tı­na al­ma­ya ça­lış­ma­sı. Tür­ki­ye, ci­hat­çı­la­ra kar­şı ön­lem kar­şı­lı­ğın­da Al­man­ya­’dan PKK mi­li­tan­la­rı­na iliş­kin bil­gi is­ti­yor.

Tür­ki­ye­’nin Av­ru­pa­’ya gi­den uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti gü­zer­ga­hı üze­rin­de bu­lun­ma­sına dikkat çeken bir emek­li is­tih­ba­ratçı, “Tür­ki­ye­’yi din­le­mez­sek ap­tal­lık et­miş olu­ru­z” dedi.

Tüm dünyayı buradan dinliyor

Almanya’nın Münih şehri yakınlarındaki bu izleme istasyonunun casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Merkel: Bilgi veremem

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı Mer­kel, 2009'dan bu ya­na Tür­ki­ye'nin din­le­me­siy­le il­gi­li ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı üze­ri­ne, is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da yo­rum ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek "Bil­gi ve­re­mem" de­di. Mer­kel ge­re­kir­se bu ko­nu­da­ki bil­gi­nin Al­man Par­la­men­to­su'nda is­tih­ba­rat ku­ru­lu­şu­nu de­net­le­yen ko­mis­yo­na ve­ri­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Mer­kel, da­ha ön­ce yap­tı­ğı 'dost­lar ara­sın­da ca­su­su­luk ol­maz' açık­la­ma­sıy­la da ABD'yi kast et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.

Alman elçi Dışişleri’ne çağrıldı

Din­le­me ha­ber­le­rin­den 3 gün son­ra Al­man­ya­ Bü­yü­kel­çi­si Eber­hard Pohl, dün An­ka­ra­’da Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na çağ­rıl­dı. Müs­te­şar Ve­ki­li Bü­yü­kel­çi Er­do­ğan İş­can, hü­kü­me­tin kay­gı­la­rı­nı Poh­l’­e ak­tar­dı. Din­le­me id­di­ası­nın doğ­ru ise aci­len son­lan­dı­rıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du.

DAVUTOĞLU: KABUL EDİLEMEZ

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu da dün Al­man­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Frank Wal­ter Ste­in­me­ier ile bir te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı. "Müt­te­fik bir ül­ke­nin, is­tih­ba­rat fa­ali­yet­le­rin­de he­def ola­rak gö­rül­me­si­nin it­ti­fak ru­hu­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu" vur­gu­la­yan Da­vu­toğ­lu'nun Steinmeier’e "Müt­te­fik iki ül­ke ara­sın­da bir­bi­ri­ne yö­ne­lik is­tih­ba­rat ta­ki­bi ka­bul edi­le­mez" de­di­ği be­lir­til­di. Gö­rüş­me­de  iki ül­ke­nin is­tih­ba­rat baş­kan­la­rı­nın en kı­sa za­man­da bir ara­ya ge­lmesi de kararlaştırıldı.

Alman sözcü “Türkiye dost” diyemedi

Al­man­ya Hü­kü­met Söz­cü Ve­ki­li Chris­ti­ane Wirtz,  BND’­nin din­le­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Wirtz, “Tür­ki­ye dost ül­ke mi” so­ru­su­na ‘e­ve­t’ di­ye­me­di. Baş­ba­ka­n An­ge­la Mer­ke­l’­in AB­D’­nin ken­di­si­ni din­le­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sın­dan son­ra yap­tı­ğı “Dost­lar ara­sın­da din­le­me ka­bul edi­le­me­z” açık­la­ma­sı­nı ha­tır­la­tan bir ga­ze­te­ci­nin, “NA­TO müt­te­fi­ki Tür­ki­ye, dost ül­ke­ler­den bi­ri ola­rak gö­rül­mü­yor mu” so­ru­su­na ka­ça­mak ce­vap ver­di. Wirtz, “Mer­ke­l’­in açık­la­ma­sı­nın bağ­la­mı ABD ile il­gi­li id­di­alar­dı” ce­va­bı­nı ver­mek­le ye­tin­di.

Wirtz, Tür­ki­ye hak­kın­da ka­ça­mak ce­vap­lar ve­rir­ken ABD ile il­gi­li net ko­nuş­tu. John Kerry ile Hil­lary Clin­to­n’­a yönelik dinlemeler için “ABD is­tih­ba­rat fa­ali­yet­le­ri­nin he­de­fi ol­ma­mış­tır ve şu an­da da de­ğil­dir. Te­sa­dü­fen el­de edi­len ka­yıt­lar der­hal im­ha edil­mek­te­di­r” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı.


Bu haber 110 kez okundu.

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                                                   2 + 1 = ?

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz?

http://adilhaberyorum.com © 2014 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim